ࡱ> ~z| !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}Root Entry F@NSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocumenti. Oh+'0 8 H T `lt|^ _o(u7bNormalAdministrator361@,\*8@;N@.؁@`qMicrosoft Office Word՜.+,D՜.+,d  _o-NVP (\dlKSOProductBuildVer2052-9.1.0.46360TableTData |s|sBBe/e/B//B//?2?2ghFghF5Z\5Z\IdeIde!f!fH^H\`\.^\`\)^\`\.4^4\`\. ^ \`\)| ^| \`\. ^ \`\.^\`\)h^h\`\.N^NW`W No(.^` o(..j ^j ;`; j o(... ^ ` o(.... ^ ` o( ..... ^ ` o( ...... ^ ` o(....... / ^/ v`v / o(........ ^ ` o(.........^9`9 0 /^/` OJPJo( ^\`\ CJOJPJo(aJ ^\`\ o(.3^3\`\ 3o() ^ \`\ o(.{ ^{ \`\ { o(. ^ \`\ o()^\`\ o(.M^M\`\ MCJOJPJQJo(aJ56V H^H\`\ HOJQJo(n ^\`\ OJQJo(u ^\`\ OJQJo(l 4^4\`\ 4OJQJo(n ^ \`\ OJQJo(u | ^| \`\ | OJQJo(l ^ \`\ OJQJo(n ^\`\ OJQJo(uj^j9`9 j0/^/` ^\`\ CJOJo(aJ ^\`\ o(.3^3\`\ 3o() ^ \`\ o(.{ ^{ \`\ { o(. ^ \`\ o()^\`\ o(.M^M\`\ MB*`JphOJQJo(l H^H\`\ HOJQJo(n ^\`\ OJQJo(u ^\`\ OJQJo(l 4^4\`\ 4OJQJo(n ^ \`\ OJQJo(u | ^| \`\ | OJQJo(l ^ \`\ OJQJo(n ^\`\ OJQJo(uH^W`W CJ OJo(^JaJ 6>*7S*4*H*<@EH89;:XT\],{ z`^ ` B*`JphCJOJPJQJo(^JaJ56>*7S*4*H*<@EH89;:XT\]. P"wKSKSi.7=M$NP8 yOVSOTlR^ONUSMO/f&TRtNCg{v 10.ONS{tNNUSMOYUORtNCg{v 11.SgqlQRXT6R^{tvNNUSMOYUORtNCg{v 12.TNNNUSMO@bRON^S_RtNCg{v 13.yrkLNvNNUSMOSvQ@bRON^S_YUORtNCg{v 14. 0-NNSNlqQTVNNUSMOV gDNNCg{v 00 0-NNSNlqQTVONV gDNNCg{v 0^S_YUOO(u 15.NNUSMOV gDNNCg{vSbTNb__ 16.TN`b_RtNNUSMO`S gNCg{v 17.ezNNUSMORt`S gNCg{vecNvPge gTN 18.RtNNUSMO`S gNCg{vvAm z/fNHN 19.]zFO\*gRtNCg{vvNNUSMOYUORt`S gNCg{v 20.TN`b_RtNNUSMOSRNCg{v 21.NNUSMORtSRNCg{vcNvPge gTN 22.RtNNUSMOSRNCg{vvAm z/fNHN 23.NNUSMORzeYUORtNCg{v 24.NNUSMOTv^eYUORtNCg{v 25.TN`b_RtNNUSMOlNCg{v 26.NNUSMORtlNCg{vecNTNPge 27.RtNNUSMOlNCg{vvAm z/fNHN 28._U\NNUSMOV gDNNCg{vt^^hgv\O(u/fNHN 29.NNUSMOV gDNNCg{vt^^hgv;NQ[/fNHN 30.[t^h-NSsvDN{t^S_YUOYt 31.NNUSMOV gDNNCg{vt^^hg/f&T_{1u"?e~NƖ-N[e 32.UOebNCg{vSNCgSR`QRgbJT 33.YUORtNNUSMOV gDNNCg{vt^^hg 34.TN`b_ N NNRtNNUSMOV gDNNCg{v 35.*gRt`S gNCg{vvNNUSMOSuNCgSRblNye ^S_YUORtNCg{v 36.NNUSMODNNCgR_^\sQ| NnbSu~~e YUORtNCg{v 37."?e蕂YUO[[]nxCgW0WT?bK\by 38.YUO[[NNUSMO`S gO(uv}lfpeϑ 39.NNUSMOv&YDNSvQNyrkDNYUO{v 40.YUOLu[ONvV[D,gTV glND,g 41.NNUSMOl6R:NONvQV gD,gYUO8h[ 42.ONV gDNNCg{vSbTNb__ 43.ONV gDNNCg{vhv\O(u/fNHN 44.NNUSMO@bRONNCgR_^\sQ| NnbSu~~e YUORtNCg{v 45.TN`b_ NNRtONV gDNNCg{v 46.NCg{vhv"RpencOncTNeNۏLkXQ 47.[LTv^ObhvONYUOkXQNCg{vh 48.+T gY*NV gD,gQDNvONYUOnx[NCg{v:gsQ 49.TN`b_SeRtON`S gNCg{v 50.ezONRt`S gNCg{vecNvPge gTN 51.]~S_ONlNDfbHe0(W;`~R0We_U\NCg{v]\OS_~vW@x N "?e萍Q!k\NCg{v\O:NNy͑{t]\O(WhQVVQ~Ncۏ0 3. 0Rl 0v;`SOFhg/fNHN 0Rl 0ǑSN ;` R ;` vFhg sS[NNUSMONCg{vTNNUSMO@bRONNCg{vv;`SOBlTv^h wQSOĉ[R+Rh vQN{tBlgTTv^h0 SV[V gDN{t@\egQSv 0V[V gDN{t@\sQNpSS0L?eNNUSMOV gDNNCg{v[eRl 0vw 0VDNS01995031S 0"?e2000t^QSv 0"?esQNO0ONV gDNNCg{v{tRl[e~R 0vw 0"{W[020000116S R+R[NNUSMONCg{vTONNCg{v\OQNĉ[0 ,g 0Rl 0\NNUSMONCg{vTNNUSMO@bRONNCg{vTv^(WN*N{tRl-N ;N/fQNe[RT| S g@b:S+RNeb NNUSMO@bRONY/f1uNNUSMO[YbDb_bv vQDN/fNNUSMOV gDNv^8O N,g( N^\NnxCgL:N Vdk@bu_v{tSR0{tSO6RNS{vVW,gN0SNeb 1uNNNUSMONvQ@bRONv'`( N T Q[NNX[(Wf>f:S+RN/fN~~b__ N w NNlNNONlN^\N N TvlN~~b__ VdkR+R_U\NCg{v]\ON/fN{vvO͑p w NNUSMOO͑N[DNNyOVSOTlR^ONUSMO/f&TRtNCg{v `S g0O(uV gDNvT~T{|>yOVSOTlR^ONUSMO Sgq 0Rl 0RtNNUSMOV gDNNCg{v0 SgqlQRXT6R^{t v^NgbLNNUSMO"R0O6R^v>yOVSO ^S_RtNNUSMOV gDNNCg{v0 10.ONS{tNNUSMOYUORtNCg{v [LONS{tv^gbLNNUSMO"R0O6R^vNNUSMO RtNNUSMOV gDNNCg{v0 [LONS{tv^gbLON"R0O6R^vNNUSMO RtONV gDNNCg{v0 11.SgqlQRXT6R^{tvNNUSMOYUORtNCg{v SgqlQRXT6R^{t v^NgbLNNUSMO"R0O6R^vNNUSMO RtNNUSMOV gDNNCg{v0 SgqlQRXT6R^{t v^NgbLL?eUSMO"R0O6R^vNNUSMO cgqV[sQNL?eUSMOV gDN{tv gsQĉ[Rt0 12.TNNNUSMO@bRON^S_RtNCg{v NNUSMO@bRv]S_bb3uS_lNDyOVSOTlR^ONUSMOzv`S g0O(uV gDNvON V NNUSMO@bRvNvQNb__`S g0O(uV gDNvON0 13.yrkLNvNNUSMOSvQ@bRON^S_YUORtNCg{v XYNNUSMOSvQ@bRONNCg{vf cgq 0V[V gDN{t@\0"?e0V[YGl{t@\sQNpSS<XYV gDNNCg{v{tfLRl>vw 0VDXYS[1992]29S 0 0V[V gDN{t@\sQNpSS<XYV gDNNCg{v{tfLRl[e~R>vw 0VDOS[1996]114S Rt0 gsQXYNNUSMOSvQ@bRONvNCg{v{tRl 1u"?eO T gsQSL6R[0 -NVNl>eQ0fkňf[NS~V[ybQvgNyr[LNvNNUSMOSvQ@bRONvNCg{vRl 1u>eQ;`TR0fkňf[T gsQ;N{O T"?eSL6R[0 14. 0-NNSNlqQTVNNUSMOV gDNNCg{v 00 0-NNSNlqQTVONV gDNNCg{v 0^S_YUOO(u 0-NNSNlqQTVNNUSMOV gDNNCg{v 01uT~"?e8hS /fOlnxV[[NNUSMOV gDNN g@b gCg USMON g`S g0O(uCgvl_Q0 0-NNSNlqQTVONV gDNNCg{v 01uT~"?e8hS /fOlnxNNUSMO@bRONNCgR_^\sQ|vl_QTOl~%V gD,gv͑Onc0 0-NNSNlqQTVNNUSMOV gDNNCg{v 0T 0-NNSNlqQTVONV gDNNCg{v 0R:Nck,g0oR,g GW1u"?e~NpS6R0ck,g;N`c(WRlQ:W@bvvMOn oR,gN,(uNRtvsQNR0 NNUSMOSu NRL:Ne QwQ 0-NNSNlqQTVNNUSMOV gDNNCg{v 0N RtSR0lNCg{vbt^^hgN NNUSMOlNt^h N NCgLu[V USMOlO9e6RN )R(uV gDN[YbD DNQy0QPmQ DNċ0Oyv8hQbYHhN l_0lĉĉ[vvQNNy0 NNUSMO@bRONSu NRL:Ne QwQ 0-NNSNlqQTVONV gDNNCg{v 0N RtSR0lNCg{vbt^^hgN NCgl N CgSRV 9e6R N^N DN͑~mQ V gCgċ0ON l_0lĉĉ[vvQNNy0 15.NNUSMOV gDNNCg{vSbTNb__ NNUSMOV gDNNCg{vR:N Nyb__ sS`S gNCg{v0SRNCg{vTlNCg{v0 NNUSMOV gDNNCg{v[Lt^^hg6R^0 16.TN`b_RtNNUSMO`S gNCg{v NNUSMO(W$Ny`b_ N^S_SeT T~"?e3uRt`S gNCg{vN/fezvwQ grzlNDyOVSO@bbeQONvD,gёLu[:NV[D,g0[LONS{tv^gbLON"R0O6R^vNNUSMOvD,gёLu[:NV[D,g0 V glND,gcV grDON0V grDlQS0V gclQS[EbeQ0R@bQDON-N(uNbbINRTncNN gCg)Rv"N0 41.NNUSMOl6R:NONvQV gD,gYUO8h[ NNUSMOl6R:NONv^OYuV gD,gv ^9hncN N N T`QۏL8h[NT~?e^bNNUSMO{tv 8h[:NV[D,gёNV gONƖV {tv 8h[:NV glND,gё0 42.ONV gDNNCg{vSbTNb__ ONV gDNNCg{vR N{| sS`S gNCg{v0SRNCg{vTlNCg{v0 ONV gDNNCg{v[Lt^^hg6R^0 43.ONV gDNNCg{vhv\O(u/fNHN ~"?e8h[vONV gDNNCg{vh/fONRtNCg{vv͑Onc /fONvDOfeN /fONT]FUL?e{t:gsQ3uRTSfONlQ{vvNKNN0 44.NNUSMO@bRONNCgR_^\sQ| NnbSu~~e YUORtNCg{v NCgR_^\sQ| NnZi0SuNCg~~bDNSl:gsQQ~v ^S_fRtNCg{v v^(WNCgLu[nZi0NCg~~Yt[kbDNSl:gsQ㉻QT SeRtNCg{v0 45.TN`b_ NNRtONV gDNNCg{v N cNveNDe N&{Tĉ[Blv N *g c gsQĉ[ۏLDNċ0ObbvTNۏLċ0O N *g cĉ[RtDNċ0Oyv8hQbYHhKb~v V [YbD0NCgSRL:NݏSV[l_0lĉT gsQĉ[ OV gDNCgvS0RO[v N gvQNݏSl_lĉ`b_v0 46.NCg{vhv"RpencOncTNeNۏLkXQ NCg{vh-Nv"Rpenc^S_Onc NReN0bJTTDenc[kXR N ~lQO^[vt^^"RObJT N ~"?e8h[vt^^"RObJT N 1ul[:ggQwQvDbJT V DNċ0Oyv8hQbYHheN N "?e蕁BlvvQN gsQeNDe0 47.[LTv^ObhvONYUOkXQNCg{vh N klQSNCg{vhOnc~lQO^[vt^^Tv^ObhkXQ FOgbDpe cTv^MRvpenckXQ N klQS@b^\vP[ONNCg{vh OncT~lQO^[vb~"?e8h[vt^^"RObJTkXQ gsQpenc N "RbJTǑSSRe_Gl;`vƖV k0P[lQSvNCg{vh GWOncT~lQO^[vb~"?e8h[vt^^"RObJTkXQ gsQpenc0 48.+T gY*NV gD,gQDNvONYUOnx[NCg{v:gsQ [N+T g$N*NN NV gQDNvON cgqV gD,gQDg'YvQDNvNCgR_^\sQ|nx[ONNCg{v{t:gsQ0YgV gD,gQDg'YvQDN gY*N R1uONV gQDNc>NN*NQDg'YvQDN#RtNCg{vN[ v^ cgqQDNvNCgR_^\sQ|nx[ONNCg{v{t:gsQ0OY2uON gA0B0C N*NV gQDN vQ-NATBvQDgؚGW:N40% R1uA0B0C N*NV gQDNc>N AbB#RtNCg{v v^ cgqc>NvQDNvNCgR_^\sQ|nx[ONNCg{v{t:gsQ 3uRNCg{v0 49.TN`b_SeRtON`S gNCg{v `S g0O(uV gDNvT~T{|wQ glNDyOVSO0"?eeRNNUSMO0~9tNNUSMO0vQN>yOVSO -N bN{|kXQ0 72. 0NNUSMOV gDNNCg{vh`S g{v 0-N V gDN;` YUO{ V gDN;`=QDNT+6e Nt^~9eR-b Nt^~9eR0 73.NNUSMOV[DNR{|OncNHNhQ NNUSMOV[DNOnc2011t^S^vV[DNR{|NNxGB/T14885-2010 ۏLR{|T~8h{0 74. 0NNUSMOV gDNNCg{vhSR{v 0-NvV gDN;`YUOkXb 0NNUSMOV gDNNCg{vhSR{v 0-NkXQ$N*NV gDN;` vQ-N(WUSMOW,g`Q-NkXQvV gDN;` ^S_ cgqgяN!kNCg{vt^^hge"?e蕡[[vV gDN;`kXQ(WSR{v`Q-NkXQvV gDN;` ^S_ cgqSRTvV gDN;`kXQ0 75. 0-NNSNlqQTVONV gDNNCg{v 0ck,gNSoR,geW[h-N`S g0O(uV gD,gvpeYUOkXQ (W 0-NNSNlqQTVONV gDNNCg{v 0ck,gNSoR,gveW[h-NkXQv`S g0O(uV gD,gpe ^S_ cgq 0-NNSNlqQTVONV gDNNCg{v 0oR,g `S g{v -NkXQv V[D,g N V glND,g vRKNTkXQ0 76.ONNCg{vh -Nv [6eD,g\ YUO{ [6eD,g\=V[D,g+lND,g+YFUD,g+*NND,g0 77.ON@b^\LNNx0ON@b(W:SWNxvkXbOnc/fNHN ON@b^\LNNxOgqV[hQ 0Vl~NmLNR{|TNx 0GBT4754 2011 \{|yNxkXQON@b(W:SWNx cgqV[hQ 0-NNSNlqQTVL?e:SRNx 0GBT2260 2002 kXQXYONv0W@WNx cgqV[hQ 0NLuTVT0W:S TyNx 0GBT2659 2000 kXQ0YgV[~@\ gO R cgqgeOvNxkXQ0 78.YgON(Wt^^"RbJTQwQKNT 1uN[6eD,gSuSR 3uRtSRNCg{ve 0ONV gDNNCg{vhSR{vh 0-NvvsQpencYUOkXb :NNO 0ONV gDNNCg{vhSR{vh 0 SR`QN -N DN;`0:P;`0@b gCgvT pencKNv=zsQ|cknx YgON(Wt^^"RbJTQwQKNT 1uN[6eD,gSuSR 3uRtSRNCg{ve Npenc^S_ cgqSuSRveppekXQ Te(W3ubPge-NDSRepv"Rbh v^RvUSMOlQz0 79.(W 0ONV gDNNCg{vht^^hg 0-NmSvONhQDTcP[lQSYUOLu[ (W 0ONV gDNNCg{vht^^hg 0-NmSvhQDP[lQS/fc3uRNCg{vvONc g100%CgvP[ON0cP[lQS/fc NR N{|ON N ckO NNON50%v~[cP[lQS N ckONON50%ؚN30%vv[cP[lQS N ckONON30% FOwQ g[Ec6RCgvP[lQS0@bwQ g[Ec6RCg /fcONvcbcc gP[lQSvCgkO}*gǏ30% FO:NlQSv,{N'YN NYǏNOS0lQSz z0cNOQbvQ[OS[c[Ec6RlQS0 80.kXbNCg{vh^laTNNy (WNCg{vOo`|~ N~O(uMR LSbpS N}NCg{vhv =\ϑǑ(uSbpSve_kXQhyO;NIN^:W~NmTlQqQ"?eBlvNNUSMOV gDN{tSO6R 9hncVRb gsQĉ[ 6R[,gRl0 ,{Nag0,gRl(uNT~T{|NNUSMOvV gDN{t;mR0 ,{ Nag0,gRl@byvNNUSMOV gDN /fcNNUSMO`S g0O(uv Olnx:NV[@b g N'^ϑvTy~NmDnv;`y sSNNUSMOvV glQqQ "N0 NNUSMOV gDNSbV[b~NNUSMOvDN NNUSMO cgqV[ĉ[Џ(uV gDN~~6eeQb_bvDN NScSPc`TvQN~l_nx:NV[@b gvDN vQhsb__:NAmRDN0V[DN0eb_DNT[YbDI{0 ,{Vag0NNUSMOV gDN{t;mR ^S_ZWcDN{tN{{tv~TvSR cL[ir9(u[6R^ OۏNNDNteTNqQNqQ(u [sDN{tT{{tv'}[~N^S_ZWc@b gCgTO(uCgvRyvSR^S_ZWcDN{tN"R{t0[ir{tNNyOS R:_NNUSMOlO9e6R]\O-NV gDNvvcw{t N #,g~NNUSMOV gDN6evvvcw{t mQ ^zT[UNNUSMOV gDN{tOo`|~ [NNUSMOV gDN[LR`{t N xvz^zNNUSMOV gDN[hQ'`0[te'`TO(u gHe'`vċNel0ċNhQTċN:g6R [NNUSMOV gDN[L~He{t kQ vcw0c[,g~NNUSMOSvQ;N{0 N~"?e蕄vV gDN{t]\O0 ,{Nag0NNUSMOv;N{N N{y;N{ #[,g@b^\NNUSMOvV gDN[evcw{t0vQ;NL#/f N 9hnc,g~T N~"?e gsQV gDN{tvĉ[ 6R[,g蕋NNUSMOV gDN{tv[eRl v^~~[eTvcwhg N ~~,g蕋NNUSMOV gDNvng0{v0~Gl;`Se8^vcwhg]\O N [8h,g@b^\NNUSMO)R(uV gDN[YbD0Qy0QPTbOI{Ny cĉ[CgP[8hb[yb gsQDN-n0YnNy V #,g@b^\NNUSMOgn0NOHeЏlThQMnDNvBR]\O OSNNUSMOV gDNMn cRNNUSMOV gDNqQN0qQ(u N cwO,g@b^\NNUSMO cĉ[4~V gDN6ev mQ ~~[e[,g@b^\NNUSMOV gDN{tTO(u`QvċN8h N cS T~"?e蕄vvcw0c[v^TvQbJT gsQNNUSMOV gDN{t]\O0 ,{kQag0NNUSMO#[,gUSMO`S g0O(uvV gDN[ewQSO{t0vQ;NL#/f N 9hncNNUSMOV gDN{tv gsQĉ[ 6R[,gUSMOV gDN{tvwQSORlv^~~[e N #,gUSMODN-n06eeQ^0~bO{I{e8^{t #,gUSMODNv&aS{t0ng{v0~bJTSe8^vcwhg]\O N Rt,gUSMOV gDNMn0YnT[YbD0Qy0QPTbOI{NyvbybKb~ V #,gUSMO(uN[YbD0Qy0QPTbOvDNvONR'YWO0;mRۏLv-n dV[S gĉ[Y cgq NR z^byb N t^^蕄{6RMR NNUSMODN{tO T"R蕡[8hDNX[ϑ cQ NNt^^b-nDNvTv0peϑ Km{~9^ b;N{蕡[8h N ;N{9hncNNUSMODNX[ϑrQT gsQDNMnhQ [8h0Gl;`NNUSMODN-nR b T~"?e蕡[yb N T~"?e9hnc;N{蕄v[8ha [DN-nRۏL[yb V ~ T~"?eybQvDN-nR NNUSMO^S_ReQt^^蕄{ v^(W Nbt^^蕄{eDyb YeNI{vsQPge \O:N"?eyb Y蕄{vOnc0 ,{ASmQag0NNUSMOT;N{bvQN3uyv~9v gsQ(W N~9MR ^S_\@bmSvĉ[PN NvDN-nNyb T~"?eybQ0 ,{ASNag0NNUSMO(uvQNDё-nĉ[PN NDNv b;N{蕡[yb;N{蕔^S_\[yb~g[gb T~"?eYHh0 ,{ASkQag0NNUSMO-n~eQ?e^Ǒ-VvDN ^S_ cgqV[ gsQ?e^Ǒ-vĉ[gbL0 ,{AS]Nag0NNUSMOV gDNvO(uSbUSMO(uT[YbD0Qy0QP0bOI{e_0 ,{NASag0NNUSMO^S_^zePhQDN-n06e0O{0O(uI{Q萡{t6R^0 NNUSMO^S_[[irDNۏL[gng ZP0R&&0&aS0&[v&{ R:_[,gUSMON)RCg0FUhCg0W\OCg0W0WO(uCg0^N)Rb/g0FUI{eb_DNv{t 2bkeb_DNAm1Y0 ,{NASNag NNUSMO)R(uV gDN[YbD0Qy0QPTbOI{^S_ۏL_vSL'` v^cQ3u ~;N{蕡[8h TaT b T~"?e蕡[yb0l_0L?elĉS gĉ[v OgqvQĉ[0 NNUSMO^S_[,gUSMO(uN[YbD0QyTQPvDN[LNy{t v^(WUSMO"RObJT-N[vsQOo`ۏLEQRb20 ,{NASNag"?e蕌T;N{蕔^S_R:_[NNUSMO)R(uV gDN[YbD0Qy0QPTbOI{L:NvΘic6R0 ,{NAS NagNNUSMO[YbD6evNS)R(uV gDNQy0QPTbOI{S_v6eeQ^S_~eQUSMO{ ~N8h{ ~N{t0V[S gĉ[vdY0 ,{Vz0DNYn ,{NASVag NNUSMOV gDNYn /fcNNUSMO[vQ`S g0O(uvV gDNۏLNCglblNCgvL:N0Yne_SbQ.U0Q0l0[YPc`0b^0b_cNS'^'`DN_c1Y8hI{0 ,{NASNag NNUSMOYnV gDN ^S_%NyOvcwv~T NMRvcwNN-Nvcw0NTvcwv~T e8^vcwNNyhgv~T0 ,{NASNagNNUSMOSvQ]\ONXTݏS,gRl g NRL:NKNNv Onc 0"?eݏlL:NYZYRagO 0vĉ[ۏLYZ0Yt0YR N NZb0QI{KbkS"?eDёv N d`S g0O(uTYnV gDNv N dcObOv V *g cĉ[4~V gDN6evv0 ,{NASNag"?e0;N{SvQ]\ONXT(W N40{tV gDN6ev b Nb"?eDёe ݏS,gRlĉ[v Onc 0"?eݏlL:NYZYRagO 0vĉ[ۏLYZ0Yt0YR0 ,{NAS Nag;N{(WMnNNUSMOV gDNb[8h0ybQV gDNO(u0YnNyv]\O-NݏS,gRlĉ[v "?eSN#NvQPg9eck >g N9evNNfJT0 ,{NASVagݏS,gRl gsQNNUSMOV gDN{tĉ[vvQNL:N OncV[ gsQl_0lĉSĉz6R^ۏLYt0 ,{]Nz0 D0R ,{NASNag>yOVSOTlR^ONUSMO-N`S g0O(uV gDNv Sgq,gRlgbL0SgqlQRXT6R^{tvNNUSMOT>yOVSO OgqV[sQNL?eUSMOV gDN{tv gsQĉ[gbL0 ,{NASmQag[LONS{tv^gbLON"RO6R^vNNUSMO NSNNUSMORRvwQ glNDeQ0fkňf[NS~V[ybQvyr[NNUSMOvV gDN{tRl 1u>eQ;`TR0fkňf[T gsQ;N{O T"?eSL6R[0 LNyrpzQ 6R[LNNNUSMOV gDN{tRlv 1u"?eO T gsQ;N{9hnc,gRl6R[0 ,{NAS]Nag,gRl-N gsQDNMn0YnNyv ĉ[P 1uw~N N"?eSLnx[0 ,{mQASag0,gRl2006t^7g1eweL0dkMR^v gsQNNUSMOV gDN{tvĉ[N,gRlvb扄v cgq,gRlgbL0 ONV gDNNCg{v{tRl -NNSNlqQTVVRbN,{192S ,{Nag :NNR:_ONV gDNNCg{v{t ePhQV gDNW@x{t6R^ 2bkV gDNAm1Y 6R[,gRl0 00,{Nag ,gRl@byONV gDNNCg{vN N{yNCg{v /fcV gDN{tNh?e^[`S gV gDNvT{|ONvDN0:P0@b gCgvI{NCgrQۏL{v OlnxNCgR_^\sQ|vL:N0 00,{ Nag V gON0V grDlQS0c gV[CgvUSMONSNvQNb__`S gV gDNvONN N~yON ^S_Ogq,gRlvĉ[RtNCg{v0 00,{Vag ONNCgR_^\sQ| NnZibSuNCg~~v SN3ufRtNCg{v0 00ON^S_(W~ybQvfRtNCg{vgPQ \NCgLu[nZi0NCg~~Yt[k v^SeRtNCg{v0 00,{Nag S~N NT~Nl?e^V gDN{t cgqNCgR_^\sQ|RtNCg{v0 00V gDN{t9hnc]\O SN cgqNCgR_^\sQ|YXb?e^ gsQb:ggRtNCg{v0 00,{mQag NCg{vR:N`S gNCg{v0SRNCg{vTlNCg{v0 00,{Nag ON^S_Ogq,gRlTV gDN{t蕞Rt`S gNCg{v0 00`S gNCg{vv;NQ[ 00N QDN Ty0OO@b0QDёSl[NhN 00N ON Ty0OO@bSl[NhN 00 N ONvDN0:PS@b gCgv 00V ON[6eD,g0V gD,g 00N ONbD`Q 00mQ VRbV gDN{tĉ[vvQNNy0 00V gDN{tTON8hSvV gDNNCg{vh /fONvDOfeN0 00,{kQag ONSu NRSR`b_KNNv ^S_SRKNew30eQRtSRNCg{v 00N ON Ty0OO@bbl[NhN9eSv 00N V gD,g`SON[6eD,gkOSuSSv 00 N ONRz0Tv^b9eS~%b__v 00V gVRbV gDN{tĉ[vvQNSR`b_v0 00,{]Nag ONSu NR`b_KNNv ^S_T`b_SuKNew30eQRtlNCg{v 00N ONce0OldbOl[JT4xNv 00N ONlhQ萧NCgbONRlv 00 N gVRbV gDN{tĉ[vvQN`b_v0 00,{ASag ONRtNCg{v ^S_ cgqĉ[kXbV gDNNCg{vhv^cN gsQeN0Q0bhI{0kXbvQ[bcNveN0Q0bhI{ N&{Tĉ[v V gDN{t gCgBlONeck0 00,{ASNag NCg{v[Lt^^hg6R^0 00ON^S_NkNt^^~NT90eQ RtNCgt^^hg{v TV gDN{tcN"RbJTTV gDN~%t^^bJTfN bJT NR;NQ[ 00N QDNvDё[E0RMO`Q 00N ONV gDNv~gSS SbON[YbD`Q 00 N V gDNXQ0SR`Q 00V VRbV gDN{tĉ[vvQNNy0 00,{ASNag V gDNNCg{vh1uVRbV gDN{t~N6R[0 00NUOUSMOT*NN N_*O 0m9e0QVSbQPV gDNNCg{vh0 00V gDNNCg{vhW1YbkOWv ^S_ cgqĉ[3ue0 00,{AS Nag V gDN{t蕔^S_^zePhQNCg{vchHh6R^0v^[gRgTbJTV gDNNCgrQ0 00,{ASVag ONݏS,gRlĉ[ g NRL:NKNNv 1uV gDN{t#N9eck0bybċ SNYN10NCQN NZ>k v^c?e^ gsQ[ON[NXTTvc#NNXT cgqĉ[~N~_YR 00N (Wĉ[gPQ NRtNCg{vv 00N ww[`Q0*gY[RtNCg{vv 00 N N cgqĉ[RtNCgt^^hg{vv 00V *O 0m9e0QVSbQPV gDNNCg{vhv0 00,{ASNag V gDN{t]\ONXT(WRtNCg{v-Ns_L[0_y _0n(uLCg0 Sy)R0gbrjv OlvzRN#N\ Ngbrjv Ol~NL?eYR0 00,{ASmQag QONvV gDNNCg{v{tRl 1u-NVNl>eQ;`TRO TVRbV gDN{tSgq,gRl6R[0 00,{ASNag ,gRlS^KNeweL0V[V gDN{t@\0"?e@\0V[]FUL?e{t@\1992t^5g11eS^v 0V gDNNCg{v{tՋLRl 0 Te^bk0 "?esQNpSS 0NNUSMOSNNUSMO@bRONV gDN NCg{v{tRl 0vw "Ye 242S ZQ-N.Y gsQ VRbTY0Tv^\:gg hQVN'Y8^YORlQS hQV?eOSRlQS ؚlb ؚhb gsQNlVSO gsQ-N.Y{tON Tw0ꁻl:S0v^0RUSR^"?eS@\ euuN^uQV"R@\: :NNۏNekR:_TĉNNUSMOSNNUSMO@bRONV gDNNCg{v{t 9hnc 0ONV gDNNCg{v{tRl 0(VRbN,{192S)T 0NNUSMOV gDN{tfLRl 0"?eN,{36S v gsQĉ[ yr6R[ 0NNUSMOSNNUSMO@bRONV gDNNCg{v{tRl 0 sNpSS w/{_gbL0 DNNNUSMOSNNUSMO@bRONV gDNNCg{v{tRl "?e 2012t^8g5e DN NNUSMOSNNUSMO@bRONV gDNNCg{v{tRl ,{Nz ;`R ,{Nag09hnc 0ONV gDNNCg{v{tRl 0(VRbN,{192S)T 0NNUSMOV gDN{tfLRl 0"?eN,{36S I{ gsQĉ[ 6R[,gRl0 ,{Nag0NNUSMOV gDNNCg{vN N{yNNUSMONCg{v /fcV[[NNUSMO`S g0O(uvV gDNۏL{v OlnxV[[V gDNv@b gCgTNNUSMO[V gDNv`S g0O(uCgvL:N0 NNUSMO@bRONV gDNNCg{vN N{yNNUSMO@bRONNCg{v /fc"?eNh T~?e^[`S gV gDNvT~T{|NNUSMO@bRONvDN0:P0@b gCgvI{NCgrQۏL{v OlnxNCgR_^\sQ|vL:N0 ,{ Nag `S g0O(uV gDNvT~T{|NNUSMOSvQ@bRON ^S_Ogq,gRlvĉ[TvQ T~"?e3ub0RtV gDNNCg{v0 ,{Vag T~"?e8hSv 0-NNSNlqQTVNNUSMOV gDNNCg{vck,g0oR,g 0N N{y 0NNUSMONCg{v 0 /fV[[NNUSMOV gDNN g@b gCg USMON g`S g0O(uCgvl_Q _N/fNNUSMO6R蕄{0RtDNMn0DNO(u0DNYnTRtvQNDN{tNyv͑OncT~"?e8hSv 0-NNSNlqQTVONV gDNNCg{vck,g0oR,g 0N N{y 0ONNCg{v 0 /fOlnxNNUSMO@bRONNCgR_^\sQ|vl_QTOl~%V gD,gvW,gOnc0 T{|NCg{vh/fRtTyNCg{vNy^S_cNv͑Pge T~"?e9hnc~[[vNCg{vhTNNUSMObvQ@bRON8hS0bcS06eV 0NNUSMONCg{v 0b 0ONNCg{v 00 ,{Nag 0NNUSMONCg{v 00 0ONNCg{v 0TNCg{vh1u"?e~NpS6R0 ,{mQag NNUSMOSvQ@bRONNCg{v cgq ~N?eV{0R~{t SR1uT~"?e#~~[e0NNUSMONCg{v cgq"R^\sQ|~~[eNNUSMO@bRONNCg{v cgqNCgsQ|~~[e0 ,{Nz NNUSMONCg{v ,{N N,ĉ[ ,{Nag NNUSMONCg{vv;NQ[Sb N USMO Ty00W@W 0l[NhNSbzeg N USMO'`( R{|0;N{0"R{Oo`0{t~!k06RNpe N USMODN;`0V gDN;`0V[DN;`0;NDN[irϑS[YbD0DNQyQP`Q V vQN{vvNy0 ,{kQag "?e#6R[NNUSMONCg{vĉz6R^ #~~[e-N.Y~NNUSMONCg{v]\O c[ N~"?e蕄vNNUSMONCg{v]\O0 0WeT~"?e#~~[e,g~NNUSMONCg{v]\O0 -N.YWv{t@b^\NNUSMOvNCg{v]\O(W;N{蕡[8hvW@x N 1u"?e#Rt0 ,{]Nag NNUSMORtSR0lNCg{vbt^^hg USMO9e6R DNQy0QP DNċ0Oyv8hQbYHhI{"?e[ybKb~NSvQNl_0lĉĉ[vNye^S_TSt0USMOQwQ 0NNUSMONCg{v 00Y*g cgqĉ[QwQ 0NNUSMONCg{v 0 St0USMO NNSt0 ,{N {vb__TQ[ ,{ASag NNUSMONCg{vSb`S gNCg{v0SRNCg{vTlNCg{v0 ,{ASNag0`S gNCg{v(uNezT]~S_lNDgN*gRtb9eckv f\PRtvQvsQDN{t[ybNy0 ,{ Nz NNUSMO@bRONNCg{v ,{N N,ĉ[ ,{NASkQag NNUSMO@bRvV grDON0V grDlQS0V gclQSTV gSlQSNSvQN`S g0O(uV gDNvON ^S_Ogq,gRlvĉ[RtNNUSMO@bRONNCg{v0 ,{NAS]Nag T~"?e/f,g~NNUSMO@bRONNCg{vv;N{ Ole\L NRL# N OlnxONNCgR_^\ tzONNCgsQ| 00N ccONV gDN`S g0O(urQ 00 N v{ONvV gNCgSR 00V hgONV gDN~%rQ 00N vcwV gON0V grDlQS0V gclQSvQDL:N 00mQ (WGl;`0RgW@x N 6Rv^T T~?e^T N~"?e蕥bNCg{vTNCgSRrQvRgbJT0 ,{ NASag "?e#6R[NNUSMO@bRONNCg{vvĉz6R^ #~~[e-N.Y~NNUSMO@bRONNCg{v]\O c[ N~"?e_U\NNUSMO@bRONNCg{v]\O0 0WeT~"?e#~~[e,g~NNUSMO@bRONvNCg{v]\O0 -N.YWv{t@b^\NNUSMO@bRONvNCg{v]\O(W;N{蕡[8hvW@x N 1u"?e#Rt0 ,{ NASNag 1u$N*N+T$N*N N NV gD,gQDNqQ TbDzvON cgqV gD,gQDg'YvQDNNCgR_^\sQ|nx[ONNCg{v{v0 V gD,gQDg'YvQDNX[(WY*Nv cgqONLc>NvQDNvNCgR_^\sQ|nx[ONNCg{vv{ vQYOQDNQwQNCg{vYXbfN0 ,{ NASNag0NNUSMO@bRON(WۏLDN͑~0NCgl09e6R N^0V gCgċ0ONSRtvQNl_0lĉĉ[vNye^S_QwQ 0ONNCg{v 00 ,{N {vb__TQ[ ,{ NAS Nag NNUSMO@bRONNCg{vSb`S gNCg{v0SRNCg{vTlNCg{v0 ,{ NASVag `S gNCg{v(uN3uS_lNDk,{N >kĉ[vPge NS NReN0NS gsQDe 00N ,gON~[vON NNt^^"RbJT 00N ,gONv 0ONlN%Ngbgq 0 YpSN 00 N nbb0(b0YunbcOO0[ёNSDNSl:gsQQ~v ^S_cNvsQeNTQ V "?e蕁BlcNvvQNeN0NS gsQDe0 ,{ NASNag SRNCg{v(uNONSuON Ty0ON~!k0ON~~b__9eS ONRz0Tv^b~%b__9eS ONV gD,g0kOXQSRNSONV gD,gQDNSRvL:NNy0Su NSRNyvON^S_N[yb:gsQ8hQSR{vT bONN'YO0cNOZPQQ[KNew NASeQ ~NNUSMOS;N{蕡[8h TaT 1u;N{T T~"?e3uRtSRNCg{v kXb 0ONV gDNNCg{vhSR{v 0 v^cN NReN0NS gsQDe 00N RtSRNCg{vv3u N QDNklQSb N~USMOvybQeN0ONN'YObcNOZPQvfNbQ[ NNUSMORbDv ^S_cN 0NNUSMONCg{v 0oR,g YpSNS"?e0;N{bNNUSMOybQv[YbDyb YeN 00 N O9eTv,gONz z 00V 1uONQDv ^S_cNTQDNvONz z0 0ONlN%Ngbgq 0 YpSN0~[vON NNt^^"RbJT vQ-N V gD,gQDN؏^S_cN gsQ蕞Rtv 0ONNCg{v 0 YpSN1uNNUSMOQDv ^S_cN 0NNUSMOlNfN 0T 0NNUSMONCg{v 0oR,gv YpSN1u6qNQDv ^S_cN6qN gHevNN YpSN 00N ,gONv 0ONlN%Ngbgq 0 YpSN ~[vON NNt^^"RbJT mQ ,gONv 0ONNCg{v 0oR,g N nbb0(b0YunbcOO0[ёNSDNSl:gsQQ~v ^S_cNvsQeNTQ kQ l[:ggQwQvDbJT vQ-NN'^bDv^S_DLۏ&USN[ir0eb_DNbDv^S_cNDNċ0Oyv8hQbYHheN 00]N ONTv^0Rz0lbQ\lQD,gv ^S_cNON:PRYnbb~`QfSvsQeN AS "?e蕁BlcNvvQNeN0NS gsQDe0 ,{ NASkQag lNCg{v(uNSuce0Old lhQV gNCg(Cg)b9e6RT NQnV gCgvON0dk{|ON^S_?e^ gsQ蕳Q[b"?e0;N{0NNUSMObklQSybQKNew NASeQ ~NNUSMOS;N{蕡[8h TaT 1u;N{T T~"?e3uRtlNCg{vONOl[JT4xNv ^S_lb[KNewmQASeQ1uON4xNn{:ggT T~"?e3uRtlNCg{v0kXb 0ONV gDNNCg{vhl{v 0 v^cN NReN0NS gsQDe 00N RtlNCg{vv3u N QDNklQSb N~USMOybQveN ONN'YObcNOZPQvfNbQ[ ?e^ gsQb"?e0;N{0NNUSMOvyb YeN ]FUL?e{t:gsQ#NsQ필veNblb[JTON4xNv[fN 00 N ~[vON NNt^^"RbJT 00V ,gONv"Nng0n{bJT0DNċ0ObJTSvsQ蕄vDNċ0Oyv8hQbYHheN 00N ^\N gPlbteSO9e6Rv ^S_cN gPlbteSO9e6RvOSbeHh NSSONv 0ONlN%Ngbgq 0 YpSN0ONz z0~[vt^^"RbJTTnbb0(b0YunbcOO0[ёNSDNSl:gsQQ~I{`QvvsQfeN 00mQ ,gONv 0ONNCg{v 0ck,g0oR,gT 0ONlN%Ngbgq 0 YpSN N nbb0(b0YunbcOO0[ёNSDNSl:gsQQ~v ^S_cNvsQeNTQ 00kQ ON:PRYnbb~`QfS gsQeN 00]N ONvDNYn`QfSvsQyb YeN AS ON9e6R04xNbdvL][n`Q 0 ASN "?e蕁BlcNvvQNeN0NS gsQDe0 ,{ N {v z^ ,{ NAS]Nag NNUSMO@bRON3uRtNCg{v ^S_ cgqĉ[kXQv^vNCg{vh v^cNeN0NS gsQDe0 ,{VASag NNUSMOvcQDvONN~ON 3uRtNCg{v^S_~NNUSMOSvQ;N{QwQ[8ha N~SN~N NON3uRtNCg{v^S_~vQ N~ON0NNUSMOT;N{QwQ[8ha0ON*g c Nĉ[S_[8hav "?e NNStNCg{v3u0 ,{VASNag "?e[[[TgN*gRtb9eckv f\PRtvQmSDN{tv"?e[ybNy0 ,{NASVag NCg{vt^^hg`Q N\O:Nnx[ONV gNCgR_^\vl_Onc0ON N_Nt^^hgNfNCg{v0 ,{Vz0NCg{vchHh{t ,{NASNag0"?e0;N{0NNUSMOSvQ@bRON^S_YUO{ 0NNUSMONCg{v 00 0ONNCg{v 0TT{|NCg{vh ^zNCg{vchHh0 NCg{v[LOo`S{t0NCg{v{tOo`|~/fNCg{vchHh{tv͑Kbk /fL?eNNDN{tOo`|~v͑~bR0"?e0;N{0NNUSMOSvQ@bRON^S_9hnc`S g0SR0lNCg{vTt^^hg`QSefeNCg{v{tOo`|~ [NCg{v[LR`{t0 ,{NASmQag0 0NNUSMONCg{v 0T 0ONNCg{v 0/fNCg{vvl_eN0NNUSMOSvQ@bRON^S_YUO{0NUOUSMOT*NN N_*O 0m9e0Qy0QP Y gW1YbkOWv Se(W;NZSOlQJTbQwQ~;N{0NNUSMO[vfNbfT cgqĉ[T T~"?e3ue0 ,{NASNag0NNUSMOSvQ@bRON3uRtNCg{ve ^S_\@bcNveN0NS gsQDetetbwS DRvU_nUS0*g cBlcNĉeN0NS gsQDev "?e NNSt0 ,{NASkQag0VNNUSMOSvQ@bRONNCgR_^\sQ|9eS[{t~!kSuSfv 1uS T~"?e\勋NNUSMOSvQ@bRONNCg{vchHhPgeyNev T~"?e0 ,{Nz vcwhgNl_#N ,{NAS]Nag T~"?e0;N{蕔^S_R:_[NNUSMOSvQ@bRONNCg{v`Qvvcwhg0[ N cgq,gRl3uRtNCg{vTNCg{vt^^hgv OgqV[ gsQl_ĉ[vz#N0 ,{mQASag T~"?e0;N{蕄v]\ONXT(WRtNCg{v-Ns_L[0_y _0n(uLCg0 Sy)R gbrjv OlvzRN#N*ggbrjv Ol~NL?eYR0 ,{mQASNag0NNUSMOSvQ@bRONSuV gNCgSR NSeRtNCg{vKb~b(WRtNCg{vNyecOZGPOo`I{ [ 0NNUSMONCg{v 0b 0ONNCg{v 0{vU_vOo`N[E`Q N&{v NNUSMObON^S_bbv^vl_#N0 ,{mQASNag >yO-NN:gg:NONQwQZGP[0DbJTb gsQfeNv Ogq 0-NNSNlqQTVlQO^l 0I{V[ gsQl_ĉ[vz#N0 00 ,{mQz DR ,{mQAS Nag >yOVSOTlR^ONUSMOSvQ@bRON-N`S g0O(uV gDNv Sgq,gRlgbL0 SgqlQRXT6R^{t v^NgbLNNUSMO"R0O6R^vNNUSMOT>yOVSOvNCg{v cgq,gRlgbL0SgqlQRXT6R^{t v^NgbLL?eUSMO"R0O6R^vNNUSMOT>yOVSOvNCg{v cgqV[sQNL?eUSMOV gDN{tv gsQĉ[Rt0 ,{mQASVag [LONS{tv^gbLON"R0O6R^vNNUSMO cgq,gRl-NNNUSMO@bRONNCg{v{tv gsQĉ[RtNCg{vNy0gbLNNUSMO"R0O6R^vON@b^\NNUSMONCg{v cgq,gRl-NNNUSMONCg{vv gsQĉ[Rt0 ,{mQASNag XYNNUSMOSvQ@bRONNCg{vRl 1u"?eO T gsQSL6R[0 ,{mQASmQag -NVNl>eQ0fkňf[NS~V[ybQvgNyr[LNvNNUSMOSvQ@bRON`S g0O(uV gDNvNCg{v{tRl 1u>eQ;`TR0fkňf[T gsQ;N{O T"?eSL6R[0 ,{mQASNag [mSV[[hQvNNUSMOSvQ@bRONNCg{v]\O cgqV[ gsQO[6R^ĉ[ ZP}YO[]\O0 ,{mQASkQag "?e9hncwQSO`Q SNYXb gsQbUSMORtNNUSMOSvQ@bRONNCg{vvRNy wQSONy1u"?eN gsQbUSMOFU[0 ,{mQAS]Nag Twꁻl:S0v^0RUSR^ "?eS9hnc,gRl 6R[,g0W:SNNUSMOSvQ@bRONNCg{v[e~R v^b"?eYHh0 ,{NASag ,gRl1u"?e#ʑ0 ,{NASNag ,gRl2012t^9g5eweL0 Dh1.-NNSNlqQTVNNUSMOV gDNNCg{vck,g 7h,g eu 2.-NNSNlqQTVNNUSMOV gDNNCg{voR,g 7h,g eu 3.NNUSMOV gDNNCg{vh`S g{v eu 4.NNUSMOV gDNNCg{vhSR{v eu 5.NNUSMOV gDNNCg{vhl{v eu 6.NNUSMOV gDNNCg{vht^^hg eu 7.NNUSMOV gDNNCg{vh kXbfeu 8.-NNSNlqQTVONV gDNNCg{vck,g 7h,g eu 9.-NNSNlqQTVONV gDNNCg{voR,g 7h,g eu 10.ONV gDNNCg{vh`S g{v eu 11.ONV gDNNCg{vhSR{v eu 12.ONV gDNNCg{vhl{v eu 13.ONV gDNNCg{vht^^hg eu 14.ONV gDNNCg{vh kXbfeu sQN-N.Y~NNUSMO@bRONV gDNNCg{v /T(ue 0ONV gDNNCg{vh 0vw "RYe02012039S ZQ-N.Y gsQ"R VRbTY0Tv^\:gg"R hQVN'Y8^YORlQS:gsQNR{t@\ hQV?eOSRlQS:gsQNR{t@\ ؚlbLň@\ ؚhb"@\ gsQNlVSO"R gsQ-N.Y{tON"R 9hnc 0ONV gDNNCg{v{tRl 0(VRb,{l92SN)T 0NNUSMOV gDN{tfLRl 0"?eN,{36S vĉ[ bN6R[N 0NNUSMOSNNUSMO@bRONV gDNNCg{v{tRl 0"Ye[2012]242S N N{y 0Rl 0 v^xvzN 0ONV gDNNCg{vh`S g{v 00 0ONV gDNNCg{vhSR{v 00 0ONV gDNNCg{vhl{v 0T 0ONV gDNNCg{vht^^hg 0N N{ye 0ONV gDNNCg{vh 0 0:NNhQbĉ-N.Y~NNUSMO@bRONNCg{v]\O s\ gsQNywY N N0e 0ONV gDNNCg{vh 0N2012t^9g5ewck_/T(u0Q(WdkegKNT3uRtONV gDNNCg{vv N_O(ue 0ONV gDNNCg{vh 0 v^ cgq 0Rl 0D14 0ONV gDNNCg{vh kXbf 0vBlY[QnxkXb0 N0e 0ONV gDNNCg{vh 0h7hSbpS~ _hQ~N:N A3 yO^:W~NmvSU\ 6R[,gRl0 00,{Nag ,gRl NR(u틄v+TIN 00V gDN0 |cV[OlS_T[v bV[NTyb__[ON HYPERLINK "http://www.chinaacc.com/web/licai/" \t "_blank" bDTbD6ev0V[TL?eNNUSMOb>kI{b_bvDN0 00NCgLu[0 |cV[OlRR"N@b gCgT~%Cg0O(uCgI{"NCgR_^\ fnxT{|NCg;NSOLOCg)Rv"NVS{tCgPvNyl_L:N0 00NCg~~0 |c1uN"N@b gCgS~%Cg0O(uCgI{NCgR_^\ Nn SuvN0 00,{ Nag ,gRl(uNhQbR`S(uV gDNUSMOvNCgLu[ hQl@b g6RUSMONvQN@b g6RUSMOKNNShQl@b g@b6RUSMOKNvV gDNNCgvLu[SNCg~~vYt0 00,{Vag NCgR[^u_ bD0b gNCg vSRۏL0(WLu[Ǐ z-N e~bV gDN@b gS~%O(uvTlCgv S N_OrvQN"N@b gvTlCgv0 00,{Nag NCg~~vYt^,g@w[NBl/f0lQck0lQs^vSROlۏL0 ,{Nz V gDN@b gCgLu[ 00,{mQag -NNSNlqQTV/fV gDN@b gCgv/UN;NSO VRbNhV[LOV gDNv@b gCg V[[V gDN[LR~R]{t V gDNR~R]{t;NSOv:SRTSR N/fV gDN@b gCgvRrRTly0 00,{Nag V[:gsQSvQ@b^\NNUSMO`S g0O(uvDNNS?eZQ0NlVSO-N1uV[b>kI{b_bvDN Lu[:NV gDN0 00,{kQag hQl@b g6RON-NvNCgLu[O NRRlYt 0010 gCgNhV[bDv蕌T:ggN7^0[irT@b gCg^\NV[vW0WO(uCg0wƋNCgI{TONbD b_bvV[qё Lu[:NV gDN 0020hQl@b g6RONЏ(uV[D,gёS(W~%-NPeQvDёI{@bb_bvzT)Rm~V[ybQYu~ON\O:NXRbDvRNSNzT)Rm-NcSvvYOlQyё0lQvёT*gRM)RmI{ Lu[:NV gDN 0030NhQl@b g6RONTL?eNNUSMON N~yhQlUSMO bO [hQ(uVQYPeQDёbDRRvb[hQ1uvQNUSMOP>kRRvhQl@b g6RON vQ6evy/}vQDN Lu[:NV gDN 0040hQl@b g6RONcS`b_bvDN Lu[:NV gDN 0050(W[L 0ON"RR 00 0ONOQR 0NMR hQl@b g6RONYu)R-NcSvL]y)R HYPERLINK "http://www.chinaacc.com/web/lc_jj_1" \t "_blank" Wё0L]VYRWёT $NR T(ulQvё-^vƖSOy)Re v^XRv@b gCgv Lu[:NV gDN 0060hQl@b g6RON-NZQ0V0]O~~I{`S(uONv"N NSbN*NN4~ZQ90V90O9NS cV[ĉ[1uONbNv;mR~9I{~YO-^vDN Lu[:NV gDN0 00,{]Nag ƖSO@b g6RON-NV gDN@b gCgLu[O NRRlYt 0010hQlUSMON'^0[irT@b gCg^\NV[vW0WO(uCg0wƋNCgI{rDSbQ*NhQlUSMOTD N T RRvNƖSO@b g6R TINlQ{vvONUSMO vQDN@b gCgLu[ cgq,gRl,{kQagvĉ[Rt0FOOV[l_0lĉĉ[bOS~[v^~V gDN{t蕤[v^\NePDRvdY 0020hQlUSMO(uV gDN(W^hQlUSMOrDRRvƖSOONN N{yƖSOON -NvbDNS cgqbDN^S_vDN6evYu~ƖSOONSU\uNvD,gёSvQCgv Lu[:NV gDN 0030ƖSOONOncV[ĉ[NSzMR؏7b_bvDN vQ-N^\NV[z6e^6e*g6evz>kR Lu[:NV gDNONOncV[ĉ[NSQMQzb_bvDN vQ-NR:N V[vbcWё I{bD'`vQMQzRLu[:NV gDN0~V gDN{tO T gsQ8h[peT ~~Yu~ƖSOONO(u 1uV[6eSDN`S(u90 NV gDNvXkRv1uNSSSVel8h[v SN NQnNCg0 00ƖSOON9e~:NN6RONe 9e~MRzMR؏7b_bvDN-NV[z6e^6e*g6evz>kRTTyQMQzb_bvDN-NR:N V[vbcWё I{bD'`vQMQzRLu[:NV[ vQNQMQzRLu[:NOND,glQyё 0040ƖSOONO(u HYPERLINK "http://www.chinaacc.com/wangxiao/ccbp/" \t "_blank" L7>k0V[P>kI{P7Dёb_bvDN hQlUSMOScObOv NLu[:NV gDNFOe\LNޏ&^#Nv hQlUSMO^N"}nPb~OSFUl:NbD0 00,{ASag O0Kb]N0O(uI{T\O>y-N1uV[beQvD,gё+TDёb[ir Lu[:NV gDN ~V[DN{tO T gJSpeT ~~Yu~T\O>yO(u 1uV[6eSDN`S(u90 NV gDNvXkR1uNSSSVel8h[v SN NQnNCg0 00,{ASNag ƖSOONTT\O>yeP`S(uV gW0Wv ^1uV gDN{tO TW0W{t8h[vQ`S(uW0WvbyTNy9e~:NN6RONe V gW0WbNR b_bvV[NbvQN@b gCgv Lu[:NV[DN0 00,{ASNag -NYTD~%ON-NV gDN@b gCgLu[O NRRlYt 0010-NeNV gDNQDbeQvD,g;` Sbsё0S?b^Q{ir0:ghVY0:W0WO(uCg0eb_DNI{b_bvDN Lu[:NV gDN 0020ONlQD,gXR cSeOS -NeNR_)RmTONsbDbOHQ-pNSNeNvbD;mR-N@bb_bvDN Lu[:NV gDN 0030SRM)RmSNzKb)Rm-NcSvTyWё-N-Ne cbDkO@b`Svv^N NSb]cS(uNL]VYR0y)RI{RM~*NN HYPERLINK "http://www.chinaacc.com/web/lc_sh_5" \t "_blank" m9 TvWё Lu[:NV gDN 0040-NeL]v]D] Lu[:NV gDN 0050ON9hnc-NVl_T gsQĉ[ c-Ne]D;`N[kOcSv-NeL]vOO?be4Wё Lu[:NV gDN 0060ONn{b[hQcee `bePYu~-Ne~~O(uvTyDN Lu[:NV gDN 00,{AS Nag -NYT\O~%ON-NV gDN@b gCgLu[Sgq,{ASNagĉ[vSRRt0 00,{ASVag N6RON-NV gDN@b gCgLu[O NRRlYt 0010V[:gsQbvQcCgUSMOTN6RONbDb_bvN Sbs g]beQONvV gDNbbvN gbN6RON-NvV[ Lu[:NV gDN 0020hQl@b g6RONTN6RONbDb_bvN Sbs g]beQONvV gDNbbvN gbN6RON-NvV[ Lu[:NV gDN 0030N6RONlQyё0ё-N hQlUSMO cgqbD^`S gvN Lu[:NV gDN 0040N6RON*gRM)Rm-N hQlUSMO cgqbDkO@b`Svv^N Lu[:NV gDN0 00,{ASNag T%ON-NV gDN@b gCgLu[Sgq,{ASVagĉ[vSRRt0 ,{ Nz hQlUSMOKNNCgLu[ 00,{ASmQag T*NUSMO`S(uvV gDN ^ cR~R]{tvSR R+RfnxvQN-N.Y00We0KNv{tsQ| ^~ gCg{tvQ@b gCgvNl?e^ybQbSe~[0v^RtNCgRlKb~ N_SfDNv{tsQ|0 00,{ASNag hQlUSMO[V[cNvQO(ub~%vDNb gO(uCgb~%Cg0dl_0lĉS gĉ[Y N_(WhQlUSMOKNeP bvQDN0 00,{ASkQag hQl@b g6RONKN/fs^I{zNvlN[SO vNKNSNbDeQ cgq bD0b gNCg vSR ONlNv[YgbDSeQ ^\NONlNvCgv NS^lr^bO`S0 00,{AS]Nag OncV[ gsQĉ[ ONKNSN[LT%T Tĉ[VQv"NCg)R0 00,{NASag V[:gsQbDRRvONTvQN~Nm[SO ^NV[:gsQ1 vQNCg1uV gDN{tO T gsQYXb gsQ:gg{t0 00,{NASNag V[:gsQ@b^\NNUSMO~ybQNvQ`S(uvV gDNQDRRvONTvQN~Nm[SO vQNCgR_USMOb g0 00,{NASNag [hQlUSMO1uNSSSVb{t bv gsQ?bK\NCgTW0WO(uCgsQ| Nnb gNv O NRRlYt 0010hQlUSMOy(u?bN{t蕄v?bN VTySSSVhQlUSMO[E Ng`S(u v^ۏLǏY!kbeQ0SLbe ?bN~gTbySu'YSSv S1uSeOSFUqQ Tb gNCg 0020[pe[hQlUSMOqQ TQDb1u N~;N{ƖDO^vL][ 0RlQ|iI{ ^(W8h[TQDNvW@x N 1uQDUSMO cNqQ gbqQ TqQ gvQNCg0 0030[ gsQhQlUSMO]Rt_(uKb~vW0W FOSNNUSMOb*NN`S(u ^1uS_(uW0WNeۏLNCg{v Rtl_Kb~0]vQNUSMOb*NN`S(uv cĉ[[L gPO(u0 0040hQlUSMO cV[ĉ[NO`NTL]*NNQ.UO?b Q1uNRgN>k b(WNCgP6RgQ b1uNOYunkI{YZ0 00Su N>k`b_ ؏eRNCgLu[Kb~0 00,{ NASNag [NݏSNCgLu[S~~Yt z^ V gDN{tSNUSrbO T gsQ~N#NNXTL?e0~NmvYZ0 ,{Nz DR 00,{ NASmQag ,g:Nl1uV[V gDN{t@\#ʑ0 ,{ NASNag ,gRllQ^KNeweL0 ƖSOONV gDNNCgLu[fLRl V[V gDN{t@\N,{2S ,{Nz ;`R ,{Nag:NNۏNekfpfNCgsQ| ^zN>yO;NIN^:W~NmSO6Rv^vsNON6R^ OۏlQ g6R~Nmv]VTSU\ ~bV gDN@b gTƖSODN@b gvTlCgv 9hncV[ gsQĉ[ 6R[,gRl0 ,{Nag,gRl@byƖSOONV gDNNCgLu[(N N{yNCgLu[) |cV[OlRRT[X[(WNƖSO@b g6RON-NV gDNv@b gCgR_^\ v^fnxV[\O:N@b g[ُR V gDNLOCg)Rv"NVT{tCgPvNyl_L:N0 ,{ Nag,gRl(uNlQ:NƖSO@b g6R'`(vTyWGƖSOON(+TT\O>y)DNvNCgLu[0 ,{VagNCgLu[^u_"bD0b gNCg"vSRۏL sSNDNvSYegneQKb Lu[NCg0QV[\O:NbD;NSO (Wl g\DN@b gCg!nKNMR NN g[ƖSOON-NV gDNv@b gCg0 ,{Nag(WNCgLu[Ǐ z-N ^,g@w"zNTR:_{t SSYt^"v]\OSR [NBl/f lQs^lQck0WۏLLu[0e~bV gDN@b gckS_Cgv _N N__c[ƖSOON@b gvTl)Rv0 ,{mQagۏLNCgLu[ ^OcV[[ƖSO~Nml_0lĉ0?eV{vޏ~'`TOS'`0 ,{NagƖSOON-NvV gDN {NNkSP>kb__y{c uN~%NƖSO'`(lQv vQDNNCgLu[kgqMR>kĉ[0 ( N)hQlUSMO(uV gDN(WƖSOON-NvbDS cgqbDN(bOS~[)^S_vDN6evLu[:NV gDN0 (V)hQlUSMONDR0vbcI{Yyb__TƖSOONbeQDёbY QbeQel g~[/fbDb:PCgsQ|v N,^Ɖ TbD'`(0Y gN S1uSeOSFU ͑enx[l_sQ|v^eR gsQKb~ OSFU Nbv 1uV gDN{tO T gsQۏLLu[0FO NR`Q N\O:NbDsQ| 1.Q^\N1979t^NMRbeQv SƉ TW/eP(u'`( 2.QƖSOON] cg/eNbeI{9(u SƉ Ty(usQ|Yt0 ,{]NagƖSOON(WSU\Ǐ z-N O(uL7>k0V[P>kI{P7Dёb_bvDN hQlUSMOScObOv NLu[:NV gDN0FOe\LNޏ&^#Nv hQlUSMO^N"}nP0ƖSOONnx[eR cgR_؏v ~SeOSFUSl:NbD0l:NbDvRLu[:NV gDN0 ,{ASagƖSOONOncV[~Nvl_0lĉT?eV{NSQMQzO` b_bvDN NLu[:NV gDN0 ,{ASNagƖSOON(W_RRgbSU\Ǐ z-N NSV[yrkQMQzO`?eV{ Q(WgbL?eV{eNV[~[vQQMQzR:NV[vbcWёv^[LNy{tv Lu[:Nvbc'`V gDN USrR&S f0 ,{ASNagƖSOONNSV[zMR؏7TNz؏7I{yrkO`?eV{ b_bvDN vQ-NV[z6e^6e*g6eR Lu[:Nvbc'`V gDN USrR&S f0 ,{AS NagƖSOONeP`S(uWGW0Wv vQW0W@b gCg^\NV g ONSN gPO(u ~Lu[TUSReQ&0 ,{ASVagQLu[:NV gDNv GW cvQ`SON;`DNvN nR{0 ,{ASNagd Nag>kY ƖSOON-Nv NRDN NLu[:NV gDN (N)V[Nbd`'`(b~kuNy)RONv[irTDёI{b_bvDN (N)hQlUSMO(WRR1\N gRON_Reb~vnYI{[irDN ( N)hQlUSMO@b^\NXT\^\N]@b gvN)R0SfI{&^~ƖSOON@bb_bvDN (V)fnx~[:NP>kbyA'`(/ecƖSOONSU\ b_bvDN (N)vQN~[ N^\V gvDN0 ,{ Nz ƖSOONV gDNvO(uT{t ,{ASmQagƖSOON-N]Lu[vV gDN vQ@b gCg^\NV[ ON[vQb glN"NCg0dSuNCglI{l[`b_Y ƖSOONSN~~O(u V[ N_bVV gDN0 ,{ASNagƖSOON[`S(uvV gDN gOk)RsvDN`S(u90 ( N)[LyA~% 1ubDUSMO6eSyё0 (V)[L gPl 1uSe~{[T T N!kNnbRgN>k0 (N)\O:NNhQlUSMOT% cV[ gsQT%vĉ[Rt0 (mQ)\ONeQ cN6RONۏL{t v^SNR~_NS\O:NOHQ S6eSo`b~)R NSN{t0 (N)[,gRl,{ASNagT,{ASNag@byvbc'`V gDN V[SOYuyr[agN N[ُRDNvg~YnCg NSN{tS6ev ON^\ُRDN(uNuNSU\ N_*c\ON(ubyR0&TR SOĉ[6eR_V^0 (kQ)vQN0 NRl-Nd,{(N)yY SN1uS_NN9hnc[E`Q b(u0 ,{AS]NagƖSOON`S ghQlUSMOW0Wv S[Ly(u6R^ 1uƖSOONTNCgUSMO4~yё0 ,{NASagƖSOONV gDN~ntLu[T QLu[:N?e^蕕bDv^RtNCg{vI{l_Kb~ NfpfNCg0NTQ[hQ(uV gDNbDRRvONb~%USMO GW N_lQ:NƖSO@b g6R'`(0 ,{NASNaghQlUSMO(W>NRƖSOONǏ z-N N_\,gUSMOv͑uNf0ePR~ƖSO~% N_NTyb__\,g^R_^\hQlUSMOv6evly~ƖSOON0 ,{Vz NCgLu[v~~[e ,{NASNagT~V gDN{t/fNCgLu[v;N{:gsQ V gDN{t蕔^O T gsQ#~~[eNCgLu[]\O0 ,{NAS NagƖSOONNCgLu[^Rek[e FOSu NR`b_ ^S_HQۏLNCgLu[ (N)NYeTD0T\Ov (N)[LlQS6R9e~bNT\O6R9e TNvQNONT%v ( N)Su|Qv^0bVSI{NCgSRv (V)1uhQlUSMObDRRvƖSOON hQlUSMOckۏLnN8hDv (N)vQN`b_0 ,{NASVagNCgLu[^Ng&eQKb0g"?e0LTvQN蕄vb>kbir&US0bDUSMObeQDёb[irvfb6enc0NSzR~NONQMQzI{O`veNĉ[TQMQpe؏S[gqhgON6e>k6eir&TNSQMQz N N~T Nnx[V[bDbbeQDN0 V:NSSI{SV beQDNKb~ NhQ &US NX[v SNN[:NOnc nx[beQDN0 ,{NASNagV gDNXyOlQ'`-NN:ggTONSRvNCgLu[\~ wQSO#ONNCgLu[]\O (N)g gsQDeTSYQ ( N)ۏLntTLu[ (V)~Lu[^\NV gDNv 1uONkXb"V gDNNCgLu[h" b T~V gDN{t萠蕤[ (N)~[vV gDN fnx{t;NSO Rt gsQl_Kb~ (mQ)teO&v ^\N?e^蕕bDvRtNCg{vKb~0 ,{Nz l_#N ,{NASNag`S(uV gDNvƖSOON ݏS,gRlĉ[ NcSNCgLu[b NY[S fTcODe ONCgLu[elۏL _c[V[)Rvv NCgLu[;N{:gsQSN9hnc`{͑ [ON[NTvc#NNXT~Nbybċ c gsQ~NL?eYR0扯rR_v yNSl:gsQ`Y0 ,{NASkQagSu^\N^S_ۏLNCgLu[v`b_ ƖSOONw Nbb2N\O _ [V gDNCgvS_cv ^1uNCgLu[;N{:gsQO T gsQ ~NON[NSvc#NNXTN~Nmv0L?evYZ0 ,{NAS]NagON;N{蕌TNXTݏS,gRlĉ[ ;bkTr^pbNCgLu[]\O bNON2N\O _ _c[V gDNCgvv S9hnc`{͑ 1uNCgLu[;N{:gsQb?e^~Nvc#NNXTL?ev0~NmvYR0扯rR_v yNSl:gsQ`Y0Su N>k`b_ ؏eRNCgLu[Kb~0 ,{ NASagNCgLu[;N{:gsQv]\ONXTݏS,gRlĉ[ (WNCgLu[-NNCg y0_y _ NY[ۏLNCgLu[ OV[TƖSOCgvS_cv V gDN{t蕔^~Nvc#NL?eYR0扯rR_v cNSl:gsQYt0 ,{mQz DR ,{ NASNagV[V gDN{t@\SO T gsQ6R[RLN[eRl0 ,{ NASNagTw0ꁻl:S0v^S9hnc,gRl6R[[e~R bV[V gDN{t@\YHh0 ,{ NAS NagQ0fkfI{yrkUSMO@b>NRvƖSOONNCgLu[ SSgq,gRlĉ[ 1uvQ;N{~~[e0 ,{ NASVag,gRlS^MRlQ^vNCgLu[?eV{ QN,gRl gb扄v N,gRlvĉ[:NQ0 ,{ NASNag,gRl1uV[V gDN{t@\#ʑ0 ,{ NASmQag,gRlS^KNeweL0 1994t^12g25e V[V gDN{t@\0"?e0V[YGl{t@\sQNpSS 0XYV gDNNCg{v{tfLRl 0vw VDXYS01992029S VRbTY0Tv^\:gg0TLN;`lQS Tw0ꁻl:S0v^0RUSR^V gDN{t@\RlQ[0Y 0"?eS@\ 0YGl{tR@\ (WhQVVQ_U\V gDNNCg{vv]\O ]~VRb Ta0:N^bVib'Y[Y_>ev R:_XYV gDNNCg{v{t ~bV[[XYV gDNvTlCgv 9hncVRbsQNR:_wmYbDyv{vN{tvĉ[TV[V gDN{t@\0"?e0V[]FUL?e{t@\TTS^v 0V gDNNCg{v{tՋLRl 0VD~S;=S ,{ASkQagĉ[vBl s\6R[v 0XYV gDNNCg{v{tfLRl 0S~`ON0ugqgbL0gbL-Nv gsQ 1uV[V gDN{t@\#6R[wQSORl0 XYV gDNNCg{v{tfLRl ,{Nag :NR:_[XYV gDNv{t0vcw ~bV[[XYV gDNvTlCgv 9hncVRbsQNR:_wmYbDyv{vN{tvĉ[TV[V gDN{t@\0"?e0V[]FUL?e{t@\TTS^v 0V gDNNCg{v{tՋLRl 0vBl 6R[,gRl0 ,{Nag ,gRl@byXYV gDN /fcT~Nl?e^0T蕌ThQl@b g6RONSvQ[L?e0NNUSMOTXYbDSbsёS gN8R:ghVYeb_DN Yb/gN)R0FUhFUI{ @bb_bvR_-Ne@b gvDNT cV[ĉ[ybQYu(uvDN6ev XYON0L?e0NNUSMO NyXY:gg cS`0^RS(u7>kSbXQ0XY7>k bDRRvXY:ggQy/}I{b_bv^R_-Ne@b gvDN0XYV gDNSbRN0 NRN0 gb_DNTeb_DN0 ,{ Nag XYV gDNNCg{v /fcV gDN{t蕝OlNhV[[XYV gDNۏL{v S_V[[XYV gDNv@b gCgvl_Q nxXY:gg`S g0O(uXYV gDNvl_L:N0 ,{Vag Q`S g0O(uXYV gDNvON0lQS0vQ[~Nm~~0L?eNNUSMO _{ cgq,gRlvĉ[TV gDN{t3ub0RtNCg{vKb~0 ,{Nag XYV gDNNCg{v;N{:gsQ/fV[V gDN{t@\T0WeT~V gDN{t0 T~V gDN{t#,g~XY:ggvV gDNNCg{v0 \eV gDN{t蕄v0We f1u"?e蕞RtXY:ggNCg{vKb~0 V gDN{tSNYXbvQ[:gsQTUSMORtXYV gDNNCg{vKb~0 NCg{v cgq~N?eV{0R~{tvSR~~[e0 ,{mQag ~VRbSVRbTY0v^\:ggybQvXYbDyv0zvXYL?eNNUSMOSvQ(W{(WV0W:S Q0YzP[lQS0RlQSbR/e:gg 1ubDb>mQUSMOv;N{USMO~~[gv^cQaT 1ubDb>mQUSMO#0RV[V gDN{t@\RtNCg{vKb~0 ~w0ꁻl:S0v^TRUSR^N N?e^bybQvXYbDyv0zvXYL?eNNUSMOSvQ(W{(WV0W:S Q0YzvP[lQS0RlQSbR/e:gg 1ubDb>mQUSMO@b^\vw0ꁻl:S0v^TRUSR^;N{USMO~~[gv^cQaT 1ubDb>mQUSMO0R@b^\ w0ꁻl:S0v^TRUSR^V gDN{t蕞RtNCg{vKb~0 1uY*NUSMOqQ T(WXY^z:ggbbDv R+R0RTbDb>mQUSMO@b^\vV gDN{t{vT`S g0O(uvV gDN0 ,{Nag T~V gDN{t\,g~XY:gg`S g0O(uvV gDNNCg{v`Q[gbJT N~V gDN{t v^b T~"?e0 ,{kQag N NXYV gDN_{ۏLNCg{v VQON0lQSSvQ[~Nm~~0RXYbDTD0T\O0rDI{ Sb_bvV gDN (WXYlQvT{|8flQS-NvV gDN [YbS] zvON(WXYvV gDN XYL?e0NNUSMOSvQR/e:gg-NvV gDN vQN^^\V gvXYDN0 ,{]Nag V[V gDN{t@\#~N6R[ 0XYV gDNNCg{vh 00 0XYV gDNcCg`S(ufN 00 XY:ggRtNCg{v ^ cgPY[kXb 0XYV gDNNCg{vh 0 v^1ul[NhNb-NeNhN0#N ~{W[0V gDN{t蕡[gTmQUSMO N ONbUSMO DN;` kQ lQD,g;` ]N V gD,gё;` AS V gDN;`0 ,{ASNag XYV gDNNCg{vR:N_RNCg{v0SRNCg{v0lNCg{vTNCg{vt^^hg0 ,{ASNag V gDN{t[N(WXQlQ{vv^(WXYb gV gDNNCgvlQS0ONbvQN~Nm~~ (W[vQۏLXYV gDNNCg{ve NvQ/f&Tccv^[hQO{:NS_0Wl_bvXYV gDNv@b gCgfNbwQ g@b gCgl_QvfN:N_agN (WvQRtXQNCg{v e BlcON~RtvXYV gDNNCg{vhS gsQDe0 ,{AS Nag V gDN{t[NL?eNNUSMOXYvV gDN SNYXbvQ;N{USMO#~~NCg{vv[8h]\O v^#bvQ;N{USMOccv^[hQO{:NS_0Wl_bvXYV gDN@b gCgfNbwQ g@b gCgl_QHeRvfN 6qT0RV gDN{t蕞RtNCg{v0 ,{ASVag T~V gDN{t蕔^YUO{XYV gDNNCg{vh v^^zNCg{vchHh ccXYV gDNvX[ϑTSR`Q0 ,{ASNag ,gRlST0RXYRt:gglQTyvbDv ~VRbTT0We?e^cCgv[ybUSMOybQT (WcCg蕡[8hSybQfNSv^vybQeN0YGl{t3ubzHhKb~0XY:ggck_lQzTmQASeQ c,gRlĉ[ck_Rt_RNCg{vKb~0 ,gRlSMR](WXYv:ggTV gDNb gUSMO ^N_eRXYV gDNNCg{vKb~0 ,{ASmQag QeybQvyv(WRt_RNCg{v3ubKb~e ^TV gDN{tcN NReN yvSL'`xvzbJTvyb YeN gsQ?e^;N{USMOb N~bDUSMOvybQeN lQSz zT^zlQSvOS0T T V gD,gёvegnQ V gDN{t蕁BlcOvvQ[eN0 ,{ASNag XY:ggck_RtXYV gDN_RNCg{ve ^TV gDN{tcN NReN 0XYV gDNNCgzHh{vh 0 (W{(WV0W:S ۏLyvbDT:gglQvl_eN XY:NS_0Wl_bv@b gCgfNTlQSirN{v ,g:gg_RgR~XYO^NR@bv^~;N{USMO[8hv gsQeN [nxN*NN TINRtlQ{vv _{c g(WS_0WwQ g@b gCgl_QHeRv NXffN 0 YXbNtXffN 0 CglfN T(WVQRtYXbOSfNlQveNI{ V gDN{t蕁BlcOvvQ[eN0 ,{ASkQag ,gRlSe](WXYvV gDN vQXY:gg(WeRNCg{vKb~e d^ c,gRl,{ASNagvĉ[cNeNY ؏^cN cS_eĉ[v[XY:gg[ybzveNT NNt^^~S_0WO^NR@bv^~;N{USMO[8hvDN:Ph0_cvhT)RmRMv gsQeN0 ,{AS]Nag XY:gg~RtNCg{vT Y:ggv Ty0l[NhN0Cg0V gDN#N0bDb>mQUSMOI{SuSS NSV gDN;`SuǏN[kOvSSe ^(WmQAS)YQ cĉ[ z^TS#RtNCg{vKb~vV gDN{t3uRSRNCg{vKb~0XY:gg Ty Sf {bc 0XYV gDNcCg`S(ufN 00 XY:ggSuRz0|Qv^0yTdI{Ny ^ cS_0Wl_ĉ[ۏLn{ ZPQNmQUSMOybQveN%NmQUSMO cĉ[RtNCg{vTNCg{vt^^hgKb~ v^T T~V gDN{tcNt^^bJT ~TfS_t^,g@b^\XYV gDNNCgvSR`Q0 ,{NASVag XY:ggRtNCg{ve ^ cV[ gsQĉ[TV gDN{t蕤N~NCg{vKb~9TfN],g90 ,{NASNag Q N c,gĉ[RtXYV gDNNCg{vvUSMO [vQXQvbDb>mQUSMO NNRtNCg{vV gDN{t gCgOgq 0VRbsQNݏS"?elĉYZvfLĉ[ 0 [XY:ggT#NNXTNNYZ0Yt0 V gDN{tSs{vUSMOkXbvQ[N[E N&{v gCgBlNNfck0b͑e{v0 ,{NASmQag QTyr[蕄vXYV gDNNCg{v{tRl 1uv^Sgq,gRlSL6R[ v^bV[V gDN{t@\YHh0 ,{NASNag ,gRl1uV[V gDN{t@\#ʑ0 ,{NASkQag ,gRlꁁSKNeweL0 sQNpSS 0XYV gDNNCg{v{tfLRl[e~R 0vw VDOS[1996]114S VRbTY0Tv^\:gg0TLN;`lQS0Tv^\NN:gg Tw0ꁻl:S0v^0RUSR^V gDN{t@\RlQ[ :NN/{_gbLVRb,{192SN 0ONV gDNNCg{v{tRl 0 ۏNekZP}YXYV gDNNCg{v]\O b@\9hnc,{192SNT 0XYV gDNNCg{v{tfLRl 0 yr6R[ 0XYV gDNNCg{v{tfLRl[e~R 00spSS~`ON ugqgbL (WgbL-N gUOT^ SeJTwb@\0 XYV gDNNCg{v{tfLRl[e~R ,{Nz0;`R ,{Nag09hncVRb^v 0ONV gDNNCg{v{tRl 0N N{y 0Rl 0 TV[V gDN{t@\0"?e0V[YGl{t@\TT6RSv 0XYV gDNNCg{v{tfLRl 0N N{y 0fLRl 0 6R[,g[e~R0 ,{Nag0Q`S g0O(uV gDN v^](W-NNSNlqQTVXYvV[b0W:SSb/no0W:S {v0lQvXYONlQS T^~%'`:ggN N~yXY:gg _{ cgq,g[e~RvBl RtXYV gDNNCg{vN N{yXYNCg{v 0 ,{ Nag0XYON/fc1ubVXQbD(WXYzvwQ glNDyOVSOvv^\lQS0ONTL?e0NNUSMOzvXY:gg0 V vQN"RsQ|^\-N.YvXY:gg0 XYN~:gg/fcXQUSMOvcbD0RXYRRvONbzvR/e:gg0 ,{kQag0N NXY:ggvt^^hg{v V[V gDN{t@\S9hncwQSO`Q OncNCgsQ| YXb;N{bbD>mQUSMO#[[0 SXbUSMO\NCg{vGl;``QSXYN~:ggNCgt^h{vhbV[V gDN{t@\YHh v^DfRgPge0 N NNyrkLN;N{@b^\vXYN~:gg N XYN~:gg@b^\vN NT~P[lQSbR/e:gg N XQN~+TN~ N NUSMO@b^\vXYN~:gg0 ,{]Nag0Tw0ꁻl:S0v^0RUSR^V gDN{t #,g0W:S?e^TV gONNUSMOzvXY:ggvNCg{v0wQSO[eRl1uw0ꁻl:S0v^0RUSR^V gDN{t9hnc 0fLRl 0T,g[e~Rv|^y\OQĉ[0 Tw0ꁻl:S0v^0RUSR^V gDN{t kt^^NNCg{vt^^hg~_gT60eQ \NCgt^^hg{vGl;``QSfPgebV[V gDN{t@\0 ,{ASag01uVQY*Nb N TvONNUSMOqQ T(uV gDN0RXYzv:gg vQXYNCg{vR+R1uTbDb>mQUSMO0R T~V gDN{t蕞Rt v^(WYl-NNNf0 ,{ASNag0XYON^\NwQ glQSlNT^~%'`:ggS͑Nv vQQ"RR+R[Lrz8h{vUSMO 3uRNCg{ve ^R+RۏL{v vQlNlQSvV gDN cXYONv{vBlRt vQNhYRNY vV gDN cXYL?e0NNUSMOv{vBlRt0 ,{ASNag0XYNCg{v cN N z^Rt N 3uRNCg{vvXY:gg 1uXY:ggbvQbD0>mQUSMOTV gDN{t3ub0~nxStT S~ 0XYV gDNNCg{vh 0 1uXY:ggbXQbD0>mQUSMOkXQ v^1u:ggl[NhN0-NeNhNbVQbD0>mQUSMO#N~{W[0 N 3uR{vvXY:gg\NCg{vhbbDUSMOT;N{蕡[gv^~{ra0 N 1uXY:ggbvQbD0>mQUSMOc~;N{蕡[g Tav^RvlQzvNCg{vhS gsQeN0N0De0R T~V gDN{t蕞Rt[[Kb~0 V SV gDN{tYXbRtXY:ggNCgt^^hg{vv;N{ 1uXY:ggbbD0>mQUSMOkXQNCg{vh v^1uXY:ggbbD0>mQUSMOl[NhN0-NeNhN~{W[ b~XQbDb>mQUSMO[gT 1uSXbUSMO#Rt@b^\XY:ggNCgt^^hg{v[[Kb~ v^#\NCgt^^hg{vGl;``QSXYN~:ggNCgt^^hg{vhb T~V gDN{tYHh0 N (WXQlQ{vv^(WXY gR/e:ggvlQS0ONUSMO (WRtNCg{ve SR N_{HQRtXYNCg{vT QRtXQNCg{v0 ,{ Nz0NCg{vvb__ ,{AS Nag0NCg{vR:NzHhNCg{v0`S gNCg{v0SRNCg{v0lNCg{vTt^^hgNCg{v0 0XYV gDNNCg{vh 0R:NzHh{vh0`S g{vh0SR{vh0l{vh0t^^hg{vh0 ,{ASVag0zHhNCg{v:NYHh{v (uNeybQvXYbDyv0~VRbTT0WeNl?e^SVRbTT0WeNl?e^cCgv[ybUSMO ybQ(WXYzv:ggTyvbD (W?e^cCg蕡[8h   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~SybQfNSv^vybQeNT0YGl{tybQGlQDёKNMR _{0RV gDN{t蕞RtzHhNCg{v0 Q/f(u[irbeQXYv _{1ubDUSMObXY:gg~^USMOT T~V gDN{t3ubDNċ0Ozy v^X~V gDN{t蕈cNDeLQsQ8hKb~0 ,{ASNag0XQbDb>mQUSMORtzHhNCg{ve ^cN NReN N yvSL'`xvzbJTvyb YeN N gsQ?e^;N{b N~bDUSMOvybQeN N lQSz zT^zlQSvOS0T T V V gD,gёvegnf N V gDN{t蕁BlcOvvQNeN0 ,{ASmQag0eybQzvXY:gg(WXYck_lQT60eQRt`S gNCg{v03uRe ^kXQ`S gNCg{vh v^cNyvzHh{vhq_pSN0 ,{ASNag0XYONSu NRSR`b_KNNe ^ꁃXQ gsQybQSRKNew60eQRtSRNCg{v N :gg Ty0OO@b0l[NhN0-NeNhN9eS N V gD,gvXQSS N V gDN~%b__SS V XQbDb>mQUSMOvSR XYL?e0NNUSMOV gDN;`SuSRv`Q SN~Tt^hNCg{vNv^ۏL v^[SR`QSSV\OQf0 ,{ASkQag0XY:gg(WRtSRNCg{ve ^TV gDN{tcN NReN N SfNyv N~ gsQ蕄vybN N gяN!kvNCgt^h{vh N Sf Nt^~S_0WO^NR@bv^~;N{USMO[8hvDN:Ph0_cvhT)RmRMv gsQeN V N*NN TINcbb girNNCgv gsQl_eN N V gDN{t蕁BlcNvvQ[eN0 ,{AS]Nag0XY:ggQbDzR/e:ggbcbDyv ^9hnc,{ASmQagvĉ[Rt`S gNCg{v0 XY:ggTvQNUSMObDS S9hncwQSO`Q NQRtNCgSR{v FO^(Wt^^hgNCg{v-NNNS f0 ,{NASag0XY:ggSu NRSR`b_KNNe ^~XQ gsQybQ(W[DNۏLċ0O0n{TYnT60eQRtlNCg{v N XY:ggRz0d0|Qv^0Tv^b4xN N XY:gglhQV gDNNCg0 ,{NASNag0XY:gg(WRtlNCg{ve ^TV gDN{tcN NReN N lNCgv[ybUSMOvybQeN N S_0Wv gsQl_eNTDNċ0ObJT N XY:gg"NntbJTfN 0V NCglS_g~S_0WO^NR@bnxvv^~;N{USMO[8hvDN:PhS6Rf N gяN!kNCgt^h{vhSvQ`S gNCg{vh mQ V gDN{t蕁BlcNvvQ[ gsQeN0 ,{NASNag0V gDN{t cĉ[[XY:ggۏLNCg{vt^^hgt^h{v hgXY:gg`S g0O(uXYV gDN`Q ;NSb N /f&T cĉ[3uRXYV gDN`S gNCg{v0SRNCg{v N XYV gDNvXQSR`QSvQ[ybKb~/f&T[Y N QDNDёv[E0RMO`Q V XYV gDNv[hQ0OmQUSMON:NO{0 ,{NASNag0XYV gDNNCg{vhT gsQDe^\V[bON:g[v~NmDe T~V gDN{t蕌T gsQUSMO^YUO{[[TvNCg{vhS gsQDe v^^zNchHh0 ,{NASkQag0~V gDN{t蕁S0[[vNCg{vh/fNCg{vvl_eN0NUOUSMOT*NN N_*O 0m9e0QP0Qy0bQ.U gW1YbkOWv ^TSNCg{v:gsQ3ue0 ,{NAS]Nag0V[V gDN{t@\~N6R[NCg{vh0 ,{Nz0l_#N ,{ NASag0XY:ggݏS,gRlĉ[ 1uV gDN{tƉ`{͑ [XY:ggvXQbDUSMOR+R\OQY NYZ N (Wĉ[gPQ NRtNCg{vv NNbybċ v^#NPgRt >gN NRtvYN1CSCQN N3NCQN NZ>k N ww[`Q ZbV[D,gё SNCg{vv YN5NCQN N10NCQN NvZ>k v^Ɖ`{͑ c?e^ gsQ[ gsQ[NXTTvc#NNXT~NǏ0dLRvYR N N cĉ[RtSRNCg{vblNCg{vv YN1CSCQN N3NCQN NZ>k v^#NvQPgRt >gN NRtv c?e^ gsQ[ gsQ[NXTTvc#NNXT~NfJT0ǏYR V (Wĉ[gPQ NRtNCg{vt^^hgv YN1CSCQN N3NCQN NZ>k v^NNbybċ N 3uRNCg{vt^^hgecOZGPeN0Dev YN5NCQN N10NCQN NZ>k v^c?e^ gsQ[ gsQ[NXTTvc#NNXT~NfJT0ǏYR mQ *O 0m9e0QVS0QyNCg{vhv YN5NCQN N10NCQN NZ>k v^NNbybċ c?e^ gsQ[ gsQ[NXTTvc#NNXT~NǏ0dLYR ,{ NASNag0XQbD>mQUSMO[YZQ[ N gv SN(W6e0R 0YZwfN 0KNew15eQT NN~V gDN{t3uL?e Y0 NN~V gDN{t蕔^S_St Y3u60eQ\OQ YQ[0[ YQ[ g_v STlbOlcwL?eɋ0 ,{ NASNag0XY:ggV N cĉ[RtNCg{vSvQt^^hg bV gDN%N͑Am1Y `%N͑0gbrjv 1uSl:gsQOlvzvQRN#N0 ,{ NAS Nag0V gDN{t]\ONXTݏS 0Rl 0T,g[e~Rvĉ[ )R(uLCgRXY:ggv b Sy)R s_L[0 bV gDNAm1Yv \Ɖ`{͑~NfJT0Ǐ0MLvdLRvYR0gbrjv 1uSl:gsQOlvzvQRN#N0 ,{mQz0DR ,{ NASVag0,g[e~R1uV[V gDN{t@\#ʑv^~~[e0 ,{ NASNag0,g[e~RꁁSKNeweL0V[V gDN{t@\1995t^7g21eS^v 0XYV gDNNCg{v{tRl[e~R 0 Te^bk0 -NNShQV;`]O V[V gDN{t@\sQN]ODNLu[N{t gsQvw ];`"W[01993066S Tw0ꁻl:S0v^;`]O V gDN{t@\(R0Y) hQV;`]O0-NVl*]O0-NVё]O0-N.YV[:gsQ]OTTO0-Nv:gsQ]OTTO ncR0We]OS f (WL?eNNUSMO"Nng{v]\O-N [S~N N]OS@b^\ONNUSMODNvLu[T{tN6q NYfnxgbLweg gN[V0~xvz s\ gsQwY N N0T~;`]OSvQ@b^\O0NNUSMODNvLu[ kgqV[V gDN{t@\0VRbnN8hD[\~RlQ[0"?e0-NNShQV;`]OTT NSvVDlĉS01993015S 0sQNnN8hD-NhQl@b g6RON-N]ODNng{v gsQvw 0vĉ[RtsS 1u]O~9(SbOXT4~vO90L?e cV[ĉ[bNv]O~9)0?e^SL?eebveR0]O@b^\ONN6eeQ0>yOPc`0YVcRI{vQN6eeQ)b_bvDN ^\N]ODN NۏLV gDN{v 1u]O~~ۏL"Nng{vT{t0];`"W[01992027Se-NNdkĉ[vb扄v^\PbkgbL0 N0T~;`]OSvQ@b^\O0NNUSMO ͑ƉTR:_[]ODNv{t0zN:ggbc[L#[]ODNT]O`S gO(uvV gDNv{t]\O v^ cgqVRbnN8hD[\~v;`SOBlۏL]ODNvnN8hD]\O0 N0T~]OSvQ@b^\USMOtQR]OONNe QbeQ]ODёT"Nv^\N]ODN c];`NW[01992011Se(hQ;`0V[]FU@\0V[zR@\TTw)T];`NW[01992028Se(hQ;`0V[]FU@\TTw)SV[ gsQvĉ[ T@b(W0W]FUL?e{t:gsQ3u{vlQ0 V0vQN*g=\Ny 1uT0W;`]ON T~V gDN{t@\I{ gsQOSFU㉳Q v^ Nb N~]OYHh0 "?e -NNShQV;`]OsQNT~;`]OS@b^\NNUSMO DNNCgLu[vw "L02008082S Tw0ꁻl:S0v^0RUSR^"?eS(@\)0;`]O euuN^uQV"R@\0]O 9hncV[ gsQĉ[ s1\T~;`]OS@b^\NNUSMODNNCgLu[ gsQwY N N0Q1u]OOXT4~vO9 ^z]O~~vON0NNUSMO0:gsQ ckghQL]]D;`v2T]Ob4v~9 ]O@b^\ON0NNUSMO N4v6eeQ S]Oy{DёI{vQN6eeQb_bvDN ^\N]ODN ^\O:N]ODN{veQ&0 N0Q1uV[b~T~;`]OS@b^\NNUSMOO(uvDN ^\NV gDN ^\O:NV gDN{veQ&0 N0Q1uV[bNDёb_bvDN ^\NV gDN ^\O:NV gDN{veQ&0 2007t^9g30eNMR 9hnc 0sQN]ODNLu[N{t gsQvw 0(];`"W[[1993]66S) gsQĉ[ 1uV[bNDёb_bvDN-N ]~\O:N]ODN{veQ&vR SN~~\O:N]ODN{t02007t^10g1eNT 1uV[bNDёb_bvDN ^hQ\O:NV gDN{veQ&T{t0 V01u N TDёegnb_bvDN ^9hnc N TDёegn@b`SN fnxvQNCg'`( R+R\O:NV gDNT]ODN{veQ&0 N0T~;`]OS@b^\NNUSMO`S gO(uvV gDNT]ODN NUO~~T*NN N_O`S0*c(uTNab0 mQ0T~"?e0T~;`]OS@b^\NNUSMO Ogq gsQl_lĉ ǑSR[ce ~bV gDNT]ODNv[hQT[te 2bkDNAm1Y cؚDNO(uHev0 "?ez -NNShQV;`]Oz N%%kQt^VgASkQe "?esQNpSS 0sQNONV gDNRtePRlKb~ĉ[ 0vw 0"{W[019990301S VRbTY0Tv^\:gg Tw0ꁻl:S0v^0RUSR^"?eSV gDN{t@\ 0-N.Y{tON 00:NOۏV g~Nm~gte RV gDNvTtAmRTOSMn ĉDNRld\O z^ yr6R[ 0sQNONV gDNRtePRlKb~vĉ[ 00spSS~`ON ugqgbL v^\gbL-NG0RvSeJTwbN NOۏNek[U0 00DNsQNONV gDNRtePRlKb~vĉ[ sQNONV gDNRtePRlKb~vĉ[ 00,{Nag0:NOۏV g~Nm~gte RV gDNvTtAmRTOSMn ĉd\O z^ yr6R[,gĉ[0 0 ,{Nag0,gĉ[@bcvONV gDNePRl/fcONV{tSO6R9ei0~~b__teTDN͑~I{SV_wvteSObRV gDN(W N TV gNCg;NSOKNvePly0 0 ,{ Nag0RtONV gDNePRlKb~^u_N NSR 000&{TV[ gsQl_lĉ &{TV[vNN?eV{ 000 g)RNNN~g0ONNCg~gvte g)RNcؚV gDNvЏ%Hes 000ZWcSeOSFUNvSR0 0 ,{Vag0ONV gDNePRl1uT~"?eV gDN{t #Rt0 0 ,{Nag0Q`S g0O(uV gDNv蕌TONSu NRNCgSR`Qv ^ c,gĉ[RtONDNePRlKb~ 000ONV{tSO6R0~~b__te 9eSL?e^\sQ|v 000V gONKNeP|Qv^ 000ONV gNCgbV gCg vePRlbnbc 000~^ONƖV tzƖVQ萧NCgsQ| 000~V[ybQvvQNePRlL:N0 0 ,{mQag0 cgqV gDN~N@b g R~{tvSR ONV gDNRtePRl^ cgq NR`QR+RۏL3ub 000^\N0We{tvV gDN (W,gw0ꁻl:S0v^0RUSR^@bVQRlv 1uReQSRQSev;N{bONƖVklQST T~"?eV gDN{t cQ3u0^\0W0^0SRlv ؏^1uSe T~"?eV gDN{t R+RT TN N~"?eV gDN{t cQ3u0 000^\N0We{tvV gDNw0ꁻl:S0v^0RUSR^ۏLRlv 1uReQSRQSeON;N{bƖVklQST T~"?eV gDN{t cQ3u ~ Nb"?e0 000^\N0We{tvV gDNN-N.Y{tvV gDNKNRlv 0We1uONv;N{bONƖVklQST T~"?eV gDN{t cQ3u ~ Nb"?e0-N.Y1uONƖVklQS0͑pONbON;N{T"?ecQ3u0 000^\N-N.Y{tvV gDN(WONƖV0͑pONS-N.YTKNۏLRlv 1uReQNRQSeT"?ecQ3u0 0 ,{Nag0T~"?eV gDN{t (Wc0R[tevDNRl3ubPgeT ^w[g Se\OQ/f&TybQDNRlvQ[ v^Seyb Y0 0 ,{kQag0ONƖV0͑pON cNCg~&^{tvV gDN (WƖVQۏLDNRl1uƖVklQS[yb b T~"?eV gDN{t YHh 1u蕡{tf*g1ONvV gDN(W TN蕅QۏLDNRl f1u gsQ;N{蕡[yb b T~"?eV gDN{t YHh0 0 ,{]Nag0RtDNRlKb~ cN NReN 000RlSeRtDNRlv3uQ3uR:SWDNRlv Te^D~ Nbv gsQeNDe 000RlSeONklQSb;N{~{vDNRlOSS?e^ gsQybQeNmSONL?e^\sQ|9eSv cN~8YybQeN 000RlON~-NN:gg[[vRlWQe"RbJT 000RlONNReQeONvNCg{v0ONlN%Ngbgq YpSN0 0 ,{ASag0ReQ0RQSeON^OncDNRleNRtSRNCg{vI{ gsQKb~ v^ۏLvsQv&Rte0 0 ,{ASNag0Q*g c,gĉ[RtDNRlKb~v "?eV gDN{t NNRtv^vNCg{vKb~0 0 ,{ASNag0,gĉ[S^KNewgbL SV[V gDN{t@\ 0sQNV gDNRtePRlKb~vw 0VD]W[00,{S Te^bk0 "?esQN-N.YL?eNNUSMO@b^\ONV gDNv{]\O R_S{tvw "R02010035S ZQ-N.Y gsQ"R VRb gsQY0 gsQv^\:gg hQVN'Y8^YORlQS:gsQNR{t@\ hQV?eOSRlQS:gsQNR{t@\ gؚNllbSlL?eňY{t@\ gؚNlh[bR"RňY@\ gsQNlVSO"R euuN^uQV"R@\ gsQ-N.YONƖV 009hnc 0L?eUSMOV gDN{tfLRl 0"?eN,{35S T 0NNUSMOV gDN{tfLRl 0"?eN,{36S v gsQĉ[ ~bxvzQ[ s\-N.YL?eNNUSMO@b^\ONV gDNv{]\Ov gsQNywY N 00SeKNew d"RTDNsQ|(W"?eUSRvS0?e0pII{ON -NVNlL0vO0vO0OvO0hQV>yOWёtNO0l*@\@b^\ON V2y]@\I{Q]@b^\ONKNY vQYO@b g-N.YL?eNNUSMO@b^\ONV gDNv{]\O cgqON QDN '`(R+RR_SbL?e?elSTYeyeS{t0sS-N.YL?eUSMOQDv@b^\ON N+TeSON 1uL?e?elS#-N.YNNUSMOQDv@b^\ONT-N.Y~eSON1uYeyeS#e g-N.YL?eUSMOQD S g-N.YNNUSMOQDvON 9hnc QDё`Skp[ؚ vSRnx[1uL?e?elSbYeyeS#0ON gsQNCg{v0NCgLu[0DNċ0O0nN8hDI{3ubYHh DeN_ cĉ[bbL?e?elSbYeyeS0 00yrdkw0 "?e N0N0t^kQgNASmQe "?esQN/T(u"?e-N.YL?eUSMODN{tN(uzT "?e-N.YNNUSMODN{tN(uzvw "R02010043S ZQ-N.Y gsQ VRbTY0Tv^\:gg hQVN'Y8^YORlQS hQV?eOSRlQS ؚlb ؚhb gsQNlVSO gsQ-N.Y{tON euuN^uQV 9hnc 0VRbRlQSsQNpSS"?e;NL#Q:ggTNXT6Rĉ[vw 0VRS[2008]65S 0 0L?eUSMOV gDN{tfLRl 0"?e,{35S 0 0NNUSMOV gDN{tfLRl 0"?e,{36S T 0sQN-N.YL?eNNUSMO@b^\ONV gDNv{]\OR_S{tvw 0"R[2010]35S -N.Y~L?eNNUSMOSvQ@b^\ONV gDN{t]\O1u"?e#0:NNR[ĉTR:_{t s;R6R "?e-N.YL?eUSMODN{tN(uz T "?e-N.YNNUSMODN{tN(uz 0N N$NgpSzNsSew/T(u0 yrdkw0 00000000000000000"?e 0000000000000000 00NONOt^ASNgASNe ONV gNCgl{tfLRl VDY0"?eN,{3S ,{Nz0;`0R ,{Nag :NĉONV gNCglL:N R:_ONV gNCgNfvvcw{t OۏONV gDNvTtAmR0V g~Nm^@\T~gvbeu'`te 2bkON HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/280106.htm" \t "_blank" V gDNAm1Y 9hnc 0ONV gDNvcw{tfLagO 0TV[ gsQl_0L?elĉvĉ[ 6R[,gRl0 ,{Nag V gDNvcw{t:gg0c gV gD,gvON(N N~yle)\@bc gvONV gNCg gPl~XQYlN06qNbvQN~~(N N~ySe)v;mR(u,gRl0 00ё{|ONV gNCglT N^lQSvV gCgl cgqV[ gsQĉ[gbL0 00,gRl@byONV gNCg /fcV[[ONNTyb__beQb_bvCgv0V gSV gcONTybD@bb_bv^N gvCgv NSOl[:NV[@b gvvQNCgv0 ,{ Nag ONV gNCgl^S_u[V[l_0L?elĉT?eV{ĉ[ g)RNV g~Nm^@\T~gvbeu'`te OۏV gD,gOSMn ZWclQ_0lQs^0lQckvSR ObV[TvQNTeTlCgv0 ,{Vag ONV gNCgl^S_(WOlzvNCgNf:gg-NlQ_ۏL NS0W:S0LN0QDb^\sQ|vP6R0V[l_0L?elĉS gĉ[v NvQĉ[0 ,{Nag ONV gNCglSNǑSbVS0bbh0OSlNSV[l_0L?elĉĉ[vvQNe_ۏL0 ,{mQag lvONV gNCgCg^\^S_npf0Cg^\sQ| NfnxbX[(WCg^\~~vONV gNCg N_l0n:NbOirCgvONV gNCgl ^S_&{T 0-NNSNlqQTVbOl 0v gsQĉ[0 ,{Nag V gDNvcw{t:gg#ONV gNCglvvcw{t]\O0 ,{Nz0ONV gNCglvvcw{t ,{kQag V gDNvcw{t:gg[ONV gNCgle\L NRv{L# (N) cgqV[ gsQl_0L?elĉvĉ[ 6R[ONV gNCgNfv{6R^TRl 00(N)Q[bybQ@bQDONV gNCglNy xvz0[͑'YNCglNyv^b,g~Nl?e^ybQ 00( N) bnx[NNONV gNCgNf;mRvNCgNf:gg 00(V)#ONV gNCgNf`Qvvcwhg]\O 00(N)#ONV gNCglOo`v6eƖ0Gl;`0RgT Nb]\O 00(mQ)e\L,g~?e^KNvvQNv{L#0 ,gRl@by@bQDON/fcVRb w0ꁻl:S0v^Nl?e^ :Sv^0ꁻl]~Nl?e^cCgV gDNvcw{t:gge\LQDNL#vON0 ,{]Nag @bQDON[ONV gNCgle\L NRL# 00(N) cgqV[ gsQĉ[ 6R[@b^\ONvV gNCgl{tRl v^bV gDNvcw{t:ggYHh 00(N)xvzONV gNCglL:N/f&T g)RNcؚONv8h_zNR OۏONvc~SU\ ~b>yOv3z[ 00( N)xvz0[͑P[ONv͑'YV gNCglNy Q[vQNP[ONvV gNCglNy 00(V)TV gDNvcw{t:ggbJT gsQV gNCgl`Q0 ,{ASag ONV gNCglS c NRW,gagN bNCgNf:gg 00(N)u[V[ gsQl_0L?elĉ0ĉzNSONV gNCgNfv?eV{ĉ[ 00(N)e\LNCgNf:ggvL# %NyO-NN:gg_U\vsQNR0 00>yO-NN:gg^S_Olrz0lQck0WgbLNR0ONT*NN N_r^>yO-NN:ggvck8^gbNL:N0 ,{AS Nag (WnN8hDT[vW@x N le^S_YXbwQ gvsQD(vDNċ0O:ggOgqV[ gsQĉ[ۏLDNċ0O0ċ0ObJT~8hQbYHhT \O:Nnx[ONV gNCglNk/eNeTe_SN>kagN 00(mQ)NCgNrRNy 00(N)lmSv gsQz9b 00(kQ)T TNv㉳Qe_ 00(]N)T TTevݏ~#N 00(AS)T TSfTdvagN 00(ASN)lTSSe:N_vvQNag>k0 00lONV gNCg[le NQb gc0WMOv (W~{NCglT Te le^S_NSeOSFUcQON͑~eHh Sb(W TI{agN N[lhvONL]vOHQ[neHh0 ,{NASag ONV gNCglvhQN>k Se^S_ cgqNCglT Tv~[/eN0 00lN>kSR N^S_N!kNn0Yё'Y0N!kNnnx gVv SNǑSRgN>kve_0ǑSRgN>ke_v SegN>k N_NON;`N>kv30% v^(WT TuHeKNew5*N]\OeQ/eNvQYO>ky^S_cOTlvbO v^^S_ c TgL7>k)RsTle/eN^gN>kg)Ro` N>kgP N_Ǐ1t^0 ,{NASNag lONV gNCgmSV gRbW0WO(uCglT1uV[QDb_bvcwCg0ǑwCglv ^S_ cgqV[ gsQĉ[SLRtvsQKb~0 ,{NASNag lONV gNCg[le NQb gc0WMOv ^S_ cgq gsQ?eV{ĉ[Yt}YNL]vRRsQ| ㉳QlhvONb kL]v]D0 k4vTy>yOOi9NSvQN gsQ9(u v^ZP}YONL]Ty>yOOisQ|vc~]\O0 ,{NAS Nag lONV gNCgS_vQ6ev cgqV[ gsQĉ[Yt0 ,{NASVag ONV gNCglbNT lTSSe^S_QNCgNf:ggQwQvNCgNfQ cgqV[ gsQĉ[SeRtvsQNCg{vKb~0 ,{Vz0ONV gNCglvybQ z^ ,{NASNag V gDNvcw{t:ggQ[@bQDONvV gNCgl0vQ-N lONV gNCgOV[ NQb gc0WMOv ^S_b,g~Nl?e^ybQ0 ,{NASmQag @bQDONQ[vQP[ONvV gNCgl0vQ-N ͑P[ONv͑'YV gNCglNy ^S_b T~V gDNvcw{t:ggO~{"?eTybQ0vQ-N mS?e^>yOlQqQ{t[ybNyv HQb~?e^ gsQ蕡[yb0 ,{NASNag lONV gNCgmS N^lQSV g'`(SSb[Ec6RCglyv ^S_ Teu[V[l_0L?elĉTvsQv{蕄vĉ[0 00[^ N^N gPlQSV gCgl{t V[S gĉ[v NvQĉ[0 ,{NASkQag Q[bybQONV gNCglL:N ^S_[g NRfNbeN 00(N)lONV gNCgv gsQQeN 00(N)ONV gNCgleHh 00( N)leTlhvONV gDNNCg{v 00(V)_^NR@bQwQvl_afN 00(N)Se^S_wQYvW,gagN 00(mQ)ybQ:ggBlvvQNeN0 ,{NAS]Nag ONV gNCgleHhN,^S_}f NRQ[ 00(N)lhvONV gNCgvW,g`Q 00(N)ONV gNCglL:Nv gsQ`Q 00( N)lhvONmSv0~ON@b(W0WRROL?e蕡[8hvL][neHh 00(V)lhvONmSv:PCg0:PRSbb kL]:PRvYteHh 00(N)ONV gNCgl6evYneHh 00(mQ)ONV gNCgllQJTv;NQ[0 00lONV gNCg[le NQb gc0WMOv ^S_D~:PCgё:ggfNb TavvsQ:PCg:PROS0L]Nh'YO[L][neHhvQI{0 ,{ NASag [NVl~NmsQ.LN0W-N[Se gyrkBlv ON[eDN͑~-N\ONV gNCgl~@b^\cONvV gNCgl ~w~N NV gDNvcw{t:ggybQT SNǑSOSle_lV gNCg0 ,{ NASNag ONV gNCglNy~ybQbQ[T YlTSSeteNCglkObONV gNCgleHh g͑'YSSv ^S_ cgqĉ[ z^͑ebyb0 ,{Nz0l_#N ,{ NASNag (WONV gNCglǏ z-N le0lhvONTSe g NRL:NKNNv V gDNvcw{t:ggbONV gNCglvsQybQ:gg^S_Blle~bkNCgl;mR _e^S_OlTNllbcwɋ nxlL:NeHe0 00(N)*g c,gRl gsQĉ[(WNCgNf:gg-NۏLNfv 00(N)le0lhvON Ne\Lv^vQ萳QV{ z^0ybQ z^bCgP0dlONV gNCgv 00( N)le0lhvONEea?S^S_~eQċ0OVvDN bT-NN:ggcOZGPODe [[0ċ0O~g1Yw NS*g~[0ċ0O bV gDNAm1Yv 00(V)leNSe2N NONlV gNCg bV gDNAm1Yv 00(N)le0lhvON*g cĉ[YU[nL]0c~>yOOisQ|0Ytb kL]Ty:PRNS*ge4 k4vTy>yOOi9 O[L]TlCgvv 00(mQ)le*g cĉ[=[lhvONv:PCg:PR ^lly:PCgb:PRnP#NvNONV gNCg\O:NbOv lV gNCge *g~bOCgN Tav0 00(N)SeǑS:kȋ0wI{Kbkq_Tlev bNSNCglT T~{v 00(kQ)Se(WNCglzN0bVS-N v`a2NSNONyO-NN:gg(WONV gNCglv[0ċ0OTl_ gR-NݏĉgbNv 1uV gDNvcw{t:gg\ gsQ`QbvQLN;N{:gsQ ^~Nv^YZ`%N͑v SBlON N_QYXbvQۏLONV gNCglvvsQNR0 ,{ NASVag NCgNf:gg(WONV gNCgNf-N_Z\OGPbs_L[ _c[V[)RvbNfSeTlCgvv Olvzvc#NNXTv#N V gDNvcw{t:gg\ NQ bvQNNONV gNCgNfvvsQNR0 ,{ NASNag ONV gNCglybQ:ggSvQ gsQNXTݏS,gRl dybQb(WybQ-NNCg y bV gDNAm1Yv 1u gsQ cgqr^萡{tCgP ~N~_YRgbrjv OlySl:gsQvzRN#N0 ,{mQz0D0R ,{ NASmQag XYONV gNCgl{tRlSL6R[0 ,{ NASNag ?eO\*gR_vUSMONSvQNUSMO@bc gvONV gNCgl 1u;N{"?eybQ wQSOkgq,gRlgbL0 ,{ NASkQag ,gRl1uVRbV gDNvcw{tYXTO#ʑmS gsQ蕄v 1uVDYFU gsQʑ0 ,{ NAS]Nag ,gRl2004t^2g1eweL0 sQNpSS 0ONV gNCgePRl{tfLRl 0vw VDSNCg020050239S T-N.YON Tw0ꁻl:S0v^SRUSR^0euuN^uQVV gDNvcw{t:gg 00:NĉONV gNCgePRlL:N OONV gNCg g^AmR 2bkV gDNAm1Y bN6R[N 0ONV gNCgePRl{tfLRl 0 spSS~`ON ugqgbL0(WgbL-N gUO SeSbY0 00000000000VRbV gDNvcw{tYXTO 0000000000N00Nt^kQgNAS]Ne ONV gNCgePRl{tfLRl ,{Nz ;`R 00,{Nag0:NĉONV gNCgePRlL:N OONV gNCg g^AmR 2bkV gDNAm1Y 9hnc 0ONV gDNvcw{tfLagO 0VRbN,{378S I{ gsQĉ[ 6R[,gRl0 00,{Nag ,gRl@byONV gNCgePRl /fcONV gNCg(W?e^:gg0NNUSMO0V grDON0V grDlQSKNvePly0 00V grDlQS\O:NReQbRQNev ^S_&{T 0-NNSNlqQTVlQSl 0v gsQĉ[0 00,{ Nag T~Nl?e^cCgvQV gDNvcw{t:ggN N{yVDv{:gg e\LQDNL#vON(N N~y@bQDON)SvQT~P[ONV gNCgePRl(u,gRl0 00N gPlQSV gePRl cV[ gsQĉ[gbL0 00,{Vag0ONV gNCgePRl^S_u_N NSR 00N &{TV[ gsQl_lĉTNN?eV{vĉ[ 00N &{TV g~Nm^@\T~gtev 00 N g)RNOSNN~gTcؚON8h_zNR 00V RlSeOSFUN0 00,{Nag0RlONV gNCgvCg^\^S_npf0Cg^\sQ| NfnxbX[(WCg^\~~vONV gNCg N_ۏLePRl0n:NbOirCgvONV gNCgePRl ^S_&{T 0-NNSNlqQTVbOl 0v gsQĉ[0 gP#NlQSV gCgvRl ؏^S_u_ 0-NNSNlqQTVlQSl 0v gsQĉ[0 ,{Nz ONV gNCgePRlv z^ 00,{mQag0ONV gNCgePRl^S_ZP}YSL'`xvz0ePRlSL'`bJTN,^S_}f NRQ[ 00(N)RlON@bYLN`QSV[ gsQl_lĉ0NN?eV{ĉ[ 00(N)RlON;NN`QSNReQ0RQeON;NNTSU\ĉRvsQ| 00( N)RlONv"RrQSb g:P`Q 00(V)RlONvNXT`Q 00(N)ReQe[RlONv͑~eHh SbbeQR0Dёegn0HevKmSΘi[V{I{ 00(mQ)vQNfv`Q0 00,{Nag RlSe^S_(WSL'`xvzvW@x N cgqQ萳QV{ z^ۏL[ v^b_bfNbQ0 00ReQeRQe :NV grDONv ^S_1u;`~tRlQO[]zcNOv 1ucNO[0ReQeRQe :NV grDlQSv ^S_1ucNO[\*gzcNOv 1u;`~tRlQO[0@bmSvL]RAm[nNy ^S_~RlONL]Nh'YO[Ǐ0 00,{kQag0RQe^S_1\ePRlNyw,gONUSMO :PCgN v^6Rv^v:PRYneHh0 00,{]Nag0RlSe^S_~~RlON cgq gsQĉ[_U\[bnN8hD N-NN:ggQwQv[bJTb~RQeVDv{:ggybQvnN8hD~g\O:NONV gNCgePRlvOnc0 00,{ASag0RlSeOSFUNT ^S_~{ONV gNCgePRlOS0RlOS^S_Sb NR;NQ[ 00N ReQRQSev TyNOO@b 00N RlONvW,g`Q 00 N RlONV gNCgpeSRlWQe 00V RlONmSvL]RAm[neHh 00N RlONmSv:PCg0:PR(Sbb kL]:PR)NSb g:PvYteHh 00mQ RlSevݏ~#N 00N ~~v㉳Qe_ 00kQ OSuHeagN 00]N RlSe:N_vvQNag>k0 00ePRlNy cgq,gRlĉ[ z^ybQT RlOSuHe0RlOSuHeNMR RlSe N_e\LbRe\L0 00,{ASNag0RlSe^S_OncvsQyb YeNSRlOS ۏL&Rte cĉ[RtNCg{vI{Kb~0 ,{ Nz ONV gNCgePRlvybQ 00,{ASNag0ONV gNCg(W TNVDv{:gg@bQDONKNePRlv 1u@bQDONqQ TbVDv{:ggybQ0 00ONV gNCg(W N TVDv{:gg@bQDONKNePRlv OncRlSevNCgR_^\sQ| 1u@bQDONR+Rb T~VDv{:ggybQ0 00,{AS Nag [e?eOR_vON vQV gNCgePRl@bQDONbvQP[ONc gv 1u T~VDv{:ggT;N{R+RybQ0 00,{ASVag N~?e^VDv{:gg@bQDONV gNCgePRl N~?e^VDv{:gg@bQDONbvQP[ONc gv 1u N~?e^T N~?e^VDv{:ggR+RybQ0 00,{ASNag0ONV gNCg(W@bQDONQePRlv 1u@bQDONybQv^bb T~VDv{:gg0 00,{ASmQag ybQONV gNCgePRlNy ^S_[g NRfNbPge 00N ePRlv3ueN; 00N ;`~tRlQObcNO gsQePRlvQ 00 N RlSeSRlONvNCg{v 00V ePRlvSL'`bJT; 00N RlSe~{vePRlOS 00mQ -NN:ggQwQvRlONRlWQev[bJTb T~VDv{:ggnN8hD~gyb YeN 00N RQe:PRYneHh 00kQ RlONLNOǏvL]RAm[neHh 00]N vQN gsQeN0 00,{ASNag0ONV gNCgePRlNy~ybQT RQeTReQeteNCgRlkObRlOS g͑'YSSv ^S_ cgqĉ[ z^͑ebyb0 00,{ASkQag g NR`QKNNv N_[eePRl 00N RlON;NN N&{TReQe;NNSSU\ĉRv 00N -NN:gg[RlONRlWQev"RbJTQwQ&T[a0elh:yabOYuav[bJTv 00 N ePRlmSvL]RAm[nNy*g~RlONvL]Nh'YO[Ǐv 00V RlONb g:P*g gYU㉳QeHhv 00N RQe:PR*g gYUYneHhv0 00,{AS]Nag NRePRlNy Onc-NN:ggQwQvRlON NNt^^bgяN!k v[bJTb~VDv{:ggybQvnN8hD~g vcۏL&Rte v^ cĉ[RtNCg{vI{Kb~0 00(N)1u?e^Q[v@bQDONV gNCgePRl,g~VDv{:ggvQN@bQDONv 00(N)1u N~?e^Q[v@bQDONV gNCg(W N0 N~?e^VDv{:ggKNvePRl 00( N)1uReQ0RQe?e^Q[v@bQDONV gNCg(WN N^\v?e^vVDv{:ggKNvePRl 00(V)1u?e^Q[v[e?eOR_vON vQV gNCgePRlVDv{:ggc gv 00(N)vQN1u?e^bVDv{:gg9hncV g~Nm^@\0~gteT͑~Q[vePRlNy0 ,{Vz DR 00,{NASag0ONV gNCgePTXYRlSXYONV gNCgePRlRlSL6R[0 00,{NASNag0ON[irDNI{ePRlSgq,gRlgbL0 00,{NASNag0,gRllQ^KNeweL0 NNUSMO{v{tfLagO VRbN,{411S 1998t^10g25e-NNSNlqQTVVRbN,{252SS^09hnc2004t^6g27e 0VRbsQNO9e 0NNUSMO{v{tfLagO 0vQ[ 0O ,{Nz ;` R ,{Nag :NNĉNNUSMO{v{t ONNUSMOvTlCgv S%cNNUSMO(W>yO;NINir(efT|^yef^-Nv\O(u 6R[,gagO0 ,{Nag ,gagO@byNNUSMO /fcV[:NN>yOlQvvv 1uV[:gsQ>NRbvQN~~)R(uV gDN>NRv NNYe0yb0eS0kSuI{;mRv>yO gR~~0 NNUSMOOl>NRv%)R'`~%~~ _{[Lrz8h{ OgqV[ gsQlQS0ONI{~%~~vl_0lĉ{v{t0 ,{ Nag NNUSMO~S~N NT~Nl?e^SvQ gsQ;N{N N~y[yb:gsQ ybQbzT ^S_Ogq,gagOvĉ[{vbYHh0 NNUSMO^S_wQYlNagN0 ,{Vag NNUSMO^S_u[[l0l_0lĉTV[?eV{0 ,{Nag S~N NT~Nl?e^:gg6R{t:gsQ@b^\vNNUSMO{v{t:ggN N{y{v{t:gsQ #[eNNUSMOv{v{t]\O0S~N NT~Nl?e^:gg6R{t:gsQ^S_R:_[{v{t:gsQvNNUSMO{v{t]\Ovvcwhg0 NNUSMO[LR~{v{t0R~{v{tvwQSORl1uVRb:gg6R{t:gsQĉ[0 l_0L?elĉ[NNUSMOvvcw{tS gĉ[v Ogq gsQl_0L?elĉvĉ[gbL0 ,{Nz {v ,{mQag 3uNNUSMOlN{v ^S_wQY NRagN N ~[yb:gsQybQz N g]v Ty0~~:ggT:W@b N gNvQNR;mRv^vNNNXT V gNvQNR;mRv^v~9egn N YrzbblN#N0 ,{Nag 3uNNUSMOlN{v ^S_T{v{t:gsQcN NReN N {v3ufN N [yb:gsQvybQeN N :W@bO(uCgf V ~9egnf N vQN gsQfeN0 ,{kQag {v{t:gsQ^S_6e0R{v3ufNKNeweQOgq,gagOvĉ[ۏL[g \OQQN{vb NN{vvQ[0QN{vv S~ 0NNUSMOlNfN 0 NN{vv ^S_ft1u0 NNUSMOlN{vNySb Ty0OO@b0[eTNRV0l[NhN0~9egn_RDё I{`Q0 ,{]Nag ~{vvNNUSMO Q 0NNUSMOlNfN 0;R6RpSz 3u_zL^7b0NNUSMO^S_\pSz_7hb{v{t:gsQYHh0 ,{ASag NNUSMOv{vNySfv ^S_T{v{t:gsQRtSf{v0 ,{ASNag l_ĉ[wQYlNagN0ybQzKNewsSS_lNDk@bRNyY ؏^S_SbgbNSfeNbzybQeN0 [YHhvNNUSMO {v{t:gsQ^S_6e0RYHheNKNew30eQS~ 0NNUSMOlNfN 00 ,{AS Nag NNUSMOd0cev ^S_T{v{t:gsQRtl{vblYHh0 NNUSMORtl{vMR ^S_(W[yb:gsQc[ Nbzn{~~ [bn{]\O0 NNUSMO^S_n{~_gKNew15eQ T{v{t:gsQRtl{v0NNUSMORtl{v ^S_cNdbce勋NNUSMOveNTn{bJT{v{t:gsQ6e4 0NNUSMOlNfN 0TpSz0 ,{ASVag NNUSMOv{v0YHhbSf Ty0OO@bNSl{vblYHh 1u{v{t:gsQNNlQJT0 ,{ Nz vcw{t ,{ASNag NNUSMO_U\;mR cgqV[ gsQĉ[S_vTl6eeQ _{(uN&{TvQ[eTNRVv;mR0 NNUSMOcSPc`0DR _{&{TNNUSMOv[eTNRV _{9hncNPc`N0DRN~[vgP0e_TTl(uO(u0 ,{ASmQag NNUSMO_{gbLV[ gsQ"R0Ng NeRv 1u{v{t:gsQ^[勋NNUSMOv#NTvQNvc#NNXTOl~N~_YR0 ,{AS]Nag NNUSMO g NR`b_KNNv 1u{v{t:gsQ~NfJT #NPg9eck`%N͑v ~[yb:gsQ Ta NNd{v 6e4 0NNUSMOlNfN 0TpSz N N cgq,gagOvĉ[RtSf{v0l{vv N m9e0Qy0QP 0NNUSMOlNfN 0bQy0QPpSzv N ݏSĉ[cS0O(uPc`0DRv0 NNUSMOݏSl_0vQNlĉv 1u gsQ:gsQOlYt0 ,{NASag {v{t:gsQv]\ONXT(WNNUSMO{v{t]\O-Nn(uLCg0s_L[0_y _gbrjv OlvzRN#N\ Ngbrjv Ol~NL?eYR0 ,{Vz D R ,{NASNag 0NNUSMOlNfN 0v_7h1uVRb:gg6R{t:gsQ6R[0 ,{NASNag ,gagO[LMR]~bzvNNUSMO ^S_,gagO[LKNewt^QOgq,gagO gsQĉ[Rt{vbYHhKb~0 ,{NAS Nag ,gagOS^KNeweL0 -N.Y:gg6RYXTORlQ[sQNybl 0NNUSMO{v{t fLagO[e~R 0vw -N.YRS02005015S Tw0ꁻl:S0v^R euuN^uQVR -N.YR TaV[NNUSMO{v{t@\6R[v 0NNUSMO {v{tfLagO[e~R 0 slS~`ON w/{_gbL0 NNUSMO{v{tfLagO[e~R ,{Nz ;` R ,{Nag 9hnc 0NNUSMO{v{tfLagO 0N N{yagO 6R[,g~R0 ,{Nag ,g~R/fNNUSMO{v{tvwQSOĉ0NNUSMO{v{tv[e (u,g~ R0 ,{ Nag [eNNUSMO{v{t ^S_Ogql[vCgP0V0agNT z^ u_lQ _0lQs^0lQckTeONNUSMOvSR0 ,{Vag ,g~R@byNNUSMO /fcV[:NN>yOlQvvv 1uV[:gsQ>NRbvQN ~~)R(uV gDN>NRv NNYe0yx0eS0kSu0SO0eQHr0^d5uƉ0>y Oy)R0QeRQ~p0~g0b/gc^N[0lQ(ue{t0irDNP0vKm0RcN R[0Km~0hhKmNt[0l_ gR0Dn{tNR0(ϑb/gvcwNR0~NmvcwN R0wƋNCgNR0lQN0Oo`NT0NMbNAm01\N gR0:gsQTR gRI{;mR v>yO gR~~0 ,{Nag NNUSMOz0Sf0l ^S_OgqagOT,g~RTNNUSMO{v{t:gsQ N N{y{v{t:gsQ 3u{vbYHhN N~y{v 0{v{t:gsQ[&{Tl[ agNv{v3u^S_8hQ{v0 ,{mQag {v{t:gsQT8hQz{vvNNUSMOS 0NNUSMOlNfN 00 0NNUSMOlNfN 0/fNNUSMOlNDyO gR0 ,{ASNag w0ꁻl:S0v^{v{t:gsQ^S_e\L NR{v{tL# N 9hncagOT,g~R b[,gwꁻl:S0v^ NNUSMO{v{tv[eR l bV[NNUSMO{v{t@\YHh N OlOb,gwꁻl:S0v^ 8hQ{vvNNUSMO gsQ{vNyvTlCg v N vcw,gwꁻl:S0v^ agOT,g~RvgbL OlYt,gwꁻl:S0v ^ ݏSagOT,g~RvL:N V c[Tvcwhg N~{v{t:gsQv{v{t]\O N #,g~{v{VQNNUSMO{v{t]\O mQ ;N{,gwꁻl:S0v^ NNUSMO{v{tv5uP[S]\O N cO gsQ>yO gR0 ,{ASNag w~N N{v{t:gsQ^S_e\Lv{v{tL#1uw0ꁻl:S0v^{v {t:gsQ9hncagOT,g~Rĉ[0 ,{AS Nag V[NNUSMO{v{t@\# NRNNUSMOv{v{t N -N.Yv^\NNUSMO N -N.YV[:gsQT>NRvNNUSMO N vcbcO(u-N.Y"?e~9v>yOVSO>NRvNNUSMO V -N.YV gDNvcw{t:gge\LQDNL#vONTV g͑pё:gg>NRvN NUSMO N ,gag NNNUSMO>NRvNNUSMO mQ Ogql_b gsQĉ[ ^S_1uV[NNUSMO{v{t@\{v{tvvQNNNUS MO0 ,{ASVag w0ꁻl:S0v^{v{t:gsQ# NRNNUSMOv{v{t N w0ꁻl:S0v^v^\NNUSMO N w0ꁻl:S0v^V[:gsQT>NRvNNUSMO N vcbcO(uw~"?e~9v>yOVSO>NRvNNUSMO V w0ꁻl:S0v^V gDNvcw{t:gge\LQDNL#vON>NRvNNUS MO N ,gag NNNUSMO>NRvNNUSMO mQ V[NNUSMO{v{t@\cCg{v{tvNNUSMO N Ogql_b gsQĉ[ ^S_1uw~{v{t:gsQ{v{tvvQNNNUSMO0 ,{ASNag w~N N{v{t:gsQv{v{1uw0ꁻl:S0v^{v{t:gsQ9hnc agOT,g~Rĉ[0 ,{ASmQag N TB\~USMOTT>NRvNNUSMO 1uvQ-NB\~ؚvUSMO>NRvNNUSMOv {v{t:gsQ{v{t TNB\~0 N TL?e:SWUSMOTT>NRvNNUSMO 1uvQTL?e :SW{v{t:gsQqQ Tv N~{v{t:gsQ{v{t0 ,{ASNag 0We{v{t:gsQ N_{v TyQ -NV 0 hQV 0 V[ 0 -N NS I{W[7hvNNUSMO0 ,{ Nz {vNyN{v z^ ,{ASkQag NNUSMOlN{vNySb Ty0OO@b0[eTNRV0l[NhN0 ~9egn0_RDёI{0 ,{AS]Nag NNUSMO Ty/fNNUSMOveW[&{S /fTNNUSMOKNvN:S+Rv^:S+RN vQN~~vh_ ^S_1uN NRO!k~b N W[Sh:yUSMOv@b(W0WW b>NRUSMO bUSrW[SvW[7h N @b^\LNh:yUSMONR^\'`0NRVvW[7h Ypef[xvz0YeQHr0Y |^OePI{ N :ggb__h:yUSMO^\Ngy:ggb__vW[7h Yb0@b0!h0>y00S0 z0-N_I{0 ,{NASag NNUSMO Ty^S_O(u&{TV[ĉvIlW[ leꁻl0WevNNUSMO Ty SN TeO(u,gꁻl0We(uvleeW[0 ,{NASNag NNUSMO Ty N_O(u+T g NRQ[veW[ N g_cNV[0>yOlQqQ)Rvv N S b:kb_w㉄v N vQNl_0lĉybkv0 ,{NASNag 3u{vvNNUSMO Ty N_N]{vvNNUSMO TyTl{v*gn3t^vNNUSMO Tyv Tbvяf:y(W,{N TyKNT0 ,{NASVag ~{v{t:gsQ8hQ{vvNNUSMO TySl_Ob0 ,{NASNag NNUSMOOO@b/fNNUSMOv;NRN:gg@b(W0W0N*NNNUSMOS3u {vN*NOO@b0 ,{NASmQag 3u{vvNNUSMOOO@b0W@W^S_/f?eYv0W@W0 ,{NASNag NNUSMO[e/fc>NRNNUSMOv;Nvv NNUSMONRV/f[NN USMOSN_U\vNRNyvLu[0NNUSMONRV^S_&{T[evBl v^NvQDё0:W 0W0Y0NNNXTNSb/gRϑv^0 NNUSMO^S_(W8hQ{vvNRVQ_U\;mR0 ,{NASkQag NNUSMONRVmSV[[LD(S{tbgbNS{tvNRNy {S_ gsQ蕄vD(SbgbNST eS3u{v[]~S_vsQD(SbgbNSvNNUSMO 8hQ{vvvsQNRNy N_QD(SbgbNSvV0 ,{NAS]Nag NNUSMOl[NhN/f cgql[ z^Nu NhNNUSMOLOlNCg)R0 e\LlNINRv#NN0 ,{ NASag NNUSMOvbNl[NhN ~{v{t:gsQ8hQ{v eS_NNUSMOl [NhNDNRUSMObQDNcNNNUSMOlN;N/eMv"NTNNUSMOlNv g"N0 NNUSMO_RDё NSb NRDN N N:N{tvlQqQW@xeTDn'`DN N sQ|V[y[0lQqQ[hQ0lQqQO NۏeQAmWvDN N P7>k0T T6e>k0T T^N>k V L]y)R90Oiё0OO?blQyёI{N(uWё N ĉ[NO(ueT N(uNlNTPvNNDRvDN mQ cgql_0lĉĉ[ N(uNlNTPvvQNDN0 NNUSMO_RDё^S_NNl^h:y0 ,{ NASVag NNUSMOz{v0Sf{v0l{vv z^O!k/f3u0St0[ g08hQ0S4 z0lQJT0 N 3u03uNT{v{t:gsQcQ gsQ{vBl0 3uN^S_Y[kXQ gsQ3uPge v^[cNv3uPgevw['`#0 N St0{v{t:gsQ[3uNcNv{v3uPgeۏLRek[g \OQStb NNStvQ[0 {v3u N^\N,g{v{t:gsQ{Vv ^S_sSe\OQ NNStvQ[ v^JTw3u NT gsQ:gsQ3u0 {v3u N&{Tl[agNv ^S_(W5*N]\OeQ\OQ NNStvQ[ v^ft1u03uPgeX[(WSNS_:Wfckvv ^S_AQ3uNS_:Wfck03uPge NPhQb N&{Tl[b__v ^S_S_:Wb(W5*N]\OeQN!kJTw3uNeckvhQ萅Q[ >g NJTwv 6e0R3uPgeKNewsS:NSt0 {v3u^\N,g{v{t:gsQ{V 3uPgePhQ0&{Tl[b__ b3uN c gq,g{v{t:gsQvBlcNhQeck3uPgev ^S_St0 N [g0{v{t:gsQ[g3uN/f&T&{Tĉ[v{vagN0 9hncl[agNT z^ [3uPgev[(Q[ۏL8h[v {v{t:gsQ^S_c>m $N TN N]\ONXTۏL8hg0 {v{t:gsQ[ge Ss{v3uvcsQ|NN͑'Y)Rvv ^S_JTw)R[sQ| N03uN0)R[sQ|N gCgۏLHT3u0{v{t:gsQ^S_,TS3uN0)R[sQ|N va0 V 8hQ0{v{t:gsQ[3uN\OQQN{vb NN{vvQ[0 {v{t:gsQOl\OQ NN{vQ[v ^S_ft1u v^JTw3uNN gOl3uL ?e YbcwL?eɋvCg)R0 N S4 z0{v{t:gsQT8hQ{vvNNUSMOS4 z0 mQ lQJT0{v{t:gsQ[8hQ{vv gsQNyNNlQJT0 ,{ NASNag {v{t:gsQ^S_\l_0lĉ0ĉzĉ[v gsQ{v{tvNy0O nc0agN0peϑ0 z^0gPNScNvhQPgevvU_T3ufN:ye,gI{(WRlQ:W @blQ:y0 ,{Vz z{v ,{ NASmQag 3uNNUSMOlNz{vvUSMO ^S_wQY NRagN N ~[yb:gsQybQz N gĉv TyT~~:gglNlt~g  N g3z[v:W@b V gNvQNRVv^vNNNXT0Ye0~9egnT_RDё N [eTNRV&{TNNUSMO'`(Tl_0?eV{ĉ[ mQ YrzbblN#N0 ,{ NASNag 3uNNUSMOlNz{v ^S_T{v{t:gsQcN NReN N NNUSMOlNzYHh {v3ufN N NNUSMOl[NhN{v3uh N NNUSMOz zIHh V [yb:gsQybQzveN N bNl[NhNsNUSMOL?eLRvNLeN mQ bNl[NhNvE\lN YpSNbvQNNfeN N wQ gl[DyOVSOI{~~)R(uV gDN>NRNNUSMOv ؏^S_cN>NRUSMO vlNDNRUSMOQ[zveN V vQNybQzveN0 ,{ NAS]Nag NNUSMOz z^S_Sb NRNy N Ty N [eTNRV N ~~:gglNlt~g V DN{tTO(uvSR N z zvO9e z^ mQ ~bk z^T~bkTDNvYtRl N 1uz zĉ[vvQNNy0 ,{VASag 9hncOO@bCg^\v N T ^S_R+R cgq NRe_cNv^vOO@bf N O(u g?bK\v Q:y?bK\NCgfv^cNvQ YpSN N O(uyA?bK\v cN?bK\NCgfeN Q:y gHegQygNt^N NvyAT Tv^cNvQ YpSN N ePO(uNN?bK\v Q:y?bK\NCgf0cNvQ YpSN v^cN?bK\@b gv cCgO(uf V ePO(uNNyA?bK\v cN?bK\NCgfeNT?bK\byNvcCgO(u f Q:yyAT Tv^cNvQ YpSN N O(uV[Rbv?bK\v cN N~蕄vcCgO(uf0 ,{VASNag VTv^0RzezvNNUSMO ^S_3uz{v0 ,{VASNag {v{t:gsQ[NNUSMOz{v3u^S_StKNew30*N]\OeQR~0 ,{VAS Nag NNUSMO^S_ꁆS 0NNUSMOlNfN 0KNew60*N]\OeQ \,gUSMOpSzvpS0W,g&7bS NSl[NhNv~{W[0pSzvpST{v{t:gsQYHh0 ,{VASVag NNUSMOz{vvlQJTQ[ ^S_Sb Ty0l[NhN0[eTNR V0_RDё0OO@bS 0NNUSMOlNfN 0fNSI{0 ,{Nz Sf{v ,{VASNag NNUSMOv{vNySfv ^S_T{v{t:gsQ3uSf{v0 Sf Ty0l[NhN0[eTNRV0~9egnv ^S_QsOl^S_3uSf {vv`QKNew30*N]\OeQ T{v{t:gsQcQ3u0SfOO@bv ^S_(WeQeOO@bMRT{v{t:gsQcQ3u0 _RDёkS{vv_RDёpeXRbQ\Ǐ20%v ^S_3uSf{v0 ,{VASmQag NNUSMO3uSf{v ^S_T{v{t:gsQcNl[NhN~{rvNN USMOlNSf{v3ufNT 0NNUSMOlNfN 0oR,g YpSN0 VSfNyv N T ؏^S_cNvQNv^eN N Sf Tyv cN[yb:gsQybQeN N SfOO@bv cNeOO@bfeN N Sf[eTNRVNQ[mSD(SbgbNSv Q:yv^vD(S fbgbNSf v^cNvQ YpSN V Sfl[NhNv cNNNUSMOl[NhN{v3uh0sNl[NhNMQL eN0bNl[NhNNLeNTE\lN YpSNbvQNNfeN N Sf~9egnv cN~9egn9eSvfeN mQ Sf_RDёv cNwQ gl[DNRUSMOQ[ce N VTv^0Rzce N Ogql_0lĉT,gUSMOz z LQ[ce V L?e:gsQOgql_0L?elĉ#Nd N NNUSMOlN{vOld bNNUSMOlNfNOl T mQ l_0lĉĉ[v^S_l{vvvQN`b_0 ,{NASNag NNUSMO(W3ul{vMR ^S_(W>NRUSMOTvQN gsQ:gsQvc[ N bzn{~~ [bn{]\O0 n{~~^S_bzKNew10eQw:PCgN v^N30 eQ\S^3!kb3ul{v vlQJT0:PCgN^S_,{N!klQJTKNew90eQ Tn{~~3ubvQ:PCg0 n{g NNUSMO N__U\ gsQn{NYv;mR0 ,{NAS Nag NNUSMO^S_n{~_gKNew15*N]\OeQ T{v{t:gsQ3ul{vv^cN NReN N l[NhN~{rvNNUSMOlNl{v3ufN N dbcevfeN N gsQ:gsQnxvn{bJT V S^USMOb3ul{vlQJTvQ N 0NNUSMOlNfN 0ck0oR,gSUSMOpSz mQ {v{t:gsQBlcNvvQNvsQeN0 ,{NASVag {v{t:gsQ8hQNNUSMOl{vT ^S_6e4lNNUSMOv 0N NUSMOlNfN 0ck0oR,gSUSMOpSz v^S^l{vlQJT0 ,{NASNag ~{v{t:gsQl{vvNNUSMO 8hQl{vKNewNNUSMOl N~bk0 ,{Nz fNO(uN{t ,{NASmQag 0NNUSMOlNfN 0R:Nck,gToR,g ck,gToR,gwQ g TI{l_HeR0 0NNUSMOlNfN 0ck,g^S_nNNNUSMOOO@bvvMOn0 ,{NASNag NNUSMOۏL NR;mRe ^S_T gsQQ:y 0NNUSMOlNfN 0 N ;R6RpSz0Rt:gRf9Lrgq N 3uR gsQ>yOOiN[ N _zL&7b07>k V 3uRzR{v0QMQz6eSvQNO` N NN~%;mRbtQRON 3uR gsQgbgq mQ V gDN{v{tT~{v N W0W0?bN{v{tN[ kQ 3uR6e9yvShQ06e9S -6enc0Shy ]N l_ɋ0lQN[ AS NNRT]DWё{tN[ ASN 3uRwmsQN[ ASN gsQ蕁BlNNUSMOQ:y 0NNUSMOlNfN 0vvQNN[0 ,{NASkQag 0NNUSMOlNfN 0/fPg gHefN0Ǐ gHegv 0NNUSMOlN fN 0 ꁨR^bk0 [^bkv 0NNUSMOlNfN 0 {v{t:gsQ^S_NNlQJT0 ,{NAS]Nag NNUSMOvlNfN^bkFO*g~l{vv vQlNv#NTINRX[~0 ,{mQASag 0NNUSMOlNfN 0^bkvNNUSMO 3uSev 0NNUSMOlN fN 0v cgq3uz{vv z^Rt0 ,{mQASNag NUOUSMOT*NN N_*O 0m9e0Qy0QP0lTEea_ck 0NNUS MOlNfN 00 ,{mQASNag d{v{t:gsQY vQNNUOUSMOT*NN N_6e40cbYu 0NNUSMOlN fN 00 ,{mQAS Nag NNUSMOW1Yb_ck 0NNUSMOlNfN 0v ^S_T{v{t:gsQ3u ebc 0 {v{t:gsQ^S_9hnc NR`QR+R\OQYt N W1Yb_ck%N͑elgfNhQ萅Q[v S^S 0NNUSMOlNfN 0\O^ vlQJT 6eV*gW1Yb_ckv 0NNUSMOlNfN 0ck,gboR,g eSO(uevfNS v 0NNUSMOlNfN 00 N _ck{SNgfNhQ萅Q[v 6eV_ckv 0NNUSMOlNfN 0 bcSO (uSfNSv 0NNUSMOlNfN 00 ,{kQz vcw{t ,{mQASVag {v{t:gsQ[NNUSMOOl[e NRvcw{t N vcwNNUSMO cgqĉ[Rt{vTcNt^^bJT N vcwNNUSMO cgq{vNyNN;mR N 6RbkTgYNNUSMOݏSagOT,g~RvL:N0 ,{mQASNag NNUSMO^S_Nkt^1g1e3g31 e T{v{t:gsQb NNt^^gbLagOT,g~R`Qvt^^bJT0 ,{mQASmQag NNUSMObvt^^bJT^S_Sb NRQ[ N _U\NR;mR`Q N DN_cv`Q N [agOT,g~R gsQSf{vĉ[vgbL`Q V ~HeTSVY``Q N mSɋ`Q mQ >yObɋ`Q N vQNbJTv`Q0 ,{mQASNag NNUSMO(Wbt^^bJTe؏^S_cN NReN N 0NNUSMOlNfN 0ck0oR,g N NNt^^t^+gvDN:Ph N gsQD(SbgbNSfeNNRV NmSD(SNybgbN SNyvdY V l[NhNNLeNScNvl[NhNNLeN*g[NLgPb*gǏ NLgPN*gQsOl^S_3ul[NhNSf{v`QvdY N OO@bfScNvOO@bf*g[ gHegPb*gǏ gHegPN*gQsOl ^S_3uOO@bSf{v`QvdY mQ {v{t:gsQBlcNvvQNvsQeN0 ,{mQASkQag {v{t:gsQ^S_Ǐ[gNNUSMOt^^bJTTvQNvsQe_[NNUSMOۏLN Nebvvcwhg N /f&Tu[ gsQl_0lĉT?eV{ N /f&T cgq8hQ{vv[eTNRV_U\NR;mR N /f&T~~wQYbbN[eTNRVv^vlN#NR V /f&T~~wQYvsQ{vNy@bBlvD( N /f&T8hQ{vTeckS_t1uǏNt^*g_U\NR;mRbL\PbkNR;mRN t^N N mQ /f&T(WQsOl^S_3uSf{vv`QT ce3uSf{v N [EO(uv Ty SbUSMOpSz0hLrSvQNh:yUSMO TyvhN8hQ{v v Ty/f&TN kQ geb_RDёvL:N ]N gem9e0Qy0QP 0NNUSMOlNfN 0bQy0QPUSMOpSzvL:N AS cSTO(uPc`0DRv`Q/f&T&{TagOTvQN gsQĉ[ ASN vQNvcwhgvNy0 ,{mQAS]Nag {v{t:gsQ[NNUSMOvt^^bJTT gsQ`Q[gT \OQt^hTNRUSMO0fcb 0NNUSMOlNfN 0SUSMOpSzv^#NPg9eck0d{vv^6e4 0NNUSMOlNfN 0SUSMOpSzvYZ N N cgq{vNy_U\;mRv N N cgqagOT,g~Rvĉ[3uSf{v0l{vv N N cgqagOT,g~Rvĉ[bt^^bJTv V b_RDёv N m9e0Qy0QP 0NNUSMOlNfN 0bQy0QPUSMOpSzv mQ ݏSĉ[cSbݏSĉ[O(uPc`0DRv0 ,{NASNag 3uNw gsQ`QbcOZGPPge3u{vv {v{t:gsQ NNS tb NN{v v^~NfJT{v3u^\NvcsQ|lQqQ[hQ0NeP^0u}T"N[hQ Nyv 3uN(WNt^Q N_Q!k3u0 ,{NASNag 3uNN:k0?BI{ NckS_Kbk8hQ{vv {v{t:gsQ^S_Ol NNd{vdv{v^\NvcsQ|lQqQ[hQ0NeP^0u}T"N[hQNyv 3u N(W3t^Q N_Q!k3ugbrjv OlvzRN#N0 ,{NAS Nag g NR`b_KNNv 8hQ{vv{v{t:gsQbvQ N~{v{t:gsQ 9hnc)R[sQ|NvBlbOncLCg SNd{v N {v{t:gsQ]\ONXTn(uLCg0s_L[\OQ8hQ{vQ[v N l[LCg\OQ8hQ{vQ[v N ݏSl[ z^\OQ8hQ{vQ[v V [ NwQY3uDkĉ[d{v S[lQqQ)Rv b͑'Y_c[v NNd0 ,{NASVag vcsQ|lQqQ)RvvNNUSMO ^S_ cgqV[ĉ[v gRhQ0D9hQ TL?e:gsQOlĉ[vagN T>yOcO[hQ0eO03z[TNkĉ[vINRv {v{t:gsQ^S_#NPg9eck bOlǑS g HececwOvQe\LINR0 ,{NASNag {v{t:gsQOl[NNUSMONN gsQ{vNyv;mRۏLvcwhge ^S_\vcwhgv`QTYt~gNNU_ 1uvcwhgNXT~{W[TR_ch0lQO gCggv cwhgU_0 {v{t:gsQ^S_R agN [sNNNUSMO0vQN gsQL?e:gsQv{:gchHh|~N T 8hgNNUSMONN gsQ{vNyv;mR`Q0 ,{NASmQag N~{v{t:gsQ^S_OgqagOT,g~R[ N~{v{t:gsQv{v{t[evcwhg Se~ck{v{t-Nv NS_L:N0 ,{NASNag {v{t:gsQ[vQ]\ONXTT N~{v{t:gsQݏSagOT,g~Rvĉ [ g NR`b_KNNv ^S_#N9eck`%N͑v 1uvsQ[vc#v;N{NXTT vQNvc#NNXTOl~NL?eYR N [&{Tl[agNv{v3u NNStv N N(WRlQ:W@blQ:yOl^S_lQ:yvPgev N (WSt0[g08hQ{vǏ z-N *gT3uN0)R[sQ|Ne\Ll[JTwINR v V 3uNcNv3uPge NPhQ0 N&{Tl[b__ NN!kJTw3uN_{eckv hQ萅Q[v N *gOlf NSt{v3ub NN{vvt1uv0 ,{NASkQag {v{t:gsQ]\ONXTRt{v0[evcwhg "}Sb6eSNN"ir b SvQN)Rv gbrjv OlvzRN#N\ Ngbrjv Ol~NL?eY R0 ,{NAS]Nag {v{t:gsQ[e{v{t g NR`b_KNNv 1uvQ N~:gsQbvQN l[:gsQ#N9eck [vc#v;N{NXTTvQNvc#NNXTOl~NL?eYRgbr jv OlvzRN#N N [ N&{Tl[agNv{v3u8hQ{vbl[LCg8hQ{vv N [&{Tl[agNv{v3u NOl8hQ{vv0 ,{kQASag {v{t:gsQ[e{v{t d6e9b N cgql[yvThQ6e9v 1uvQ N~:gsQbvQNl[:gsQ#NvQ؏^l6eSv9(uc#v;N{NXTTvQN vc#NNXTOl~NL?eYR0 *bYu0*c(u0yRbSvyR[e{v{tOl6eSv9(uv NN4c #v;N{NXTTvQNvc#NNXTOl~NL?eYRgbrjv OlvzRN#N0 ,{kQASNag {v{t:gsQ NOle\LvcwL#bvcw NR b%N͑Tgv 1uvQ N~:gsQbvQNl[:gsQ#N9eck [vc#v;N{NXTTvQNvc#NNXTOl~N L?eYRgbrjv OlvzRN#N0 ,{kQASNag lQl0lNbvQN~~*g~{v{t:gsQ8hQ{v dNNNUSMOl N TIN_U\;mRv {v{t:gsQ^S_OlǑSceNN6Rbk v^Ol~NL?eYZgb rjv OlvzRN#N0 ,{]Nz D R ,{kQAS Nag 3u{v0bt^^bJTT3uebc fN ^S_O(u{v{t:gsQ cOv~(b5uP[NRUSMOvpSz0 ,{kQASNag ,g~R1uV[NNUSMO{v{t@\#ʑ0 ,{kQASmQag ,g~R2006t^1g1eweL0 -NNSNlqQTVlQS{v{tagO VRbN,{156S ,{Nz ;` R ,{Nag :NNnxlQSvONlNDk@bReNKNew10eQ\OQ8hQbsVvQ[0lQS{v:gsQQ[8hQv ^S_S~ 0ON TyHQ8hQwfN 00 ,{ASmQag HQ8hQvlQS TyOYug:N6*Ng0HQ8hQvlQS Ty(WOYugQ N_(uNNN~%;mR N_l0 ,{ASNag z gP#NlQS ^S_1uhQSONc[vNhbqQ TYXbvNtNTlQS{v:gsQ3uz{v0zV grDlQS ^S_1uV[cCgbDv:ggbV[cCgv\O:N3uN 3uz{v0l_0L?elĉĉ[z gP#NlQS_{b~[ybv ^S_ybQKNew90eQTlQS{v:gsQ3uz{v>g3uz{vv 3uN^S_b[yb:gsQnxSybQeNvHeRbSLbyb0 3uz gP#NlQS ^S_TlQS{v:gsQcN NReN (N)lQScN~{rvz{v3ufN (N)hQSONc[NhbqQ TYXbNtNvf ( N)lQSz z (V)wQ gl[Dm0 >NbX(uvf (N)lQSl[NhNNLeNTNf (kQ)ON TyHQ8hQwfN (]N)lQSOO@bf0 l_0L?elĉĉ[z gP#NlQS_{b~[ybv ؏^S_cN gsQvybQeN0 ,{ASkQag zN gPlQS cNO^S_NRz'YO~_gT30eQTlQS{v:gsQ3uz{v0 3uzN gPlQS ^S_TlQS{v:gsQcN NReN (N)lQScN~{rvz{v3ufN (N)VRbcCgbw0ꁻl:S0v^Nl?e^vybQeN RƖzvN gPlQS؏^S_cNVRb8R{t蕄vybQeN ( N)Rz'YOvOU_ (V)lQSz z (N)y{RlQSv"R[bJT (mQ)wQ gl[Dm0 >NbX(uvf (]N)lQSl[NhNNLeNTNf (AS)ON TyHQ8hQwfN (ASN)lQSOO@bf0 ,{AS]Nag lQS3u{vv~%V-N gl_0L?elĉĉ[_{b~[ybvyvv ^S_(W3u{vMRb~V[ gsQ蕡[yb v^TlQS{v:gsQcNybQeN0 ,{NASag lQSz z gݏSl_0L?elĉvQ[v lQS{v:gsQ gCgBllQS\Ov^vO9e0 ,{NASNag lQSOO@bf/fcYflQS[vQOO@bN gO(uCgveN0 ,{NASNag ~lQS{v:gsQ8hQz{vv^S~ 0ONlN%Ngbgq 0 lQSsSJTbz0lQSQlQS{v:gsQ8hSv 0ONlN%Ngbgq 0;R6RpSz _zL^7b 3u~z{v0 ,{Nz Sf{v ,{NAS Nag lQSSf{vNy ^S_TSlQS{v:gsQ3uSf{v0 *g~8hQSf{v lQS N_d9eS{vNy0 ,{NASVag lQS3uSf{v ^S_TlQS{v:gsQcN NReN (N)lQSl[NhN~{rvSf{v3ufN (N)Ogq 0lQSl 0\OQvSfQbQ[ ( N)lQS{v:gsQBlcNvvQNeN0 lQSSf{vNymSO9elQSz zv ^S_cNO9eTvlQSz zblQSz zOckHh0 ,{NASNag lQSSf Tyv ^S_SfQbQ[\OQKNew30eQ3uSf{v0 ,{NASmQag lQSSfOO@bv ^S_(WeQeOO@bMR3uSf{v v^cNeOO@bO(uf0 lQSSfOO@blQS{v:gsQ:Sv ^S_(WeQeOO@bMRTeQ0WlQS{v:gsQ3uSf{veQ0WlQS{v:gsQStv 1uSlQS{v:gsQ\lQS{vchHhyeQ0WlQS{v:gsQ0 ,{NASNag lQSSfl[NhNv ^S_SfQbQ[\OQKNew30eQ3uSf{v0 ,{NASkQag lQSSflQD,gv ^S_cNwQ gl[Dk4KNew30eQ3uSf{v0N gPlQSXRlQD,gv ^S_cNVRbcCgbw0ꁻl:S0v^Nl?e^vybQeNNRƖe_XRlQD,gv ؏^S_cNVRb8R{t蕄vybQeN0 lQSQ\lQD,gv ^S_Q\lQD,gQbQ[\OQKNew90eT3uSf{v v^^S_cNlQS(Wb~ N{v}lQSQ\lQD,glQJT\ N!kv gsQfTlQS:PRnPb:PRbO`Qvf0 ,{NAS]Nag lQSSf~%Vv ^S_SfQbQ[\OQKNew30eQ3uSf{vSf~%VmSl_0L?elĉĉ[_{b~[ybvyvv ^S_V[ gsQybQKNew30eQ3uSf{v0 ,{ NASag lQSSf{|Wv ^S_ cgqbSfvlQS{|WvzagN (Wĉ[vgPQTlQS{v:gsQ3uSf{v v^cN gsQeN0 ,{ NASNag gP#NlQSSfNv ^S_ꁡNSuSRKNew30eQ3uSf{v v^^S_cNeNvlNDyOlQOg0 Y6R0g0 Y6RlQS{vNy ^S_ cgqĉ[N~g0 Y6R90 ,{VASkQag N gPlQS^S_(WvQz0Sf0l{v8hQTv30eQS^z0Sf0l{vlQJT v^^S_lQJTS^KNew30eQ\S^vlQJTblQS{v:gsQYHh0lQSS^vz0Sf0l{vlQJTvQ[^S_NlQS{v:gsQ8hQ{vvQ[N NNv lQS{v:gsQ gCgBllQSfck0 T 0ONlN%Ngbgq 0T 0%Ngbgq 0vlQJT1ulQS{v:gsQS^0 ,{]Nz t^^h ,{VAS]Nag kt^1g1e4g30e lQS{v:gsQ[lQSۏLt^^h0 ,{NASag lQS^S_ cgqlQS{v:gsQvBl (Wĉ[veQcSt^^h v^cNt^^hbJTfN0t^^DN:PhT_cvh0 0ONlN%Ngbgq 0oR,g0 zRlQSvlQS(WvQcNvt^^hPge-N ^S_fnxS fRlQSv gsQ`Q v^cNRlQS 0%Ngbgq 0v YpSN0 ,{NASNag lQS{v:gsQ^S_9hnclQScNvt^^hPge [NlQS{vNy gsQv`QۏL[g NnxvQ~~~%vDk`%N͑v dlQS{v T%Ngbgq0gbrjv OlvzRN#N0 ,{NAS]Nag RtlQS{vecNZGPfeNbǑSvQN:kȋKbk S_lQS{vv 1ulQS{v:gsQ#N9eck YN1NCQN N10NCQN NvZ>k`%N͑v dlQS{v T%Ngbgq0gbrjv OlvzRN#N0 ,{mQASag lQSvSwN0N*gNN'^0[irb*gly"NCg ZGPQDv 1ulQS{v:gsQ#N9eck YNZGPQDё5%N N10%N NvZ>k0gbrjv OlvzRN#N0 ,{mQASNag lQSvSwN0N(WlQSbzT bQDv 1ulQS{v:gsQ#N9eck YN@bbQDё5%N N10%N NvZ>k0gbrjv OlvzRN#N0 ,{mQASNag lQSbzTeckS_t1uǏ6*Ng*g_Nv b_NTL\PNޏ~6*NgN Nv 1ulQS{v:gsQ T%Ngbgq0 ,{mQAS Nag lQSSf{vNy *g cgqĉ[Rt gsQSf{vv 1ulQS{v:gsQ#NPgRt>g*gRtv YN1NCQN N10NCQN NvZ>k0 ,{mQASVag lQS(WTv^0Rz0Q\lQD,gbۏLn{e N cgqĉ[JTblQJT:PCgNv 1ulQS{v:gsQ#N9eck YN1NCQN N10NCQN NvZ>k0 ,{mQASNag n{~~ N cgqĉ[TlQS{v:gsQbn{bJT bbn{bJTw͑N[b g͑'YWov 1ulQS{v:gsQ#N9eck0 ,{mQASmQag lQS4xN0cen{~_gT N3uRtl{vv 1ulQS{v:gsQ T%Ngbgq0 ,{mQASNag N gPlQSz0Sf0l{vT N(Wĉ[gPQS^lQJTbS^vlQJTQ[NlQS{v:gsQ8hQ{vvQ[ NNv 1ulQS{v:gsQ#N9eckb N9eckv YN1NCQN N10NCQN NvZ>k`%N͑v T%Ngbgq0 ,{mQASkQag lQS N cgqĉ[cSt^^hv 1ulQS{v:gsQYN1NCQN N10NCQN NvZ>k v^PgcSt^^h>gN NcSt^^hv T%Ngbgq0t^^h-Nww[`Q0_Z\OGPv 1ulQS{v:gsQYN1NCQN N5NCQN NvZ>k v^Pg9eck`%N͑v T%Ngbgq0 ,{mQAS]Nag *O 0m9e0Qy0QP0l%Ngbgqv 1ulQS{v:gsQYN1NCQN N10NCQN NvZ>k`%N͑v T%Ngbgq0gbrjv OlvzRN#N0 ,{NASag *g\%NgbgqnNOO@bb%N:W@bvMOnv 1ulQS{v:gsQ#N9eckb N9eckv YN1000CQN N5000CQN NvZ>k0 ,{NASNag lQSQ8hQ{vv~%VNN~%;mRv 1ulQS{v:gsQ#N9eck v^SYN1NCQN N10NCQN NvZ>k`%N͑v T%Ngbgq0 ,{NASNag *gOl{v:N gP#NlQSbN gPlQS Q(u gP#NlQSbN gPlQS TINv 1ulQS{v:gsQ#N9eckbNNS v^SYN1NCQN N10NCQN NvZ>k0gbrjv OlvzRN#N0 ,{NAS Nag lQS{v:gsQ[ N&{Tĉ[agNvlQS{v3uNN{v `%N͑v [vc#v;N{NXTTvQNvc#NNXTOl~NL?eYR0 N~lQS{v:gsQ:_N N~lQS{v:gsQ[ N&{Tĉ[agNvlQS{v3uNN{v b[ݏl{vۏLS^v [vc#v;N{NXTTvQNvc#NNXTOl~NL?eYR0gbrjv OlvzRN#N0 ,{ASNz D R ,{NASVag YVlQS(W-NNSNlqQTVXQzvR/e:ggv{v cgqVRbv gsQĉ[Rt0 ,{NASNag YFUbDv gP#NlQSv{v (u,gagO0 gsQYFUbDONvl_0L?elĉ[vQ{vS gĉ[v (uvQĉ[0 ,{NASmQag ,gagO1994t^7g1eweL0 ,{ NR NNUSMOSNNUSMO@bRONV gDNNCg{v Ws vsQPge ~N`` /Y[W@x R[ZP}YV gDNNCg{v{t]\O  "?eYeyeSoRSY[IQGY T_(W NNUSMOSNNUSMO@bRONV gDNNCg{v{tRlWs Nv݋ 2012t^10g10e T_N cgq"?e2012t^WR N)Y YeyeSTr^Ye-N_(Wُ̑TT>NR NNUSMOSNNUSMO@bRONV gDNNCg{v{tRlWs 0ُ/f 0NNUSMOSNNUSMO@bRONV gDNNCg{v{tRl 0"Ye[2012]242S N N{y 0Rl 0 ^[eNT [hQVNNUSMOSvQ@bRONV gDNNCg{t]\O >NRvN!kASR͑vWs0 0Rl 0v^[e e/f/{_=[ 0NNUSMOV gDN{tfLRl 0"?eN,{36S vBl _N/f/Y[NNDN{tW@xvNy͑>NcTRe0 SRُ!kWsv g150Y*N-N.YUSMO T0Wev T_0ُ!kW;NNR/f QnxO 0Rl 0v|^y hQbRXTTrĉ_U\NNUSMOSNNUSMO@bRONV gDNNCg{v]\O0 N0~N`` cؚƋ m;Rt_U\NCg{v{t]\Ov͑aIN :NN:_SNNUSMONCg{taƋ ĉV gDNAml02V gDNAm1Y 36SN-NfnxcQN_U\NCg{vvBl0 cgq36SNvvsQBl "?e萤wxvz ygQYvsQ]\O0vMR ~ǏTebvqQ TRR NNDN{tSO6RW,gtz 6R^SO|ek[U hQVL?eNNUSMODNngTDN8h[]\O]W,g[b DN{tOo`|~_N]ck_ЏL0Vdk ~ǏmeQgxvzT^l_Bla 2012t^8g5e "?epSSN 0NNUSMOSNNUSMO@bRONV gDNNCg{v{tRl 0 v^N9g5ewck_eL0 0Rl 0qQmQzNASNag NNCg{vvR[MO0{vV0TUSMOv]\OL#^S_b NRtNCg{vvT{|`b_NCg{vvwQSOQ[{v z^TvsQBlNCg{vt^h6R^0Oo`S{t0chHh{tvcwhgTl_#NI{ebZPNĉ[0 0Rl 0fnxĉ[ `S g0O(uV gDNvT~T{|NNUSMOSvQ@bRON ^S_Ogq,gRlvĉ[TvQ T~"?e3ub0RtV gDNNCg{v0T~"?e8hSvNCg{v /fV[[NNUSMOV gDNN g@b gCg0USMON g`S gO(uCgvl_Q /fNNUSMO6R蕄{0RtDNMn0DNO(u0DNYnTRtvQNDN{tNyv͑Onc/fOlnxNNUSMO@bRONNCgR_^\sQ|vl_QTOl~%V gD,gvW,gOnc0 0Rl 0vpSSTNCg{v]\Ov_U\ [NۏNektzT]VNNUSMOV gDN{tSO6R fpfNNUSMOSNNUSMO@bRONV gDNNCgsQ|ĉTR:_V gDNNCg{t :_STUSMOvNCgaƋcۏ"?e $NW ^ [s"?eyf[S0|~S{tvhwQ g͑aIN0 N/f g)RN]VNNDN{tSO6R tzNCgsQ|0MRbǏ 36SNTT~"?e gsQLv N[ ĉ[nxzN V[~N@b g ?e^R~v{ USMO`S g0O(u vNNDN{tSO6R NSNdkv^v "?e ;N{ NNUSMO v{t!j_0FO(WNN0W:ST {tSO6R NYzEuv N T z^0WX[(W0"?e萝Onc 0ONV gDNNCg{v{tRl 0VRbN,{192S T"?e,{36SN QS 0Rl 0v^_U\NNUSMOV gDNNCg{v /fOlnxV[[NNUSMOV gDNv@b gCgNSNNUSMO`S g0O(uV gDNvl_L:N /f "?e ;N{ NNUSMO !j_ NR:_NNDN{tv͑>Nc0 N/f g)RNfpfNCg;NSO :_SNCgaƋ0N{t[ w NN00WeTNNUSMO[V gDNvNCg{tN6q:ON^ gv͑Ɖ0Neb bVvNNUSMOV gDN yr+R/fW0W0?bK\I{ 'YY/fǏePRbb"?eb>ke_b_bv gNUSMO:NDN/fV[~v R NRNCge@b0SNeb NNUSMOg`S gTO(uV gDN ekb_bNUSMO1\/fV gDN @b g vƋ \@b gCgT`S g0O(uCgI{ T [DNYnCgT6evCgX[(W0(WSuDNO(uTDNYnea'`_'Y *g~ybQaQyQPDNbYnDN (WSu[YbDL:NbUSMOSuRz0Tv^TRlT NSeRtDNRlKb~ bV gDNNCgsQ|mqN01yv{0_c1Yjm9TAm1YI{0 Ǐ_U\NCg{v]\O SNfpfNCg;NSO :_SNNDN V[~N@b g ?e^R~v{ USMO`S g0O(u vaƋ USMO[[(W(W0WaS0RDN/f V[@b g v^S ?e^v{ N/f bUSMO@b g ۏ fnx@b gN`S g0O(uTꁄvCg)RINR [sCg#fnx "?e0;N{0NNUSMOTONTSvQL0TvQ# qQ T~bV gDN[hQ[te0 N/f g)RN0N[DN{tKbk f}Y0W[sV gDN[hQ[teTON*NOP[ gUSMOYt^MRbDbzNN*NlQS V:N~% NU0R"?e蕞RtlKb~0"?e(WN`QeSs USMO9h,g1\~b N0Rُ*NONv#N _Nl gNUOsQNُ*NON"RTDNvSYPgeTQ0HN Ǐ_U\NCg{v]\O [NNUSMOvW,g`Q `S g0O(uV gDNv`Q yr+R/f;N[irDNvNyO;NIN^:W~NmSO6Rv Ne[U bVv~NmSO6R0~Nm~gI{ebv~SuNm;RSS mT@b g6R~NmŏSU\weg V gD,gЏ\O;NSO1uSegv~V gONlS:NvS_NRvlQS6RON [dk gEQRvƋ0 :NN/{_=[}Y 0Rl 0 3zekcۏNNUSMOSvQ@bRONV gDNNCg{v]\Oz)R_U\ (W]\O-Nlabc}YN NQp0 N ؚ^͑Ɖ0 0Rl 0v^[e/fNNDN{t]\OvNN'YN [NĉNNUSMODN{t0R:_W@x]\O0Oۏ"R{t0cRNNSU\ wQ gASR͑vaIN0T0WeT蕁ؚ^͑ƉNNUSMOSNNUSMO@bRONV gDNNCg{v]\O R[lS]\O` b``~N0R 0Rl 0 Neg v^\f[`N[ OT/{_[e 0Rl 0\O:NNy͑vNRegb0wQSOeg NebMY|uQ:_\ :NNCg{v]\O`Y[W@x0NCg{v]\O/fNy|~] z ?eV{'`:_0 YBg z^ؚ0mSb^0e荦^'Y T0We0T#NCg{v{tv]\ONXTN[a?eV{0|NN0SR Ǐُy]\Ov_U\ &^QN/eq`{t0|NR0ZWcSR0^mꁋ_vDN{t O0SNeb R:_f[`NNW0NNUSMOSvQ@bRONNCg{v]\OsS\(WhQVVQ_U\ Vdkf[`NW 0Rl 0vNRASRA~͑0T0WeT蕁 cgqR~#vSR ~Tꁫ[E6R[WeHh nxOf[`NW]\O=0R[Y "?e\=\ScO_v/ec0NNUSMO# T_&^4YSRW ;N{[TDN{tNXTygSRW0Ǐf[`NW OT~"?e0;N{蕌TNNUSMOv[r^0L蕄v{tNXTQnxt㉌ThQbcc 0Rl 0v;NQ[TvsQ?eV{ R[cؚvQ?eV{4ls^0NR }(TLNd[0 N labcĉ_0NCg{v/fDN{tvNyW@x'`6R^ gvQꁫv]\Oĉ_TNRyrp NvQN"?eNRNSDN{tvvQN]\Oe gT|S N[hQv T @bNe/f``Ƌ0]\O~~؏/f]\Oel N Ngq,dgqb0:Ndk T_NUNN YBgvwQSO]\O-NƋĉ_0;`~ĉ_0bcĉ_ cؚ]\Ov;NR'`0MRw'`0QnxbcNCg{v]\Ovĉ_ Nef[`NNCg{tl_lĉ f[`NvsQtTNRwƋ(We8^]\O-N[Qsv NeۏLR_~Rg ;`~~UNxvzT;`~ Y[]\O-Nvpp0pT͑pSecQ?eV{^T㉳Qce Necؚ]\Ov|~'`0'`0 gHe'`0 N l͑S%cNCg{vRN\O(u hQbcRTy]\O NS60NCg{v/fNyW@x'`]\O _U\NCg{vv9h,gvv(WNhQbcGS"?e{t4ls^TNNDN{t4ls^ cRNNUSMOTONeP^SU\ @bN~ N:NN{v {v0ǏNCg{v]\O_vNNUSMOOo`SNNDNOo` ^S_b:NRtNNUSMODNMn0O(u0YnTvQNDN{tNy NS;N{0NNUSMO6RT"?e蕡[8h蕄{v͑Onc _N1\/f NCg{v:N{{t gR :NDN{tvQNNR gRǏNNUSMO@bRONNCg{v]\Ov_U\ hQbht,g0W:S0,gONNCggg0RgNCg(W~!k0LN0;NN0:SWNS N TON~~b__KNvR^TR`SS`Q :NONntNCgsQ| OS^@\~gcO/ed0 Te T0We0T蕁N 0Rl 0^[e:NQY:g Ǐ_U\NNUSMOSvQ@bRONNCg{v]\O RRZP0RN*N hQb hQbhgDN{t6R^^0NXT }(I{W@x`Q hQb[UNNUSMOS@bRONQDN{tRl hQbR:_DNvW@x{t]\O hQbX:_DN{tvNR }( hQbcGSDN{t4ls^0 V laZP}YTcNMT0NNUSMOSNNUSMO@bRONV gDNNCg{v N/fNyd[zv]\O NNNDN{tvvQN]\OvNT| _NvQNvsQ蕄v[RMTN/ec0Neb ZP}YNCg{v]\ONDN{tOo`|~0NNUSMOV gDN~bJTNS蕳Q{I{]\OvTcMT ^zvsQpencKNv=z[8h6R^ cؚpencvQnx'`TvsQ]\Ov%N'`0SNeb T~"?e蕁ZP}YN:gg6R{t0]FUL?e{t08Rvcw{tI{vTcNl w=[vsQ6R^ĉ[ "?e8hSvNCg{vh ^S_:NvsQ(W_U\NNUSMOlN{vt^h]\O0@bRON]FUlQ{vSt^h]\O0@bRON9e6R N^[8hI{]\OcO gR/ed b\NCg{v\O:NvsQ]\OvMRn_YagN X:_]\Ov:_6R'`0 N Re]\Oel0 Nb0R NCg{v]\O N TNNNDN{tvQN]\O gvQyrkvĉ_Nyrp :Ndk_{Re]\Oel0ZP0R HQnT{v0^{v_{v0 N͑ No nxO(ϑ 0HQnT{v /fc(WRtNCg{vvMRc/fNCgsQ|_{npf DN[^_{nZi &TR^S_fRtNCg{v v^(Wxdn[^0NCgLu[nZi0NCg~~Yt[kT QRtNCg{v^{v_{v /fcQ~eQ 0Rl 0ĉVvNNUSMOSvQ@b^\ON _{ cĉ[ cBlSeRtNCg{v0N-N.Y~NNUSMO@bRONNCg{v]\O:NO ~'YRON/fV:NRtXDib0Cgl09e6R N^T]FU{vI{vQNNyNCg{vfeNe Mbeg4Ne3ueR Ǐ[8h __OSsX[(WNCgsQ| Nnpf0͑'YNyQV{ NĉI{ N gN1uNSSWYuSV ㉳QwegvS_V N͑ No /fc`S g0O(uV gDNvT~T{|NNUSMOSvQ@bRON ^S_ cgq 0Rl 0vĉ[TvQ T~"?e3ub0RtV gDNNCg{vnxO(ϑ /fcONCg{vpencvQnx'`TS`'` [NUSMO`S gO(uV gDNpeϑTёX[(Wv _e^S_(WۏLngvW@x N Q_U\NCg{v]\O0 mQ X:_ gRaƋ l͑Θi20_U\NCg{vv9h,gvv /fcGS{t4ls^ cRNNUSMOTONeP^SU\0@bN"?e蕌T;N{蕄v T_NbrVhz gRaƋ [v{N gRS_-N NeRev{6R^T gRe_ Necؚv{4ls^T gR(ϑ SeSsv^㉳QNNUSMOT@bRONDN{t]\O-NG0Rve`Q0e .^RNNUSMOTONe c z^RN ScؚRNHes [sS}YS_SU\0 :_v/f NCg{v{t]\O/fDN{tv͑sQS mSYe)Rv #N'Y `͑ Θiؚ0ZWcĉ z^ ~_gꁫL:N ZP0R c6R^RN lQ_RN 2bkf{d\O yP%0$\vQ/fNNUSMO@bRONNCg{v]\O __OmS0RV gNCgl0 N^lQSD,gЏ\O0DN͑~I{OeaNy0cؚOea'` OlZP}YvsQOo`vO[Tb2]\O ُNp(WmS0R N^lQSvvsQ{tNye yr+Rla0 N [U{t6R^ R:_Oo`S0:NN/{_=[}Y 0Rl 0 T0We0TSN(W 0Rl 0vFhg NTW@x N 9hnc,g0W:S,g蕄vwQSO`QT]\O SexvzQSvsQMWY6R^b]\O~R cؚSd\O'`0 Te @wNCg{v{t]\Ov NecۏTmeQ O NeG0Re`Q0e ^gT0WeT(W]\O-NR:_xvzc"} Se;`~~0Ss SelS :NۏNek9eۏTR:_NCg{v{t]\OQ RV{0 N0яg\_U\v;N]\O :NNR[ZP}YNNUSMOSvQ@bRONV gDNNCg{v{t]\O NNek"?e\_U\N N]\O0 N pS6RNCg{v09hnc 0Rl 0vĉ[ 0-NNSNlqQTVNNUSMOV gDNNCg{vck,g0oR,g 00 0-NNSNlqQTVONV gDNNCg{vck,g0oR,g 01u"?e~NpS6R NUO0USMO N_LpS6R0 dkY "?e؏N9g6epSSN 0sQN-N.Y~NNUSMO@bRON/T(ue0ONV gDNNCg{vh 0vw 0"RYe[2012]39S ُ*NwT@bDvNCg{vh SN(W"?eQz N N}0T-N.Y蕄v T_NNTQRt N^\NNUSMO@bRONV gDNNCg{ve laO(uevNCg{vh0 N _SNCg{v{tOo`|~0NCg{v{tOo`|~/fNNUSMODN{tOo`|~v͑~bR0|~_S[bv^ N~ՋЏLT \ck_/TR[ev^S>e~T0We0TMQ9O(u0J\e\SN[s~ Nb0~ N[ybI{R0 N QHrNCg{vRtcWS0NCg{v]\OmSb^0?eV{'`:_0]\Oϑ'Y ZP}Yُy]\O T0WeT蕌TNNUSMOvvsQNXTeccNCg{vvsQv?eV{lĉ _Nq`wQSOv[Rd\O0:Ndk bN\QHrNNUSMOSNNUSMO@bRONV gDNNCg{vRtcWS0cWS\O:NT0WeTNSNNUSMOvvsQNXT_U\NCg{v]\OvYePg \6eU_ gsQNCg{vlĉGl0 0Rl 0S 0Rl 00NCg{vh 7h_SkXbf0NCg{vOo`|~vd\OĉR0TyNCg{vwQSONRvRtAm zI{Q[0 V Rek_U\NNUSMOS@bRONxd^ng]\O0Ǐ2007t^hQVVvL?eNNUSMODNng]\O SNNNUSMOv[^W,g N/fnZiv0FO/fяegbN(W]\O-Naɉ0R 1uNDNng]\O~_gTNNDNpencvR`fe6R^l gwck^zweg NNNNUSMOvDN[^S gN MRnTqN v>PT0 N2007t^DNngev^l g\NNUSMO@bRON~eQngV KNT_Nl g_U\Nyxd^ng]\O0@bN ǏNCg{v]\Ov_U\ ۏNek8h[NNUSMO`S gO(uV gDN`Q hQbhtNNUSMO@bRONvNCggg NSV gDN(W N T~!k0LN0:SWNS N TUSMOTONKNvR^TR`SS`Q :NۏNekvĉ{t]\OcO/ed0 N sQN-N.Y~NNUSMOSvQ@bRONNCg{v gsQ0"?e\9hnc 0Rl 0vBl ~~_U\-N.Y~NNUSMOSvQ@bRONV gDNNCg{v]\O0Q0R,{Nt^_U\ُyNR ]\Oϑ_'Y :NNO]\ORϑT]\O(ϑ bN\ǑSR cehR+RRtve_ J\e\SLpSSw^nُy]\O0 V0z^b_R Qnx[MO R[ZP}YNNUSMOV gDN{tTy]\O eu T_N NNUSMOSNNUSMO@bRONV gDNNCg{v]\O/fNy|~] z ?eV{'`:_0mSb^ EQnNcb'` bNm;ROُy]\Ov͑'YaIN brO}T ZW[O_ _bۏS Nb[]\O RRcؚNCg{v]\O(ϑ cGSDN{t4ls^ :NcRTy>yONNeP^_SU\ZPQevf'Yv!.s y$%f T_(WNNUSMOSNNUSMO@bRONV gDN NCg{v{tRlWs Nv;`~ 2012t^10g11e T_N ~Ǐ$N)Y'} __xvf[`N ُ!khQVNNUSMOSNNUSMO@bRONV gDNNCg{v{tRlWs1\~_gN0ُ!kW e/f[ 0NNUSMOSNNUSMO@bRONV gDNNCg{v{tRl 0"Ye[2012]242S N N{y 0Rl 0 vW _N/f[NCg{v{t]\OvRXTTr Te؏/fۏNekZP}YNNUSMOV gDN{t]\OvN!kNAm0(f)Y Y[IQGYoRS\ON^8^͑v݋ bY T_[ 0Rl 0ۏLN~ ENvQlQSv] z^؏1\NCg{v{tOo`|~v;NR\ONo:yT~f0N)Y NHS T_NR~[WQ[ۏLN09hnc[݋|^y ~T'Y[NAmv`Q Nbb[ُ!kWZPN*N{US0W\~0;N N*N N0Wsv;`SO`QTHeg ُ!kW/f:NN/{_=[}Y 0Rl 0 ĉTR:_NCg{v{t cGSDN{tT"?e{t4ls^ >NRvN!khQVVvƖ-NW wQ gASR͑vaIN0W NN[NCg{v{t]\OۏLNRXTTr _NfnxN NNekNNDN{tv]\O`T;NNR :NbNZP}YNTNNDN{t]\OcfNeT0,g!kWe gS[v݋ S g[ 0Rl 0v~ ؏ gNCg{v{tOo`|~vBlf NSR~NlNAm Q[ASR0N[0yr+R/fQnx[MONeb_R NvNNDN{t]\O EQR:_N_U\TR:_NNUSMOSvQ@bRONNCg{v]\Ov͑aIN [ NNek/{_=[ 0Rl 00_U\vsQ]\OcQNBl0@bNُ!kW_N/fN!k_vNAm0f[`NTcؚv:gO [OۏNTNNDN{t]\O_\w0Rygv\O(u0 ُ!kWsvĉ!jk'Y hQV150Y*N-N.YUSMO T0Wev T_SRNW0;`v w T_Nw,T0yg`0EQRNAm WsS_NgHeg [sNgvh0 N ~NN`` cؚNƋ0S[(W݋-Nm;RN_U\NCg{v{t]\OV'Y͑aIN0cQNZP}YNCg{v]\OvNyBl0cQN NNekvNy]\ONR hQb|~ ͑pzQ NRfnx cewQSO0 Te ؏[NNDN{tv;`SO`QۏLNN~ z^b_R0Qnx[MO EQR[NNNDN{tS_vb~ fnxNNTN*NegNNDN{t9eiSU\vvh0 Ǐ[[݋vf[`N ۏNek~NN``0cؚNƋ0'Y[N􁤋:N _U\NNUSMOSvQ@bRONNCg{v{t]\O [NۏNektzT]VNNDN{tSO6RfpfNCg;NSO0tzNCgsQ|0:_SNCgaƋ0N[DN{tKbk0[sV gDN[hQ[teTOfWb~0:NN^NTevb_R[NNDN{t]\O@bcQvfؚBl bNُ/e Ov }(؏ۏNek0Wcؚ0 T_N NN|~0q~ccDN{tvNRwƋ N؏q`NDN{tNRvsQvbD{t0l_0"R0O0ё0ċ0OI{NRwƋ0a?eV{0a{t b[]vwƋb0(Wl͑NRRv Te _Nl͑ Ov``Ƌvcؚ0\DN{t\O:NUSMO{tvNy͑W@x'`Q[ (WONNUSMOe\LLv'Y@\ N _U\DN{t]\O(W"?e{t9eiv'YsX N_U\NNDN{t]\O0m;RƋ0RĉTR:_NNUSMOV gDN{t/f"?e{t9eiSU\0RN[6kv_6qBl /f"?e{tvN*N g:g~bRT͑s0Ndk!kĉ_U\NCg{v]\O:NQY:g r^f[ ۏNekcGSDN{tNXTNRRT{t4ls^0 T_N ُ!kWS_NWnvbR /fNT0We0T蕄v/ec0MTR N_v0 ^g0We"?e蕌TT;N{YvNPt~ ۏNekR:_xvz ]\O0f[`N0c"} R[ZP}YNNUSMOSNNUSMO@bRONV gDNNCg{v]\O cRNNDN{tȏ NevS6 PAGE PAGE 139 3uRt`S gNCg{vvNNUSMO h*4*..0^@`@ B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*4*... ? ^ ` 56>*7S*4*H*<@EHo(^J89;:XT\] .... ^ ` Vo( ..... ^` go( ...... *^*v`v xo(....... ^\`\ o(........ W^W` Wo(,{zH^H\`\ H)^\`\ .^\`\ .4^4\`\ 4) ^ \`\ .| ^| \`\ | . ^ \`\ )^\`\ .^\`\B*`JphOJQJo(! H^H\`\OJQJo(n ^\`\OJQJo(u ^\`\OJQJo(l 4^4\`\OJQJo(n ^ \`\OJQJo(u | ^| \`\OJQJo(l ^ \`\OJQJo(n ^\`\OJQJo(uH^H\`\CJOJQJo(@ ^\`\OJQJo(n ^\`\OJQJo(u 4^4\`\OJQJo(l ^ \`\OJQJo(n | ^| \`\OJQJo(u ^ \`\OJQJo(l ^\`\OJQJo(n h^h\`\OJQJo(u |sghF Ide?2!fB//e/B5Z\ T666666666666666666666666666666666666666666666666666J@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_Hj@jh 1 & Fdh$$@&/CJOJQJ^JaJ5KHmH sH nHtH_H@h 2/dXDYDa$$$$@& S.CJOJQJaJ5KHmH sH nHtH_H\@h 37 & F dXDYD$$@& 2CJOJPJQJaJ 5KHmH sH nHtH_H\@h 47 & F dyXDxYD$$@& v2CJOJPJQJaJ5KHmH sH nHtH_H\@h 57 & F dxXD"YD$$@& .CJOJQJaJ5KHmH sH nHtH_H\$A@$؞k=W[SO.O. defaultfontZOZ Char Char2,CJOJPJQJaJKHmH sH nHtH_H8O8 Char Char CJaJKH)@!ux"W@1"p5\@U@A@c!B*`Jph666OJQJo(>*7S**OQ*r1 B* `J ph+fOafjq0R Char Char/CJ,OJPJQJaJ5KHmH sH nHtH_HVOqV jq2^S1 Char(CJOJQJaJKHmH sH nHtH_HlOljq1h 3 Char Char2CJOJPJQJaJ 5KHmH sH nHtH_H\VOV jq2S2 Char(CJOJQJaJKHmH sH nHtH_H O dateROR lQecke Char(CJOJPJaJKHmH sH nHtH_HdOdjq2^S2 Char Char,CJOJPJQJaJKHmH sH nHtH_HNONfont21*B*`JphCJOJPJQJo(aJ6]ZOZ jq1cke N)ۏ Char(CJOJQJaJKHmH sH nHtH_HTOT jq4VGr Char(CJOJQJaJKHmH sH nHtH_HZOZ jq1\h Char+CJOJQJaJ5KHmH sH nHtH_HPOPjq3 c.CJPJaJehrfHq HO!Hnr2)B*`JphfffCJOJQJo(aJ>*7S*ZO1Z Char Char3,CJOJPJQJaJKHmH sH nHtH_HZOAZ Char Char1,CJOJPJQJaJKHmH sH nHtH_H`OQ` jq30:_ Char2CJOJPJ QJaJ56KHmH sH nHtH_HPOaP jq4VGrlʑ Char CJaJKHmH sH nHtH_HZOqZ jq3hlk Char,CJOJPJQJaJKHmH sH nHtH_HhOh jq30la Char9B*`JphCJOJPJQJaJKHmH sH nHtH_HXOXjqu w Char Char$CJPJaJKHmH sH nHtH_H2OQ2z TE\-N*a$$CJ PJ \j@!"\ybl;N'+d,XD2YD21$WD`OJQJaJ5\:O:N0,a$$CJOJ PJ aJ5Ojq2^SN;- & Fd,XD2YD2^`UD](CJOJQJaJKHmH sH nHtH_HJOJ,{Nz. & Fd,a$$CJ OJQJaJ 5< @<u/a$$G$ 9r CJaJdC@dckee,g)ۏ0dhWD`*B*`JphOJQJaJfHq ROR؞k=W[SO Para Char 1dhH$ CJaJKH*@"*ybleW[2a$$vOvjq1\h#3d,XD22YDH$`+CJOJQJaJ5KHmH sH nHtH_HDOBDjqcke 4 & FCJOJ PJ QJ aJ52Z@R2~e,g5OJQJ ^J aJDObD Char6d89DH$CJPJaJKH.@r.yblFhe,g7CJaJN@Nu w'8a$$G$&dP 9r CJaJB^@Bnf(Qz) 9a$$1$CJOJQJKH>@h7: & F dBTXDYDa$$@& /CJ$OJPJQJaJ$5KHmH sH nHtH_HLOL1.;d,G$H$WD`CJOJQJaJ5Ojq2^S33< & Fd,2XD2YDUD] (CJOJQJaJKHmH sH nHtH_HxOxjq30:_ =d,2XD2YD`2CJOJPJ QJaJ56KHmH sH nHtH_H|O|cke + N[_GB2312>dWD`2B*`JphCJOJPJQJaJfHq ~O~jq0R)?dBXDYDa$$@&`/CJ,OJPJQJaJ5KHmH sH nHtH_HHOHlQecke@d,a$$WD` CJOJPJfOf h5 jq1h5,Ad,XD2YD{蕡[8h ;N{蕥b"?eۏL[8h T@ǿwog_WOG?OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ@z|BD~NP|~~vnf^VNF>OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ OJQJaJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ\OJQJo(aJ\ OJQJaJOJQJo(aJ OJQJaJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ.0\^HJxz24vº}vnf^TMEOJQJo(aJ OJQJaJOJQJo(aJ\OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ OJQJaJOJQJo(aJ OJQJaJOJQJo(aJ OJQJaJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ OJQJaJOJQJo(aJ OJQJaJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ OJQJaJOJQJo(aJ OJQJaJOJQJo(aJvx02^`*,^`ºzrjbZRJBOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ OJQJaJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ OJQJaJOJQJo(aJ OJQJaJ46<j68XZŴzrjbZRJBOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ\ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ\OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ<>~:<>ǿ}ume]UMEOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ\OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ$R:<(*df}si_UKA7OJQJo(aJ\OJQJo(aJ\OJQJo(aJ\OJQJo(aJ\OJQJo(aJ\OJQJo(aJ\OJQJo(aJ\OJQJo(aJ\OJQJo(aJ\OJQJo(aJ\OJQJo(aJ\OJQJo(aJ\OJQJo(aJOJQJo(aJ\OJQJo(aJ\OJQJo(aJ\OJQJo(aJOJQJo(aJ\OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJfNPVtv 6 8 l n !ɿ}siaYQIAOJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ CJOJ PJ o(aJ CJOJ PJ o(aJ CJOJQJo(aJ OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ\OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ\OJQJo(aJOJQJo(aJ\OJQJo(aJ\!!r!t!!!&"(""""""""#####Ƕ{xg_N=5OJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ OJQJo(aJfHq o( OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ #####<$P$R$T$$$,%.%j%l%%%%%%%%%&&F&ʽ}unf_WOG@ OJQJaJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJaJ OJQJo(aJ OJQJaJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ B*`JphOJQJaJ OJQJaJ OJQJo(aJ OJQJaJ OJQJo(aJ OJQJaJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ F&N&n&p&&&&&&&&&&&&&' ''''''''º{sld]UNF? OJQJaJ OJQJo(aJ OJQJaJ OJQJo(aJ OJQJaJ OJQJo(aJ OJQJaJ OJQJo(aJ OJQJaJ OJQJo(aJ CJOJ PJ o(aJ CJOJ PJ o(aJ CJOJ PJ o(aJ CJOJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJaJ OJQJo(aJ OJQJaJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJaJ OJQJo(aJ ''''((((( ( (((((((("($(&(2(4(ǿwmcYOECJ$OJ PJ o(aJ CJ$OJ PJ o(aJ CJ$OJ PJ o(aJ CJ$OJ PJ o(aJ CJ$OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJPJo(aJ OJPJo(aJ OJPJo(aJ OJQJo(aJ 4(6(8(:(<(>(@(B(D(F(H(J(L(N(P(R(t(v(p*r*+ù}si_UME=OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5+x,....1122334 44477B8 9~999ɿ{siaWOG=OJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ *OJQJo(aJOJQJo(aJ *OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ *OJQJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ *99H:l:p::::F;;<:=T>V>t>v>>?ûukc[QG?5OJQJo(aJ *OJQJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ *#OJQJo(aJ *fHq OJQJo(aJfHq #OJQJo(aJfHq \ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJOJQJo(aJ5?"@$@H@J@v@@@@0B2B^B`B C CzD|DDDDDJELE}ukaWMC9OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ *OJQJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJo(aJLE~EEEEBFDFnFpFFFGGHGJGGGHHFHHHH{skZPF<OJQJo(aJ *OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5 OJQJo(aJfHq OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5HH I"IxIzIIIII.J0JRJJJJ~KKKLLùxud\TLD:OJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ OJQJo(aJfHq o( OJQJo(aJfHq OJQJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *LL6M8MMM~NNOOOP&P^PjPPPPPPQQŻ{skaYH7 OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJaJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJaJ *OJQJo(aJ *OJQJaJ *OJQJo(aJ *OJQJaJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJOJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ5Q:QR@RRRRRRRSSnSIJyoe[QG=3OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ5\OJQJo(aJ5\OJQJaJfHq #OJQJo(aJ *fHq OJQJo(aJfHq OJQJaJ5OJQJo(aJ5 OJQJaJ OJQJo(aJfHq nSpSSS TTJTLT~TTTTTTU6U8U:UUùwfUKA7mHsHnHtHUOJQJo(aJ5OJQJaJ5U OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJOJQJo(aJ *OJQJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *>U@UBUDUFUHUJULUNUPURUTUVUXUZU\U^Uȸ|jZSC3OJQJaJmHsHnHtHUOJQJaJmHsHnHtHU OJQJaJOJQJaJmHsHnHtHU#CJOJQJaJmHsHnHtHU OJQJaJOJQJaJmHsHnHtHU OJQJaJOJQJaJmHsHnHtHU OJQJaJ OJQJaJOJQJaJmHsHnHtHUOJQJaJmHsHnHtHUOJQJaJmHsHnHtHUOJQJaJmHsHnHtHU OJQJaJ^U`UbUdUfUhUjUlUnUpUUUVVVVVW0W2WʺvlbXND:OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ5 *OJQJo(aJ5 *OJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJaJmHsHnHtHU OJQJaJOJQJaJmHsHnHtHU OJQJaJOJQJaJmHsHnHtHU OJQJaJ2WZWWWWWWXXXXXX^Y`YYYYY,Z.ZfZhZyqiaYQIA9OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJ\OJQJo(aJ\OJQJo(aJOJQJaJ5OJQJo(aJ5fHq aJOJQJo(aJ *(B*`JphOJQJo(aJ>*wh *OJQJo(aJ *   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxy{|}~hZZZZZZ [ [[d[f[[[[[[[[\\"\ͼ~tld\RJB:OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ *OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJOJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJOJQJo(aJ"\$\V\X\\\\].]0]2]4]6]8]:]<]>]@]ûzjZJB:OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJaJmHsHnHtHUOJQJaJmHsHnHtHUOJQJaJmHsHnHtHUOJQJaJmHsHnHtHUOJQJo(aJOJQJaJmHsHnHtHUOJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJOJQJaJmHsHnHtHUOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ@]B]D]F]H]J]L]N]P]R]T]V]X]Z]\]^]`]b]ϿqiYQA:2OJQJo(aJ OJQJaJOJQJaJmHsHnHtHUOJQJo(aJOJQJaJmHsHnHtHUOJQJo(aJOJQJaJmHsHnHtHU OJQJaJOJQJaJmHsHnHtHUOJQJaJmHsHnHtHU OJQJaJOJQJaJmHsHnHtHUOJQJaJmHsHnHtHUOJQJo(aJOJQJaJmHsHnHtHUOJQJo(aJOJQJaJmHsHnHtHUb]d]]]]^&^(^^^2_4_`_b____` `$`L``ǽ{slbZRA9OJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJOJQJaJ5OJQJo(aJ5 OJQJaJOJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJaJ5OJQJo(aJ5 OJQJaJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5````BaDaTaVaaaaa*b,bjblbbbbbc4c6cƾ~vnf^VLDOJQJo(aJOJQJo(aJ *OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ OJQJo(aJfHq 6cbcdcddddd d dddddddddd d"d$d&d(dÿ|ldTD= OJQJaJOJQJaJmHsHnHtHUOJQJaJmHsHnHtHUOJQJo(aJOJQJaJmHsHnHtHUOJQJaJmHsHnHtHUOJQJaJmHsHnHtHUo(aJ5mHsHnHtHaJ\Uo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJOJQJo(aJ\OJQJo(aJ\OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5(d*d,d.d0d2d4d6d8d:dd@dBdDdFdHdJdsk[TD<2OJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJaJmHsHnHtHU OJQJaJOJQJaJmHsHnHtHUOJQJo(aJOJQJaJmHsHnHtHU OJQJaJOJQJaJmHsHnHtHUOJQJaJmHsHnHtHU OJQJaJOJQJaJmHsHnHtHUOJQJaJmHsHnHtHUOJQJaJmHsHnHtHU OJQJaJ OJQJaJOJQJaJmHsHnHtHUJdLddd"e$e\e^efeneeffffxgggggh|qi_UKC:B*`Jpho(OJQJaJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJ\OJQJo(aJ\OJQJo(aJOJQJo(aJ5 *OJQJo(aJ5 *OJQJo(aJOJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJaJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJaJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5hhhh&i.i`ibidijiiiiijjfjnjj`kkŽ{qiaPH>6OJQJo(aJOJQJo(aJ *OJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJOJQJaJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJOJQJaJ5OJQJo(aJ5 B*`JphkkllFlNl`lmmmmmnnnnoo p"pùzphWE;4 OJQJaJOJQJo(aJ *#OJQJo(aJ *fHq OJQJo(aJfHq OJQJaJ5OJQJo(aJ5 OJQJaJ OJQJo(aJfHq OJQJaJ5OJQJo(aJ5\OJQJo(aJ5OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5 OJQJaJ"pNpPppFqxqzqqqrrss`sbsssssltntdufuxmcYQIA9OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5 *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJo(aJ *OJQJaJ5OJQJo(aJ5OJQJaJ * *o(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5B*`JphOJQJo(aJOJQJo(aJo(aJOJQJo(aJOJQJaJ5OJQJo(aJ5fuuuuvvtvvvvvwww&w@wBwlwnwzraPF<OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5 OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5o(aJOJQJo(\o(OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJ\OJQJo(aJ\OJQJo(aJnwwwwwxxLxNxxxyy>y@yFy˹vlbQ@/ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5#OJQJo(aJ5fHq OJQJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5o(aJ OJQJo(aJfHq #OJQJo(aJ *fHq OJQJo(aJfHq #OJQJo(aJ *fHq OJQJo(aJfHq Fyfyhy|y~yyyzz&z(zZz\zzǶraPF<+ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5 OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq (OJQJo(aJfHq nHtH OJQJo(aJfHq #OJQJo(aJ *fHq zzzzzz{{6{8{^{`{{{̻wfUD:0OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5 OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq {{{h|j|||.}0}24̻tcYO>- OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5 OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5 OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq XZxzրBDZ\>jǶ{jYH7/OJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5\OJQJo(aJ5j02bd̃h̻wm[PF5 OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5\#OJQJo(aJ5fHq OJQJo(aJ5 OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq hjRTjlNz̻o^VE4 OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq @Bln24\^z̻wfUKA3&fHq o(aJfHq o(aJ\OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5 OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq ̈ވ{iWO=5OJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHUOJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHU"OJQJo(aJmHsHnHtHU"OJQJo(aJmHsHnHtHU"OJQJo(aJmHsHnHtHUOJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHUOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq o(aJ qiWO=+"OJQJo(aJmHsHnHtHU"OJQJo(aJmHsHnHtHUOJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHUOJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHU"OJQJo(aJmHsHnHtHU"OJQJo(aJmHsHnHtHUOJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHU"OJQJo(aJmHsHnHtHU"OJQJo(aJmHsHnHtHUOJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHU "$&(*,.02{saO=+"OJQJo(aJmHsHnHtHU"OJQJo(aJmHsHnHtHU"OJQJo(aJmHsHnHtHU"OJQJo(aJmHsHnHtHUOJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHU"OJQJo(aJmHsHnHtHUOJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHUOJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHU"OJQJo(aJmHsHnHtHU"OJQJo(aJmHsHnHtHUOJQJo(aJ2468:<>@BDFHJLtv@Bñ}ume[QMI?5OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5o(aJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHU"OJQJo(aJmHsHnHtHUOJQJo(aJOJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHUOJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHUOJQJo(aJOJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHUBΊЊ8dċƋ֌fhv~ގfh¾~zvrnj`VOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5o(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJOJQJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJOJQJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJOJQJo(aJo(aJo(aJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ Vhjlnprtvxz|~ɿ~vnfTLOJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHUOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJo(aJ OJQJo(aJfHq o(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5o(aJo(aJo(aJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5o(aJo(aJ~{saYG5"OJQJo(aJmHsHnHtHU"OJQJo(aJmHsHnHtHUOJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHUOJQJo(aJOJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHUOJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHU"OJQJo(aJmHsHnHtHUOJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHU"OJQJo(aJmHsHnHtHU"OJQJo(aJmHsHnHtHU˹saOG5-OJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHUOJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHU"OJQJo(aJmHsHnHtHU"OJQJo(aJmHsHnHtHU"OJQJo(aJmHsHnHtHUOJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHUOJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHUOJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHUOJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHU’Z\˺skaWO>- OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5 OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHUOJQJo(aJ"OJQJo(aJmHsHnHtHU֔ؔ\^DFt̻wfUM<+ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq 8:jlҗԗ̻wfUKA0 OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5 OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq ʾ~rpdXL@>o(o(mHsHnHtHUo(mHsHnHtHUo(mHsHnHtHUo(mHsHnHtHUo(o(mHsHnHtHUo(mHsHnHtHUo(o(mHsHnHtHUo(o(mHsHnHtHUo(mHsHnHtHUo(mHsHnHtHUo(mHsHnHtHUo(o(mHsHnHtHUo(mHsHnHtHo(mHsHnHtHU OJQJo(aJfHq  "$&(*,.02468ǻywk_]QECo(o(mHsHnHtHUo(mHsHnHtHUo(o(mHsHnHtHUo(mHsHnHtHUo(o(mHsHnHtHUo(o(mHsHnHtHUo(o(mHsHnHtHUo(o(mHsHnHtHUo(mHsHnHtHUo(mHsHnHtHUo(o(mHsHnHtHUo(o(o(mHsHnHtHUo(o(mHsHnHtHUo(mHsHnHtHU8:<>@BDFz| .0X\ù}siaPH@OJQJo(aJOJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ@OJQJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5o(o(mHsHnHtHUo(o(mHsHnHtHUo(mHsHnHtHU$&Z8@hʞ̞8:ŸmcYH7 OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5)B*`JphOJQJo(fHq )B*`JphOJQJo(fHq OJQJo(aJo(aJfHq o(aJOJQJo(aJfHq o(aJo(aJfHq o(aJo(aJfHq o(aJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5:^` 6Ntv̻wf^M<+ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq  ܠޠ&(*^`hj̷}lbXPH>4OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5 OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5\OJQJo(aJ5)B*`JphOJQJo(fHq B*`Jpho( OJQJo(aJfHq OJQJo(aJfHq OJQJo(aJȣʣ̤Τ6nº|gRG=2OJQJo(aJ5\OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5\(OJQJo(^JaJKHfHq (OJQJo(^JaJKHfHq (OJQJo(^JaJKHfHq (OJQJo(^JaJKHfHq OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJo(aJnpԦ.0fh§ڨܨƻrh]R=(OJQJo(^JaJKHfHq OJQJo(aJ5\OJQJo(aJ5\OJQJo(aJ\(OJQJo(^JaJKHfHq (OJQJo(^JaJKHfHq (OJQJo(^JaJKHfHq OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5\OJQJo(aJ\OJQJo(aJ\OJQJo(aJOJQJo(aJ\OJQJo(aJOJQJo(aJ5\DF(Z\ 02j·zph^VLB7OJQJo(aJ5\OJQJo(aJ\OJQJo(aJ\OJQJaJ\OJQJo(aJ\OJQJaJ\OJQJo(aJ\OJQJo(aJ5\OJQJo(aJ5\OJQJo(aJ\OJQJo(aJOJQJo(aJ\OJQJo(aJ5\OJQJo(aJ5\OJQJo(aJ\OJQJo(aJOJQJo(aJ5\OJQJo(aJ5\(OJQJo(^JaJKHfHq jlެ.0®ĮFHΰа24¼}skc[QIA9OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5\OJQJo(aJ5OJQJo(aJ\OJQJo(aJ\OJQJo(aJ5\OJQJo(aJ5\ OJQJo( OJQJo(o(OJQJo(aJ5\OJQJo(aJ5\OJQJo(aJ\OJQJo(aJ\OJQJo(aJ5\4:<Z޳02xpf\TC;OJQJo(aJ OJQJo(aJfHq OJQJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJo(aJ OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJo(aJOJQJo(aJ OJQJo(aJ5OJQJo(aJ5\OJQJo(aJ5OJQJo(aJOJQJo(aJ¶Ķƶȶʶÿ{skc[OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ o(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJ ʶ̶ζжҶԶֶضڶܶ޶ ǿwmcYOE;OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5CJ$OJ PJ o(aJ CJ$OJ PJ o(aJ CJ$OJ PJ o(aJ CJ$OJ PJ o(aJ CJ$OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ "$&(*FHPXZ\prxLùwlbXND<OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5\OJQJo(aJ OJQJo(aJ \CJOJQJo(aJ 5CJOJQJo(aJ 5o(aJOJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5LNT68TV\Ļƻ&(ûukaYQIAOJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ (мҼ46JLR.0z|ǿ}ume]UMEOJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ z|BDJbd|~ǿ}ume]UMEOJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ <>D\^f@BJ{skc[SIAOJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5z|$& "dfNûyqi_WOE=OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ NPXDF *ûwoe]UKAOJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ npz,.8}umc[SI?OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5jlv24> LNvxwog_WOG=OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5:<fh24>^`j46@xzǿyqg]SKCOJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ z46hjt|~ǿ}ume]UMEOJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ ~.0`blnp FHz|ûyqiaYQIAOJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5|$&0xz46@<>Z\fyqi_UKC;OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5bdlvxFHyqg_WME=OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5HRhjtln6ǿ{skc[SIAOJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 568@Z\`f˿zrjbXPH@OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ @OJQJo(aJ @OJQJo(aJ >*@UUOJQJo(aJ >*@OJQJo(aJ >*@UCJOJQJo(aJ 5CJOJQJaJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ $\^bh PRT\ûyog_WME=OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 58:\^vxHJxzǿwme]UMEOJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ jl Ž}skc[QIAOJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ ln"$(0fhHJLǿ}ume[SKCOJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ LV,.\^dfhrtvŽ{qiaYOG?OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5vxz|~(\`÷yo^VLD<OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ \OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ \OJQJo(aJ \OJQJo(aJ \OJQJo(aJ \OJQJo(aJ CJOJQJo(aJ 5CJOJQJo(aJ 5CJOJQJo(aJ 5CJOJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ t|~Ż}si_UKA9OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ \OJQJo(aJ \OJQJo(aJ \OJQJo(aJ \OJQJo(^JaJ \OJQJo(aJ \OJQJo(aJ \OJQJo(aJ \OJQJo(aJ \OJQJo(aJ \OJQJo(aJ \OJQJo(aJ OJQJo(aJ \\^dbdj~̻~vnc[L; OJQJo(aJ fHq OJQJaJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5\OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5 OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq 0248:Dп}uf^VLD<2OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJaJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJaJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJaJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJaJ fHq "$.NP~"$>@FRT^ǿ|tld\TLBOJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5\OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5^TV\`npz 24RT}ume]UME=OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ  N P          6 ǿ}ukc[SKCOJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 6 8 Z \ ~  BDPRZǿwog]UMEOJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ (*@Bvx"ǿwo^TJ@OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5 OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ "@B\^f.0Ƕ|rjYQIA9OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ VXvxJLT0jlvŽwme[SB OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ @OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 46TV~{skc[SKC;OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5 OJQJo(aJ fHq 8:D&(2|02<v~òxph^VE=5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ hjHJTŻwo^O> OJQJo(aJ fHq OJQJaJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5 OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ " F H   !!̻wfUD:2*OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5 OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq !!!,"."8"""B#D#F#L#N#P#\#b#p#x#ŽraRA2OJQJaJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJaJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJaJ fHq OJQJaJ 5fHq #OJQJo(aJ 5fHq OJQJaJ 5fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ x###############ƷwfWMC9OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJaJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJaJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJaJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJaJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJaJ fHq OJQJo(aJ fHq ##@$B$R$$$$|%~%%%T&˹tcRA0 OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq #OJQJo(aJ 5fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq #OJQJo(aJ 5fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq #OJQJo(aJ 5fHq T&V&l&n&&&''(*(,(.(^(`(̻xgVE4 OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq `((((P)R)b)~)))))))˺n]L;3OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq #OJQJo(aJ 5fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq )**F*H*R***++,,,,̻}l[J9( OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ @ OJQJo(aJ fHq #OJQJo(aJ 5fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq ,,,L-h-8.:.h........ijxgXG6% OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJaJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq .. //x//////00(01ļxgVD3 OJQJo(aJ fHq #OJQJo(aJ 5fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ 1122222222:3H3J3L3̻o^VE4 OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq L33"42444L4V444444455ijqiXG?7OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJaJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq 5B5D5J5n5p5~55555556606ijukYH@/ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq #OJQJo(aJ 5fHq OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5 OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq 0626:6*7,767:77777777D8F8P8ñxg_WME;1OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJaJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq #OJQJo(aJ 5fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq #OJQJo(aJ 5fHq OJQJo(aJ fHq P888999999:::d:f:::;;;<<<<<ǿ{siaYQI?OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ <N=P=Z======>>R>X>b>d>n>p>̽ziZIA0 OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJaJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJaJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ p>r>>>>>>???"?V???????? @@ȾzrjbZRJB:OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ @OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5 OJQJo(aJ fHq @,@.@6@J@@@@@@@@@ AA:A̻o^M>- OJQJo(aJ fHq OJQJaJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ :A6OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq EFfFhFjFFFFFFGGHH H$I&I0IIII"Jɿ|tlbZRH@OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5"J*JhJjJlJJJJJJ6K8K@KPKZKKKKLL¸}ld\RJBOJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq LLM@MBMDMJMLMZM\MfMMMNNNOò|peZOD:2OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5B*`Jpho(aJ B*`Jpho(aJ B*`Jpho(aJ B*`Jpho(aJ B*`Jpho(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5 OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ fHq #OJQJo(aJ 5fHq OOOOOOPPPQ QQ Q.Q\QdQQQudUD3 OJQJo(aJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJaJ fHq OJQJo(aJ fHq OJQJaJ fHq OJQJo(aJ fHq #OJQJo(aJ 5fHq OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5QQ R"R,RFRHRTRxRzR|RRR S SSnSpSSSSSTyqiaYQIAOJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5T THTJTTTTTTTUUHUJUzU|U~UUUUUUUUUǿwog_WOG?OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ UUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVVVǿ}qeYQI>OJQJo(aJ 5\OJQJo(aJ OJQJo(aJ CJOJQJo(aJ 5CJOJQJo(aJ 5CJOJQJo(aJ 5CJOJQJo(aJ 5 PJ o(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ VVVVhWXXXYYYZZ[[T[V[[[[[\\\Ⱦ|tld\TLD<OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ B*`JphOJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ \\$\&\@\B\\\]]*],]6]B]H]J]Z]\]`]f]ɿ{m_PB<4CJo(aJ 5 CJo(aJ OJQJo(^JaJ KH$\OJQJo(^JaJ 5KH$\OJQJo(^JaJ KH$\OJQJo(^JaJ KH$\OJQJo(aJ OJQJo(^JaJ KH$\CJOJQJaJ 5CJOJQJo(aJ 5CJOJQJo(aJ 5CJOJQJo(aJ 5OJQJo(aJ \OJQJo(aJ \OJQJo(aJ \OJQJo(aJ \OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ f]]]]]]]6^8^^^^^^^n_p_____^```d`j```aa¼~xrjd^XPCJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJaJ U CJo(aJ UCJaJ CJaJ CJaJ U CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ aBaDa^a`adajab b$b*bbbbbbbNcPcddddddJeLeeeû}wqke_YTN UCJaJ CJaJ CJaJ U CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ 5CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ eee0f2fffffgghhhh,j.jjj k kkkkkll l&lmztnhb\TN CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJaJ U CJo(aJ UCJaJ CJaJ CJaJ U CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJaJ U CJo(aJ m mmmmmnnnnDnFnnnBoDooo8p:p>p@pZp\pppppFqHqſ~xrlf`ZTN CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJaJ U CJo(aJ UCJaJ CJaJ CJaJ U CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ HqLqTqqqqqqq`rbrrr6s8sssssssssstttttſyqkc]WQICJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ 5CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ t>u@uDuLuuuuvDvFvJvRvvvvv2w4w8wBwwwLxNxxxyyſ}wqke_YSM CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ y:zzJz{{{{{{b|d|h|j|||<}>}}}~~~~~~NPzrjd\VP CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ 5CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJaJ U CJo(aJ UCJaJ CJaJ CJaJ U CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ PT^NPln,.2<VXŽ{uoga[UO CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ ^`؂ڂĄbdtvx:<@Ž}umg_YSM CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ 5CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ 5CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ @J ̇·lnz|ֈ؈ڈ܈ވſysmga[UICJOJQJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ 5CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5 .06ƊȊΊ&΋Ћ֋֌،ތ>@Fzvrnhb[Wo(aJ 5o(aJ \ 5o(aJ 5o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ 5o(aJ \o(aJ o(aJ 5o(aJ \o(aJ o(aJ 5o(aJ \o(aJ o(aJ 5o(aJ \o(aJ o(aJ 5o(aJ \o(aJ o(aJ 5o(aJ \o(aJ o(aJ 5o(aJ \ 5o(aJ 5o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ CJOJQJo(aJ 5 DFH~tvԒ֒rt~”~wsohd`Y 5o(aJ \o(aJ o(aJ 5o(aJ \o(aJ o(aJ 5o(aJ \o(aJ o(aJ 5o(aJ \o(aJ o(aJ 5o(aJ \o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ 5o(aJ \o(aJ OJQJo(^JaJ o(aJ o(aJ o(aJ OJQJo(^JaJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ "”<>ΕЕ .02Z\dVX` XZſ~zvrnjfbo(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ 5o(aJ \o(aJ o(aJ 5o(aJ \o(aJ o(aJ 5o(aJ \ 5o(aJ 5o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ $™ę XZb ›ěΛ46@ܜޜ@BTV`¾|xtplhd] 5o(aJ \o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ 5o(aJ \o(aJ o(aJ 5o(aJ \ 5o(aJ 5o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ 5o(aJ \o(aJ o(aJ 5o(aJ \o(aJ o(aJ 5o(aJ \o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ #`NPhjv.0FH24>:<F{wslhd] 5o(aJ \o(aJ o(aJ 5o(aJ \o(aJ o(aJ 5o(aJ \o(aJ o(aJ 5o(aJ \ 5o(aJ 5o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ 5o(aJ \o(aJ o(aJ 5o(aJ \o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ #¤ҤԤޤ lnxХҥܥ(*4Z\f{wsokgc_[o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ 5o(aJ \o(aJ o(aJ 5o(aJ \o(aJ o(aJ 5o(aJ \o(aJ o(aJ 5o(aJ \o(aJ o(aJ 5o(aJ \o(aJ o(aJ 5o(aJ \ 5o(aJ \ 5o(aJ \o(aJ o(aJ o(aJ # $*,.NPX^ ʹ~|zusqojhfo(o( 5o(\o(o(o( 5o(\o(o(o( 5o(\o(o(o(o(o( 5o(\o(o(o( 5o(\o( 5o(\ 5o(\o(o(o(o(o(o( OJQJo(aJfHq OJQJo(aJ OJQJo(aJfHq CJo(5\ CJo(5\ CJo(5\ CJo(5\'@Bڮܮ"XZұԱڱZ\bj&(Z\ȳγ*,.0@BҵԵZ\djo(o( 5o(\o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o( 5o(\o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o( 5o(\o(o(o( 5o(\o(o(o(o(o(o(o(o(o( 5o(\o(o(o(o(o(o(o(o(o(4̶ζ,.JLjlзҷXZbj^`",lnt~мҼ8:o(o(o(o(o(o( 5o(\o(o(o(o(o( 5o(\o(o(o( 5o(\o(o(o( 5o(\o(o(o(o(o( 5o(\o(o(o( 5o(\o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(4:hj½ĽʽԽ&(Z\̾ξȿʿ0246xz68 XZo(o( 5o(\o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o( 5o(\o(o(o(o(o(o(o(o(o( 5o(\o(o(o( 5o(\o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o( 5o(\o(o(o(o(o(o(o(4Z<>`b02bdfhnz Ŀo(o(o(o( 5o(\o(o( 5o(\o(o( 5o(\ 5o(\o(o(o( 5o(\o(o(o( 5o(\o(o(o( 5o(\o(\o(\o(o(o(o(o(o(o(o(o(o( 5o(\o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(2 LNjl ".0ʾseWKOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJ5KHOJQJo(^JaJ5KHOJQJo(^JaJ5KHOJQJo(^JaJ5KHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJ^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHCJaJ CJo(aJo(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(>@*,df÷{ocWK?3OJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKH8:Z\N÷wk_SG;/OJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJ5KHOJQJo(^JaJ5KHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHNP>@ NP÷{ocWK?4OJQJ^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKH,.÷{ocWK?3OJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHvxNPfh^`Ϳwk_SG;/OJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJ5KHOJQJo(^JaJ5KHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKH*,HJdfĸ|pdXL@4OJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJ^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHZ\68bd÷{ocWK?3OJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKH$&BDhj÷{ocWK?3OJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKH :<jl*,bd÷{ocWK?3OJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKH>@rt`b^÷{ocWK?3OJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKH^`>@`b >@Ķxl`TH<0OJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJ5KHOJQJo(^JaJ5KHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJ^JaJKH@PR,.|~˿wk_SG;/OJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJ5KHOJQJo(^JaJ5KHlnz|BDFHõywocWK?1OJQJo(^JaJ KH$\CJOJQJo(aJ 5CJOJQJo(aJ 5CJOJQJo(aJ 5CJOJQJo(aJ 50JCJo(aJ$o(OJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJ^JaJ5KHOJQJo(^JaJ5KHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKHOJQJo(^JaJKH<>FHJL·xndZPF<2OJQJo(aJ KHOJQJo(aJ KHOJQJo(aJ KHOJQJo(aJ KHOJQJo(aJ KHOJQJo(aJ KHOJQJo(aJ KHOJQJo(aJ KHOJQJo(aJ KHOJQJo(aJ KHB*`Jpho(aJ B*`Jpho(aJ B*`Jpho(aJ B*`Jpho(aJ B*`Jpho(aJ OJQJo(^JaJ KH$\OJQJo(^JaJ KH$\OJQJo(^JaJ KH$\OJQJo(aJ LNPR `bBDLǻyk]OE;1KH$o(^JaJ \KH$o(^JaJ \KH$o(^JaJ \OJQJo(^JaJ KH$\OJQJo(^JaJ KH$\OJQJo(^JaJ KH$\OJQJo(^JaJ KH$\OJQJo(^JaJ KH$\OJQJ^JaJ KH$\OJQJo(^JaJ KH$\CJOJQJo(aJ 5CJOJQJo(aJ 5CJOJQJo(aJ 5CJOJQJo(aJ 5CJOJQJo(aJ 5OJQJo(aJ KHOJQJo(aJ KHLǹrdVIл|rhZNF8,OJQJ^JaJ KH$\OJQJo(^JaJ KH$\OJQJo(aJ OJQJ^JaJ KH$\OJQJ^JaJ 5KH$\CJOJQJaJ 5CJOJQJaJ 5)B*`JphCJo(aJ fHq )B*`JphCJo(aJ fHq )B*`JphCJo(aJ fHq )B*`JphCJo(aJ fHq )B*`JphCJo(aJ fHq B*`JphCJo(aJ B*`JphCJo(aJ >@vx68<>DĹ{pk`SF;6CJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ 5B*`JphCJo(aJ B*`JphCJaJ CJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ 5B*`JphCJaJ CJaJ 5B*`JphCJaJ 5B*`JphCJo(aJ 5CJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ OJQJo(^JaJ 5KH$\ D F      Ĺ}obWRG:B*`JphCJo(aJ B*`JphCJaJ CJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ 5B*`JphCJo(aJ 5B*`JphCJaJ CJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ 5B*`JphCJo(aJ B*`JphCJaJ  j l    , . T V Z \ b  ƻyti\OD9B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ 5B*`JphCJo(aJ B*`JphCJaJ CJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ 5  ~ XZNPTV\LNRȽ}xm`SHC8B*`JphCJaJ CJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ 5B*`JphCJo(aJ B*`JphCJaJ CJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ 5B*`JphCJo(aJ B*`JphCJaJ CJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ RTZ~^`BDHĹ}reXMH=B*`JphCJaJ CJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ 5B*`JphCJo(aJ B*`JphCJaJ CJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ 5B*`JphCJo(aJ HJR68:@ln|~`bʽuk_WOIC=7 CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ \CJo(aJ \CJOJQJo(aJ 5CJOJQJaJ 5CJOJQJo(aJ 5CJOJQJaJ 5CJOJQJo(aJ 5OJQJo(aJ CJo(aJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ 5B*`JphCJo(aJ B*`JphCJaJ CJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ 5B*`JphCJo(aJ b nprtvxz|si]OI o(aJ \OJQJo(^JaJ KH\CJOJQJo(aJ 5CJOJQJaJ 5CJOJQJo(aJ 5CJOJQJaJ 5CJOJQJo(aJ 5CJOJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ hjtvxz˿wk_TI:OJQJo(^JaJ 5KH$\OJQJo(aJ 5\OJQJo(aJ 5\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KH\OJQJo(^JaJ KH\ ,.>ôxiZI8*OJQJo(^JaJ KH\!CJOJQJo(^JaJ 5KH$\!CJOJQJo(^JaJ 5KH$\OJQJo(^JaJ 5KH$\OJQJo(^JaJ 5KH$\OJQJo(^JaJ 5KH$\OJQJo(^JaJ 5KH$\OJQJo(^JaJ 5KH$\OJQJo(^JaJ 5KH$\OJQJo(^JaJ 5KH$\OJQJo(^JaJ 5KH$\OJQJo(^JaJ 5KH$\OJQJo(^JaJ 5KH$\OJQJo(^JaJ 5KH$\>DFTV^`bnplǸxj^O@4OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHUOJQJo(^JaJ KHUOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHUOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KH\OJQJo(^JaJ KHlnTV^   !! !{l]QB3OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\ !!!!!!!""$"\"^"""##P#ɽxl`TH<0OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHP#R#######|$~$$$$%%~%%%÷xi]QE9-OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KH%%&&"&V&X&&&&&b'd'''( (ui]QE9OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KH (@(B(D(N()))**H+J++++X,Z,¶th\MA2OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\o(aJ OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\Z,,,,------. .N.P.....̽ui]QE9-OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KH...///////////,0.0\0^0ui]QE9-OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KH^0h01111111<2>2222333ƺ{ocTH9-OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\3333344D4F4r4t4444455(5ɽui]QE9-OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KH(5*5J5L5l5n55555h6j6t66677÷{l`QE9OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KH77`8b8n8:9<9H9~999:::(:*:ƺrfZN?0OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\*:6::::;;; < <R<T<`<<<<ƺuiZN?3OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\<<<<"=$=L=N=t=v======>>4>÷{l`QE9-OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KH4>6>>>>>>>&?(????~@@@A÷{l`QB6OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHAAA&A(A4ABBBBDBBBNCPCCC(Dɺ{ocWK?3OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KH(D*DDDEEfEhEFFF~GGGDHFHRH÷xiZN?0OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHRHI I III(IPIRI^IIII&J(J4J̽xiZN?0OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KH4JVJXJZJ\J^J`JbJdJfJhJjJlJnJJJJJJJƼviYOG=3CJo(^JaJ \CJo(^JaJ \CJo(aJ \CJo(^JaJ \CJOJQJ^JaJ 5KH$\CJOJQJo(5KH$\OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ KHJKKKKL L4L6L8LXLZLfLhLlLrLMMMMMMMǿxph`UME=CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ 5\CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ 5\CJo(^JaJ CJo(^JaJ 5\CJo(^JaJ 5\CJo(^JaJ 0JCJo(^JaJ 0JCJo(^JaJ 5CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ MMMMNNNNNNN O"ONOPOOOOOOPPPĹyqi^VNCCJo(^JaJ 5\CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ 5\CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ 5\CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ 5\CJo(^JaJ CJo(^JaJ PPP0Q2QtQvQQQQQRRlRnRRRRRRRSSyqf^VNFCJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ 5\CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ 5\CJo(^JaJ 5\SSTHTTTTFUHUnUpUUUUUUUHVJVjVlVVVɾ~vnf^VNF>CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ 5\CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ 5\CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ 5\VVVVV8W:W[[[[[[yqiaYQIACJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ 5\CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ 5\CJo(^JaJ CJo(^JaJ [[\\\\\\\\]]j]l]]]]]^^ ^*^^^yqiaYNF>CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ 5\CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ 5\CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ 5\CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ ^ _"_x_z___.`0``````````"a$a&a2aLaǿ~vkc[SH@CJo(^JaJ CJo(^JaJ 5\CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ 5\CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ 5\CJo(^JaJ 5\CJo(^JaJ 5\CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ CJo(^JaJ LaNaPaRaTaVaXaZarata|aaabb(bijxqf[PC-*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\B*`JphCJo(aJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ B*`JphCJaJ CJaJ KHCJOJQJo(5KH$\CJOJQJ5KH$\ OJQJo(^JaJ 5KH:\ OJQJo(^JaJ 5KH:\ OJQJo(^JaJ 5KH:\ OJQJo(^JaJ 5KH:\ OJQJo(^JaJ 5KH:\ OJQJo(^JaJ 5KH:\CJo(^JaJ (b*b0bbbb@cBcccc*dq^K5"$B*`JphOJQJo(^JaJ KH*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\ *d,dHdJdPdddd^e`eeeưtaN;($B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH efffffJfLfhfjfffíq^K8%$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH fffffgg gFgHg\g^gƳwdQ>+$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH ^gzg|gggggggg|h~hƳzgQ>+$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH ~hhhhXiZi`iiiijjðtaK8%$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH jjjj`kbkkkkllZlðwaN;($B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH Zl\lmmmxmzmmmmmmưt^H5"$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH mfnhnpnnnn&o(o0oooðtaK8%$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH oolpnpppppqqFqHqðwdQ>+$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\ HqPqqqqqqq8r:rDrríq^K5"$B*`JphOJQJo(^JaJ KH*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\ rrrrrrrrrrrrrrðpaRC4%OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH$B*`JphOJQJo(^JaJ KH*B*`JphOJQJo(^JaJ 5KH\$B*`JphOJQJo(^JaJ KH rrrrrr"s$ssHsTsZs\ssssstôzpg]XRMH=OJQJ^JaJ KHKHaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ OJQJo(aJ KHOJQJaJ KHOJQJo(aJ \OJQJaJ KHCJOJQJ5KH$\CJOJQJ5KH$\CJOJQJo(5KH$\CJOJQJ5KH$\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\OJQJo(^JaJ 5KH\tPtRtdtftltttttttuuuuu$ujuʿwlaVK=2OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ 5KH\juluuuuuu:v3OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHwwww x xx\x^xxxxxx2y4y6yByyȺxj_TI;0OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHyyyyyyyzz zxzzzzzzz8{:{t{Ƚuj_QF;0OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHt{v{{{{|D|F|||||||||&}(}z}Ƚ{peWLA6OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHz}|}}}}}}}N~P~n~p~~~~~02RȽ{peZOD9OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHRTd46fh źuj_TI>3OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KH <>XZȽxmbWLA6OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KH*,hj΃(*,:ȽxmbWL>3OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KH҄ԄZ\rt|~Ѕ҅ԅօȺxm_TI>0OJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KH*,BDJTȆʆlnxz·ЇȺxmbWLA6OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHЇ܇އ46\^drȈʈ0źuj_TI>0OJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KH0<>`btźuj\QF;0OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KH$\^br.0dfx^`ŷuj_QF;OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KH`t΍Ѝҍ&(68Jrt̎Ύźrg\QF;0OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\Ύ"$*,@NPxzźuj_TI>3OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KH&(`b bdȽxmbWLA6OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KH ^`prƓȓܓޓNP̕ΕȽ{peZOD9OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHΕ"$>@8:Ƚ{peZOD9OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KH:<P8JL`źxj_QF;0OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KH^`ĚƚȚښJLxȽ{mbWLA6OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHxz›ěDFz|Ȝʜ 4Ƚ{peZOD9OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KH46:<bdȺxmbWLA3OJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHҞԞBDbdПȽ{peZOA6OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHNP rt֡ءڡȽ{peZOD9OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHڡ 2|~$&:|~·zodYNC8OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\.prƤȤ68·uj\QF;0OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\PR 02̧Χ RTȽ{peZOD9OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHTVf|~ԩ֩8:<Lŷ}rg\QC8OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHު HJjlƫȫȽuj_TI>3OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHFH~֬جPRЭҭ>ȺxmbWL>3OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KH>@z|ʮ̮68jlp¯įȽ{peWLA6OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHTV^`hjҰVXlźrg\QF8OJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHlڱܱ$&VX"$Ƚ{peZOD9OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KH$FHrtܳ޳46FHȽxmbWLA3OJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KH68\^`rĵƵڵ&źuj_QF;0OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KH&(*<~¶ĶjlڷܷźxmbWLA6OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KH J\^pܸ޸HJN\Ĺźuj_TI;0OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHĹƹ̹ع&(DF~ܺ޺źxmbWLA6OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHDFrtZ\źxmbWLA6OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHFH\"$hjźxmbWLA6OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHFHֿؿ,.rtȽ{peZLA6OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KH\^8:ȽxmbWLA6OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHTVtvTVȽxmbWLA6OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KH$&vx :<źuj_TI>3OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\*,rtx^`ȽxmbWLA3OJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KH$&vx ȽxmbWI>3OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KH46XZrtȽ{peZOD9OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHfhlnt02~źuj_TI>3OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHbd(*,<źxmbWI>3OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHTV "$(ȺxmbWI>3OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KH(6z| LNR`źug\QF8OJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\OJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ KHOJQJ^JaJ 5KH\ļ|tld\TLD<OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJ^JaJ KH(*,:<B"tv8:dfl~{xurlif_Y 5aJ \ 5o(aJ \aJ aJ 5aJ \aJ aJ aJ aJ aJ aJ 5aJ \aJ aJ aJ aJ 5aJ \aJ aJ 5aJ \aJ aJ 5aJ \ 5aJ \ 5aJ \ 5o(aJ \o(aJ aJ CJOJQJo(5KH$\CJOJQJ5KH$\OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ !>@ TVXZ$(~{xuo 5aJ \aJ aJ aJ o(aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ o(aJ aJ o(aJ aJ 5aJ \aJ aJ aJ aJ aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \ 5aJ \)\^`prz z| ~xurnhb\ 5aJ \ 5aJ \ 5aJ \o(aJ aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ 5aJ \aJ o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ aJ 5aJ \ 5aJ \ 5aJ \o(aJ aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \$ "*.RTXdflnrz|uolifaJ aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \(XZbf"46:>prz~FHPTtv|¾}zwtpo(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \aJ o(aJ + ^`hlfhlp"XZ¿~{wtqaJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ +   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{}~Z`d &*DFNR\JLRVXbNPRbľyvsoi 5aJ \o(aJ aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ aJ 5aJ \aJ o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ (bdn02:>jlrv<>DFJT}zvpmjaJ aJ 5aJ \o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \ 5aJ \( (,6|~hjrv028:>J }zwtng 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ aJ 5aJ \aJ o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ aJ o(aJ aJ & &*$(4prz~(*26XZbfp@BFĽ~xrlifcaJ aJ aJ 5aJ \ 5aJ \ 5aJ \aJ aJ 5aJ \o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \&FJjlrv:<DHTz| $RTX\~}zwspaJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ +"tv~BDLPtv~hjnr}wtqnjgaJ o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ aJ 5aJ \o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \ 5aJ \ 5aJ \o(aJ aJ aJ 5aJ \o(aJ aJ aJ 'BDFJjlpt HJRV`DFHXZ»|uoi 5aJ \ 5aJ \ 5o(aJ \aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ &Zf$&.2 $0vx"$*.\^dh68@Dƿ~xuroko(aJ aJ aJ aJ 5aJ \o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \)DP`bjn$&(.24@{xuqke 5aJ \ 5aJ \o(aJ aJ aJ 5aJ \aJ o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ aJ 5aJ \ 5aJ \ 5aJ \o(aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \&&xz,.6:Db d h l p z    * , 4 8 t v zwtqmjgaJ aJ o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \aJ o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \(v ~          d f j n ~ (ý|uolic\ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ 5aJ \o(aJ aJ aJ aJ 5aJ \ 5aJ \ 5aJ \o(aJ aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \"*,248D^`fjx|~yvsmf`]ZaJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ aJ 5aJ \"~&BDHL\~{xrkeb_\aJ aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ 5aJ \ 5aJ \ 5aJ \ 5o(aJ \o(aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \!  "$&(*,.024<>}ume[QCJ$OJ PJ o(aJ CJ$OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ OJ PJ o(aJ o(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJo(aJ aJ 5aJ \ 5o(aJ \ 5aJ \>@ln~ù}si_UKA5CJOJQJo(aJ 5CJOJQJaJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5CJ$OJ PJ o(aJ CJ$OJ PJ o(aJ CJ$OJ PJ o(aJ CJ$OJ PJ o(aJ CJ$OJ PJ o(aJ <DF`bdlnBD02ļxl`TF8OJQJo(^JaJ 5KHOJQJo(^JaJ 5KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJaJ OJQJo(aJ CJOJQJo(aJ 5CJOJQJaJ 5CJOJQJo(aJ 5CJOJQJaJ 52t v n!p!!###& &V'X''d)f)÷wk_SE9-OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHf)),,,,//r/t//333556˽sgYMA3OJQJo(^JaJ 5KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KHOJQJo(^JaJ 5KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KH6D8F8^9`9|9;;<???"A$ABBBui]QE7OJQJo(^JaJ 5KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHBDD0D2DDDDXEZEnFpFFDGFGfGI˿ug[OA5OJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KHOJQJo(^JaJ 5KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHI INIjKlKKLLLLLLMMMMMMMͿ}uiaWMC9/OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ OJQJo(^JaJ KHOJQJo(aJ OJQJo(^JaJ 5KHOJQJo(^JaJ 5KHOJQJo(^JaJ 5KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ KHOJQJo(^JaJ 5KHOJQJo(^JaJ KHMMMMMMMMMMMMMMNNNNN6N8Nù}si_UKA5CJOJQJo(aJ 5CJOJQJaJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 5OJQJo(aJ 58NVNXNrNtNvN~NNPPPPzS|STTU^U2WhZ"\@]b]`6c(dJdhk"pfunwFyz{jh2B~8:nj4ʶL(Nz~|H6Lv^6 "!x##T&`(),.1L3506P8<p>@:ArBCE"JLOQTUV\f]aemHqtyP@”`:ZN^@LL> RHb>l !P#% (Z,.^03(57*:<4>A(DRH4JJMPSV0Y[^La(b*def^g~hjZlmoHqrrtjuwyt{z}R Ї0`ΎΕx4ڡT>l$&Ĺ(ZbFZDv ~>2f)6BIM8NZ^hns"w   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abc^hnkpkhljlllnlpl|l~llllllllllllllllmdmfmhmmmmmmmmmmnnn~nnnnnnnnnøo(o(OJQJo(aJo(o(o(o(OJQJo(aJo(o(0JU0JmHsHnHtHU0JU0JUU0JUo(aJo(aJOJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ OJQJo(aJ 1n,o.o0oFoHoJojolonoooo p ppHpJpLpppppppppp$q&q(q\q^q`qqqqqqq r rrr@rJrLrNrXrZr\rrrrrrrssso(o(o(o(o(o(o(OJQJo(aJo(o(OJQJo(aJo(o(o(o(OJQJo(aJo(o(o(o(o(<sHsJsLsfshsjssss t ttBtDtFttttttttttuuu$u&u(u\u^u`u|u~uuuuu v"v$vXvZv\vvvvvvvwwwww w"wo(aJo(o(o(OJQJo(aJo(o(OJQJo(aJo(o(o(o(o(o(OJQJo(aJo(OJQJo(aJo(o(o(: 2DFHJLNPRTVXZ\^dha$$dha$$dha$$^`bdfhjlnprtvxz|~dh P dhWD ` dhWDz M`Mdhdh dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`dha$$dha$$ "$&(*68Rv$Rzdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdha$$dHa$$dha$$@|DP~0^dhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhJz4x2`,`dhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdh`68Z>dhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdh><*fPvdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdh 8 n !t!!(""###T$$.%l%%dhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdha$$dhdh%%p&&&&&''''((((( ( ((dHdHdHdHdHdHdHdhdhdhdhdhdha$$dha$$dhdhdhdh((((((($(&(4(6(8(:(<(>({dh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`-dha$$dha$$dha$$dha$$dHdHdHdHdH>(@(B(D(F(H(J(L(N(P(R(v(xsh dhWD`dhdh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`- v(r*..23 4499V>v>$@{ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` $@J@@2B`B C|DDDLEEEDF{ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` DFpFFGJGGHHHH"IzIII{ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` I0JK>LL8MMNOPPQ]@]D]H]N]T]X]\]`]b]|dh dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`dh dhWD` dhWD` b]d]]^(^^4_b__ ```Da{ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` DaVaaa,blbbb6cdcdddd d ddGdh dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`dddddd"d(d,d.d6d00000000000000000WD` dhWD` dhWD` dhWD`>BDF|0&̞v dhWD` dhWD`0 dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`0 v ޠ*`jʣΤy dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`0 dhWD` p0h§ܨF\{ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` \2l0ĮHа4{ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` <2 dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`¶ĶƶdHdha$$dha$$dhdHdHdHƶȶʶ̶ζжҶԶֶضڶܶ޶ dha$$dha$$dha$$dha$$dHdHdHdHdHdHdHdHdHdHdHdHdH xidh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`- "$&(*HZ\rN| dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dha$$G$dhG$ dha$$G$ dha$$G$dh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`- 8Vƻ(Ҽ6~r dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dha$$G$ dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` L0||Dd{o dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` d~>^B~t dhG$:`: dhG$:`: dhG$:`: dhG$WD` dhG$WD` dha$$G$~]~ dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` B|&"fP{o dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` F p.~r dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dha$$G$ dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` .l4Nx<~r dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dha$$G$ dhG$WD` <h4`6z~r dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dha$$G$ dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` 6j~0bp{o dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` p H|&z6>\~u dha$$G$ dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dha$$G$ dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` \dxH{r dha$$G$ dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` jn8 dha$$G$ dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` vxz|~xpdhG$H$ dha$$G$H$ dha$$G$ dha$$G$dh`dh`dh`dh`dh`dh`dh`+dha$$8$$dN%dO&dP'dQ ^{ dhWD` dhWD`dha$$dha$$dha$$dhG$H$ dhG$H$` dhG$H$WD ` dhG$H$` dhG$H$` dhG$H$WD` dhG$H$WD` d4:$P${ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dha$$WD`dha$$ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` $@TVp4T~s dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`dha$$ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` P     8 \ { dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` \  DR*B{ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` BxB^~s dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`dha$$ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` ^0XxLl~s dhWD`dha$$ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` 6V:(2j{sdha$$ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` J !!.""D##xmb dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`9dha$$8$-DM $dN%dO&dP'dQWD` ##B$$%}C9dha$$8$-DM $dN%dO&dP'dQWD`9dha$$8$-DM $dN%dO&dP'dQWD`?dha$$8$-DM $dN%dO&dP'dQWD`UD]dha$$%'`((Q9dha$$8$-DM $dN%dO&dP'dQWD`9dha$$8$-DM $dN%dO&dP'dQWD`9dha$$8$-DM $dN%dO&dP'dQWD`(*H*,Q9dha$$8$-DM $dN%dO&dP'dQWD`9dha$$8$-DM $dN%dO&dP'dQWD`9dha$$8$-DM $dN%dO&dP'dQWD`,../Q9dha$$8$-DM $dN%dO&dP'dQWD`9dha$$8$-DM $dN%dO&dP'dQWD`9dha$$8$-DM $dN%dO&dP'dQWD`//024D55526uj_WL dhWD`dha$$ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`9dha$$8$-DM $dN%dO&dP'dQWD`9dha$$8$-DM $dN%dO&dP'dQWD`26,77F88999:f::;<{ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` <<P=>r>>????@.@@ZC~s dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`dha$$ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` ZCCCBDDEEhFjFFGH&IIy dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`dha$$dh dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` IjJlJJ8KKLDMLMP7dha$$8$-DM $dN%dO&dP'dQL`L7dha$$8$-DM $dN%dO&dP'dQ+`+ dhWD` dhWD` dhWD`dha$$ dhWD` dhWD`LM\MMNOOP QQ"RHRzR|RR Sdhdh dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`00`dha$$ S>SpSSS TJTTTTUJU|U~Uv dhWD2i`i dhWD2i`i dhWD2i`i dhWD2i`i dhWD2i`i dhWD2i`i dhWD1g`g dhWD2i`i dhWD2i`i dhWD2i`idh dhWD2i`i dhWD2i`i ~UUUUUUUUUUUUU{ dhWD2i`i dhWD2i`i dhWD2i`i dhWD2i`i dhWD2i`i dhWD2i`i dhWD2i`i dhWD2i`i dhWD2i`i dhWD2i`i dhWD2i`i dhWD2i`i UUUUUUUUUUUUUV} dha$$G$ dha$$G$ dhWD2i`i dhWD2i`i dhWD2i`i dhWD2i`i dhWD2i`i dhWD2i`i dhWD2i`i dhWD2i`i dhWD2i`i dhWD2i`i VVVVXYZ[V[[[\\&\y dhWDT ` dhWDT ` dhWD^` dhWD^` dhWD^` dhWD2i`i dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`dhG$ dha$$G$ dha$$G$ &\B\\],]J]\]]]^p__```Da`a bb9dh9dh9dha$$9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dhdha$$dha$$ dha$$G$ dha$$G$dhG$dhG$bbPcddd2ffghh.jjl mmnFnn9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dhnDo\pppHqqqbrr8sssst@uuFvv9dh9dh9dh9dh9dh9dha$$9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dhv4wwNxxy}}~~PPn9dh9dh9dh9dh9dh9dha$$9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dhn.X`ڂdv<·9dh9dh9dh9dh9dha$$9dh9dh9dh9dha$$9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dhn|؈ڈ܈ވ 0Ȋ dhWD` dhWD`dha$$dha$$dha$$ dha$$G$ 9dhWD` 9dhWD` 9dhWD` 9dhWD` 9dhWD`9dh9dha$$9dhȊЋ،@F dhWD`dh dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`dha$$dh dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` Fv֒t>Е0v dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`dh dhWD` dhWD` 02\X Zęy dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`dha$$dh ęZ ě6ޜBVy dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`dha$$dh dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` VPj0H4<y dhWD`dha$$dh dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` <¤Ԥnҥ*\}dha$$dhdh dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`dha$$dh dhWD` dhWD` dhWD`,.dhdha$$dhdhdhdhdha$$dha$$dha$$dhdhdhdhdhdhdhdhP BܮZԱ\(\dhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdh\,0BԵ\ζ.LlҷdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhZ`nҼ:jĽ(\ξʿdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhʿ26z8Z>dhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhb2dh dh`dh`dh`dh`dhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdh dh`dh`dh`dh`dh`dh`dh`dh`dh`dh`dh`dh`dh`dh`Nl"0@ndYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$` dYDa$$1$ dYDa$$1$dYDa$$1$` dYDa$$1$ dYDa$$1$ & Fd ,f:wfY dYDa$$1$dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$` \P@ uddYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$WDd`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$` P.wfdYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$` xPh`{jYdYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$` dYDa$$1$dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$` ,JfwfdYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$` \8dwfdYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$` &Dj wddYDa$$1$WDd`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$` <l,dwfdYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$` @tb`wfdYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$` @b @R.n]dYDa$$1$`dYDa$$1$` dYDa$$1$dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$` dYDa$$1$dYDa$$1$` .~n|wjYdYDa$$1$` dYDa$$1$dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$`dYDa$$1$` DFHHJLNPRdha$$ dha$$G$ dha$$G$dhG$dhdhdhdhdhdha$$ dha$$G$ dha$$G$dha$$ dhWD`dYDa$$1$` bD9dh9dh9dh9dh 9dhWD ` 9dhWD4:`:9dhdha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dhdha$$dha$$@8 V PND8:dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dha$$9dha$$9dhdha$$9dh:n~b prtvxz| dha$$G$dhG$dhdhdhdhdh9dha$$9dha$$9dh9dh9dh9dh9dha$$ dha$$G$ dha$$G$jvxzdha$$dha$$dha$$ dha$$G$dh dha$$1$ dha$$1$` dha$$1$` dha$$1$`dha$$1$WD` dha$$1$ dha$$1$ dha$$G$  .FV|dhXDYDa$$@&WD`dhXDYDa$$@&WD`dha$$dha$$dhdha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$ nV !!!!"|trma$$WD`dhXDYDa$$@&WD`dhXDYDa$$@&WD`dhXDYDa$$@&WD`dhXDYDa$$@&WD`dha$$dha$$dhXDYDa$$@&WD` "^""#R####~$$%%%&{dha$$dha$$dha$$dha$$dhXDYDa$$@&WD`dh`dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$ dha$$WD` dha$$WD` &X&&&d'' (B(D()*J++wdha$$ dha$$WD`dhXDYDa$$@&WD` dhWD`dhdha$$ dha$$`dha$$dha$$dha$$dha$$dhXDYDa$$@&WD` +Z,,--- .P....//rdhXDYDa$$@&WD`dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dhXDYDa$$@&WD`dha$$dhXDYDa$$@&WD` ////.0^0111>2233zrdha$$dhXDYDa$$@&WD`dha$$dha$$dha$$dhXDYDa$$@&WD`dhXDYDa$$@&WD`dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$ 334F4t4445*5L5n555j6dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dhXDYDa$$@&WD` j667b8<99::*::zcdhXDYDa$$@&WD`dha$$ dhWD` dhWD`dhXDYDa$$@&WD`dhXDYDa$$@&WD`dhXDYDa$$@&WD` dhWD`dhXDYDa$$@&WD` :; <T<<<<$=N=v===kdhXDYDa$$@&WD`dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dhXDYDa$$@&WD`dha$$dhXDYDa$$@&WD`dhXDYDa$$@&WD` =>6>>>>(??@AA(ABDB{sdha$$dhXDYDa$$@&WD`dha$$ dhWD` dhWD`dhXDYDa$$@&WD`dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$ DBBPCC*DDEhEFGFH I II{sdha$$ dhWD` dhWD`dhXDYDa$$@&WD`dhXDYDa$$@&WD`dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$ IRII(JXJZJ\J^J`JbJdJfJhJjJ{vdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhXDYDa$$@&WD`dhXDYDa$$@&WD`dhXDYDa$$@&WD`dhXDYDa$$@&WD` jJlJnJJJKK6L8LZLhLMMMNNN"O9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dha$$9dha$$9dha$$9dha$$9dh9dh9dha$$dha$$dhdh"OPOOOPP2QvQQQRnRRRS>TTHUpU9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dha$$9dh9dh9dh9dhpUUUUJVlVVVV:WWW*XX$YYZbZZ9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dha$$9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dhZZZ[>[[[[\\\]l]]]^^"_z_9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dh9dhz__0````$aNaPaRaTaVaXaZataa9dha$$dha$$ dha$$1$ dha$$1$ dha$$1$ dha$$1$ dha$$1$ dha$$1$9dh9dh9dh9dha$$9dh9dh9dhab*bbBcc,dJdd|cJdhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-]- 9dha$$WD`d`eeffLfjffqXdhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-fffgHg^g|ggiPdhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-ggg~hhZiijiPdhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-jjbkkl\lmzmiPdhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-zmmmhnn(oonpqXdhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-]-npppqHqqq:rqXdhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-dhZXDa$$1$-^-`-]-:rrrrrrrrrrq^dhdXD[$dYD\$1$@&dhdXD[$dYD\$1$@&dhdXD[$dYD\$1$@&dhdXD[$dYD\$1$@&dhdXD[$dYD\$a$$1$@&dhdXD[$dYD\$a$$1$@&dh dhWD`dhZXDa$$1$-^-`-]- rrrrrrrr$s>s\szrjbdha$$dha$$dha$$dhdXD[$dYD\$1$@&dhdXD[$dYD\$1$@&dhdXD[$dYD\$1$@&dhdXD[$dYD\$1$@&dhdXD[$dYD\$1$@&dhdXD[$dYD\$1$@&dhdXD[$dYD\$1$@& \sssRtdh dh dh dh dh dh dh dhdhdh dhWD`dhdXD[$dYD\$a$$1$ dhWD`dhdha$$dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh *,<v:fvgdhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dha$$ dha$$ dha$$ @VxidhWD` dhWD<`< dhWD;`; dhWD` dhWD;`; dh dhWD` dhWD` dha$$WD` dha$$WD` `rRdxidhWD` dhWD` dha$$WD` dhWD` dha$$` dh` dha$$ dhWD` dha$$` dhWD` FHZ}mZdha$$WD` ; dhWD` ; dhWD` ; dha$$WD` dhWD` dhWD` dha$$WD` dhWD` dhWD` dha$$WD`   dhWD` dha$$` dh` dhWD` dha$$` dhWD` ; "$&(*,.024>@ndha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dHdHdHdHdHdHdHdHxidh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`- FbdnD2v ~s dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`dhdpa$$ dpa$$G$H$dpa$$dpa$$dh^WD-`-dh^WD-`-dh^WD-`- v p!# &X'f),,/t/35F8{ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` F8`9;?$ABD2DDZEpFFG I{ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` IlKLLLMMMMMMMMMMdpa$$dpa$$dpa$$dpa$$dpa$$dpa$$dpa$$dpa$$dpa$$ dpWD` dpG$WD` dhWD` dhWD` dhWD`MMMMMMMMMMNNNNN8NdHa$$dpdpa$$dpa$$dpa$$dpa$$dpa$$dpa$$dpa$$dpa$$dpa$$dpa$$dpa$$dpa$$dpa$$defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~^`%(>(v($@DFIv\ƶ dB.<p\$\ B^#%(,/26<ZCILM S~UUV&\bnvnȊF0ęV<\ʿ .:"&+/3j6:=DBIjJ"OpUZz_adfgjzmnp:rr\sv F8 IM8N^lnpJsu"w   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Gz Times New Roman-[SO-4 fN;Wingdings;4 wiSO_GB23123$ z@ArialWinheritTimes New Roman;4 N[_GB2312M%Times New Roman-ўSOA4 |8wiSOwiSO_GB2312?4 z@Courier New7$ Verdana5 za ( Tahoma7K@ CambriaNormal^ _o(u7b Administrator QhsoR&G@`qZ&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[)?'*28888֦.6. FS s>>d>( z c < Rectangle 2" z c < Rectangle 5" |  c > Rectangle 13" | c > Rectangle 16" z c < Rectangle 4" |  c > Rectangle 12" rB @ @ !Line 17"rB  @ !Line 11"rB @ !Line 15" pB > !Line 8"pB > !Line 7"jB @ s 8 !Line 6"rB  @ !Line 10" rB @ !Line 22"| c > Rectangle 19" | c > Rectangle 32" | c > Rectangle 26" | c > Rectangle 27" | c > Rectangle 20" | c > Rectangle 21" rB @ !Line 18"rB @ !Line 29"rB @ !Line 25"rB @ @ !Line 31"rB @ !Line 24"rB @ !Line 30"lB @ s : !Line 28"lB @ s : !Line 23"|  c > Rectangle 34" | % c > Rectangle 36"# | * c > Rectangle 43"( | . c > Rectangle 47", | $ c > Rectangle 35"" | + c > Rectangle 44") rB ! @ !Line 33"rB ' @ !Line 40"%rB - @ !Line 45"+rB & @ !Line 39"$rB ,@ @ !Line 46"*rB # @ !Line 38"!rB ) @ !Line 42"'lB "@ s : !Line 37" lB (@ s : !Line 41"&~ c c @( Rectangle 101"a (~ p c @+ Rectangle 114"n +~ w c @. Rectangle 121"u .~ } c @0 Rectangle 126"{ 0~ q c @, Rectangle 115"o ,~ t c @- Rectangle 118"r -~ | c @/ Rectangle 127"z /~ c @1 Rectangle 130"~ 1~ i c @* Rectangle 107"g *~ h c @) Rectangle 106"f )tB ~ B !Line 129"|tB y B !Line 123"wtB s B !Line 117"qtB f B !Line 104"dtB n B !Line 110"ltB r B !Line 116"ptB x B !Line 122"vtB @ B !Line 128"}tB m B !Line 112"ktB v B !Line 120"ttB { B !Line 125"ynB o s < !Line 113"mnB g s < !Line 105"etB e@ B !Line 103"cnB d@ s < !Line 102"bnB k s < !Line 109"inB j s < !Line 108"hnB l@ s < !Line 111"jnB u@ s < !Line 119"snB z@ s < !Line 124"x| / c > Rectangle 48"- | 0 c > Rectangle 52". | A c > Rectangle 64"? | ; c > Rectangle 59"9 | 9 c > Rectangle 58"7 | 4 c > Rectangle 53"2 | ? c > Rectangle 65"= | F c > Rectangle 74"D | E c > Rectangle 73"C | K c > Rectangle 76"I | L c > Rectangle 79"J rB 7@ @ !Line 57"5rB <@ @ !Line 61":rB B@ @ !Line 67"@lB I s : !Line 72"G C c > Rectangle 69#" `A D c > Rectangle 68#" `B rB H@ @ !Line 70"FrB G@ @ !Line 71"ErB J@ @ !Line 75"HrB M@ @ !Line 77"KrB 3 @ !Line 51"1rB 8 @ !Line 56"6rB > @ !Line 63"<lB 2 s : !Line 50"0lB 6 s : !Line 55"4lB = s : !Line 62";rB 5@ @ !Line 54"3rB :@ @ !Line 60"8rB @@ @ !Line 66">| N c > Rectangle 80"L | R c >! Rectangle 85"P !| S c >" Rectangle 84"Q "| V c ># Rectangle 88"T #| Y c >$ Rectangle 91"W $| \ c >% Rectangle 96"Z %| ] c >& Rectangle 97"[ &rB P @ !Line 82"NrB U@ @ !Line 87"SrB [ @ !Line 93"YrB T@ @ !Line 86"RrB Z@ @ !Line 92"XrB `@ @ !Line 98"^rB a @ !Line 99"_rB Q @ !Line 83"OrB X @ !Line 90"VrB _ @ !Line 95"]lB O s : !Line 81"MlB W s : !Line 89"UlB ^ s : !Line 94"\~ b c @' Rectangle 100"` 'rB 1@ @ !Line 49"/nB @ s < !Line 131"tB B !Line 132" 6 S ?&&&&&&&&&&&&&&&C*************** . ............ .".t@v@w@x@y@{@}@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@=E?E@EAECEDEFEIEKELEMEOEQESEUEVEWEXEZE\E^EqHsHuHvHwHxHzH|H}HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 'st,tz"t tI2J1t:# #t t ;Jt det sYt " gt wGt th'it $t ]tNt Tt? tZt ZZt? y tIet t tj :'t 0 t iL xt t t $ Bt!Dt"NMt#]]t$ vt%- Rt& ! !t'Nt(=<t)==t*- Kt+o et,o t-#t. (1t/ t0P wt1}t2t3t45 t5D 2 t6IJt7Lt8:t95 t:D e2 et;P t<at=vwt>vt?J$ t@5 _ tA} 11tB gtC tDtEr= 3tFrBtGCRD~tH R ~tI a4atJ *tKJVVtLYhV tM 8 UtN EtOtPmtQtR UtS4 ?+tTF8% 8tU_ztVFtWvwtXvtYp LHtZUEa Et[#t\p z ;t](t^v>wt_g>>t`(:a :ta tb$ ttc tdz{tetf tg thGtih } tj tk tltm[tn[jto tp$ Utqj tr~ tsttc tuNtvNNtwQ z:txr 'Q 'tytz t{t|r t}` \t~ztr )o )t #Ut-a )ERd A]y1Sb~$1A]m/< 8NXNtNvNNPP|STnUXZD\^ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`dhdpdpa$$dHa$$ ^ ```bBeDhpkjlllnllll / 9r 9r / 9r 9r &`+D#$ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` llllllllmfmhmmmmmmmnnnna$$a$$ / 9r 9r / 9r 9r &`+D#$nnnnn.o0oHoJolonooo ppJpLpppppppa$$a$$a$$a$$p&q(q^q`qqqqq rr>r@rLrNrZr\rrrrrssJsa$$a$$JsLshsjsss ttDtFtttttttuu&u(u^u`u~uua$$a$$uuu"v$vZv\vvvvvwwww w"w4. A!#"$%S18P01. A!#"$%S2P18 $%*+./049;?ACDEFKLNRSVY\]bchipqtw|}-a )ERd A]y1Sb~$1A]m/<? !"#$%&'()*+,-./0qqqX[Ʊɱ޳14o  XXXXXX !!*1356791011122ref_[1]2_22_32_42_52_62_73_344_34_44_54_64_74_84_94_104_124_134_145_25_35_45_55_65_76_26_36_47_27_37_4lg(#V#   O  i/V51[*@S#  ! !"#$%&'()ql-)\#   O  i/V51[*@S#  !@